لیست تعرفه های خدمات درمانی نیروهای مسلح

از تاریخ 01/03/1399 تا تاریخ 31/02/1400

تعرفه خدمات در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع) جهت مراکز درمانی خصوصی، نظامی، خیریه، دولتی، غیر دولتی، جانباز و عائله جانباز از تاریخ 1/3/1399 تا تاریخ 31/2/1400

ردیف عنوان نوع تعرفه تاریخ کد K حرفه ای K فنی ضریب حرفه ای ضریب فنی درصد فرانشیز مبلغ کل سهم سازمان سهم بیمار
1 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,570,000 1,099,000 471,000
2 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 1,570,000 1,570,000 0
3 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,220,000 854,000 366,000
4 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 438,000 306,600 131,400
5 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 438,000 306,600 131,400
6 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 740,000 518,000 222,000
7 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 5% 740,000 703,000 37,000
8 ویزیت متخصص روانپزشکی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,380,000 966,000 414,000
9 ویزیت متخصص روانپزشکی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 1,380,000 1,380,000 0
10 ویزیت متخصص روانپزشکی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,220,000 854,000 366,000
11 ویزیت متخصص روانپزشکی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 368,000 257,600 110,400
12 ویزیت متخصص روانپزشکی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 368,000 257,600 110,400
13 ویزیت متخصص روانپزشکی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 650,000 455,000 195,000
14 ویزیت متخصص روانپزشکی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 5% 650,000 617,500 32,500
15 ویزیت فوق تخصص خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,320,000 924,000 396,000
16 ویزیت فوق تخصص جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 1,320,000 1,320,000 0
17 ویزیت فوق تخصص خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 980,000 686,000 294,000
18 ویزیت فوق تخصص دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 352,000 246,400 105,600
19 ویزیت فوق تخصص خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 352,000 246,400 105,600
20 ویزیت فوق تخصص غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 610,000 427,000 183,000
21 ویزیت فوق تخصص نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 5% 610,000 579,500 30,500
22 ویزیت متخصص خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,040,000 728,000 312,000
23 ویزیت متخصص جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 1,040,000 1,040,000 0
24 ویزیت متخصص خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 810,000 567,000 243,000
25 ویزیت متخصص دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 290,000 203,000 87,000
26 ویزیت متخصص خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 290,000 203,000 87,000
27 ویزیت متخصص غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 510,000 357,000 153,000
28 ویزیت متخصص نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 5% 610,000 579,500 30,500
29 ویزیت پزشک عمومی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 690,000 483,000 207,000
30 ویزیت پزشک عمومی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 690,000 690,000 0
31 ویزیت پزشک عمومی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 480,000 336,000 144,000
32 ویزیت پزشک عمومی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 233,000 163,100 69,900
33 ویزیت پزشک عمومی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 233,000 163,100 69,900
34 ویزیت پزشک عمومی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 310,000 217,000 93,000
35 ویزیت پزشک عمومی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 5% 310,000 294,500 15,500
36 عینک عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 8009 - - 0 0 0% 2,000,000 2,000,000 0
37 عینک عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 8009 - - 0 0 0% 3,000,000 3,000,000 0
38 عینک عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 8009 - - 0 0 0% 600,000 600,000 0
39 عینک عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 8009 - - 0 0 0% 1,200,000 1,200,000 0
40 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
41 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
42 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
43 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
44 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
45 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
46 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
47 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
48 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
49 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
50 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
51 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
52 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
53 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
54 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
55 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
56 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
57 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
58 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
59 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
60 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
61 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
62 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
63 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
64 عینک دو دید عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 80010 - - 0 0 0% 4,000,000 4,000,000 0
65 عینک دو دید عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 80010 - - 0 0 0% 2,650,000 2,650,000 0
66 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
67 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 0% 4,148,500 4,148,500 0
68 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
69 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
70 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
71 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
72 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
73 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 10% 4,148,500 3,733,650 414,850
74 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 10% 4,148,500 3,733,650 414,850
75 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
76 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 10% 4,148,500 3,733,650 414,850
77 تست ورزش خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
78 تست ورزش جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 0% 3,028,600 3,028,600 0
79 تست ورزش عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
80 تست ورزش عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
81 تست ورزش عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
82 تست ورزش عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
83 تست ورزش خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
84 تست ورزش دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 10% 3,028,600 2,725,740 302,860
85 تست ورزش خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 10% 3,028,600 2,725,740 302,860
86 تست ورزش غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
87 تست ورزش نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 10% 3,028,600 2,725,740 302,860
88 نوار مغز خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
89 نوار مغز جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 0% 5,538,000 5,538,000 0
90 نوار مغز عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
91 نوار مغز عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
92 نوار مغز عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
93 نوار مغز عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
94 نوار مغز خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
95 نوار مغز دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 10% 5,538,000 4,984,200 553,800
96 نوار مغز خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 10% 5,538,000 4,984,200 553,800
97 نوار مغز غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
98 نوار مغز نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 10% 5,538,000 4,984,200 553,800
99 اسپیرومتری بدون برونکو خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
100 اسپیرومتری بدون برونکو جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 0% 2,391,000 2,391,000 0
101 اسپیرومتری بدون برونکو عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
102 اسپیرومتری بدون برونکو عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
103 اسپیرومتری بدون برونکو عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
104 اسپیرومتری بدون برونکو عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
105 اسپیرومتری بدون برونکو خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
106 اسپیرومتری بدون برونکو دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 10% 2,391,000 2,151,900 239,100
107 اسپیرومتری بدون برونکو خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 10% 2,391,000 2,151,900 239,100
108 اسپیرومتری بدون برونکو غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
109 اسپیرومتری بدون برونکو نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 10% 2,391,000 2,151,900 239,100
110 اندوسکوپی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
111 اندوسکوپی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 0% 8,603,500 8,603,500 0
112 اندوسکوپی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
113 اندوسکوپی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
114 اندوسکوپی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
115 اندوسکوپی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
116 اندوسکوپی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
117 اندوسکوپی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 10% 8,603,500 7,743,150 860,350
118 اندوسکوپی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 10% 8,603,500 7,743,150 860,350
119 اندوسکوپی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
120 اندوسکوپی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 10% 8,603,500 7,743,150 860,350
121 کلونوسکوپی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
122 کلونوسکوپی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 0% 12,752,000 12,752,000 0
123 کلونوسکوپی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
124 کلونوسکوپی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
125 کلونوسکوپی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
126 کلونوسکوپی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
127 کلونوسکوپی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
128 کلونوسکوپی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
129 کلونوسکوپی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
130 کلونوسکوپی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
131 کلونوسکوپی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
132 نوار قلب خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
133 نوار قلب جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 0% 756,100 756,100 0
134 نوار قلب عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
135 نوار قلب عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
136 نوار قلب عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
137 نوار قلب عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
138 نوار قلب خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
139 نوار قلب دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 10% 756,100 680,490 75,610
140 نوار قلب خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 10% 756,100 680,490 75,610
141 نوار قلب غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
142 نوار قلب نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 10% 756,100 680,490 75,610
143 نوارعصب چشم vep خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
144 نوارعصب چشم vep جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 0% 1,912,800 1,912,800 0
145 نوارعصب چشم vep عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
146 نوارعصب چشم vep عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
147 نوارعصب چشم vep عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
148 نوارعصب چشم vep عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
149 نوارعصب چشم vep خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
150 نوارعصب چشم vep دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 10% 1,912,800 1,721,520 191,280
151 نوارعصب چشم vep خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 10% 1,912,800 1,721,520 191,280
152 نوارعصب چشم vep غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
153 نوارعصب چشم vep نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 10% 1,912,800 1,721,520 191,280
154 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
155 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 0% 4,782,000 4,782,000 0
156 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
157 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
158 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
159 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
160 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
161 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 10% 4,782,000 4,303,800 478,200
162 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 10% 4,782,000 4,303,800 478,200
163 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
164 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 10% 4,782,000 4,303,800 478,200
165 لیزر PRP خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
166 لیزر PRP جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 0% 12,752,000 12,752,000 0
167 لیزر PRP عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
168 لیزر PRP عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
169 لیزر PRP عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
170 لیزر PRP عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
171 لیزر PRP خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
172 لیزر PRP دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
173 لیزر PRP خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
174 لیزر PRP غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
175 لیزر PRP نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
176 Pi لیزر خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
177 Pi لیزر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 0% 7,970,000 7,970,000 0
178 Pi لیزر عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
179 Pi لیزر عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
180 Pi لیزر عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
181 Pi لیزر عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
182 Pi لیزر خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
183 Pi لیزر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 10% 7,970,000 7,173,000 797,000
184 Pi لیزر خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 10% 7,970,000 7,173,000 797,000
185 Pi لیزر غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
186 Pi لیزر نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 10% 7,970,000 7,173,000 797,000
187 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
188 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 0% 6,090,000 6,090,000 0
189 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
190 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
191 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
192 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
193 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
194 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 10% 6,090,000 5,481,000 609,000
195 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 10% 6,090,000 5,481,000 609,000
196 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
197 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 10% 6,090,000 5,481,000 609,000
198 اسپیرومتری ساده بزرگسالان خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
199 اسپیرومتری ساده بزرگسالان جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 0% 797,000 797,000 0
200 اسپیرومتری ساده بزرگسالان عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
201 اسپیرومتری ساده بزرگسالان عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
202 اسپیرومتری ساده بزرگسالان عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
203 اسپیرومتری ساده بزرگسالان عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
204 اسپیرومتری ساده بزرگسالان خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
205 اسپیرومتری ساده بزرگسالان دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 10% 797,000 717,300 79,700
206 اسپیرومتری ساده بزرگسالان خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 10% 797,000 717,300 79,700
207 اسپیرومتری ساده بزرگسالان غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
208 اسپیرومتری ساده بزرگسالان نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 10% 797,000 717,300 79,700
209 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
210 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 0% 1,594,000 1,594,000 0
211 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
212 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
213 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
214 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
215 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
216 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 10% 1,594,000 1,434,600 159,400
217 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 10% 1,594,000 1,434,600 159,400
218 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
219 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 10% 1,594,000 1,434,600 159,400
220 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
221 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 0% 2,391,000 2,391,000 0
222 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
223 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
224 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
225 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
226 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
227 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 10% 2,391,000 2,151,900 239,100
228 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 10% 2,391,000 2,151,900 239,100
229 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
230 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 10% 2,391,000 2,151,900 239,100
231 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
232 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 0% 2,718,000 2,718,000 0
233 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
234 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
235 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
236 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
237 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
238 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 10% 2,718,000 2,446,200 271,800
239 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 10% 2,718,000 2,446,200 271,800
240 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
241 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 10% 2,718,000 2,446,200 271,800
242 نوار عصب و عضله 1 اندام خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
243 نوار عصب و عضله 1 اندام جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 0% 6,539,500 6,539,500 0
244 نوار عصب و عضله 1 اندام عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
245 نوار عصب و عضله 1 اندام عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
246 نوار عصب و عضله 1 اندام عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
247 نوار عصب و عضله 1 اندام عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
248 نوار عصب و عضله 1 اندام خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
249 نوار عصب و عضله 1 اندام دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 10% 6,539,500 5,885,550 653,950
250 نوار عصب و عضله 1 اندام خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 10% 6,539,500 5,885,550 653,950
251 نوار عصب و عضله 1 اندام غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
252 نوار عصب و عضله 1 اندام نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 10% 6,539,500 5,885,550 653,950
253 نوار عصب و عضله 2 اندام خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
254 نوار عصب و عضله 2 اندام جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 0% 9,094,000 9,094,000 0
255 نوار عصب و عضله 2 اندام عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
256 نوار عصب و عضله 2 اندام عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
257 نوار عصب و عضله 2 اندام عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
258 نوار عصب و عضله 2 اندام عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
259 نوار عصب و عضله 2 اندام خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
260 نوار عصب و عضله 2 اندام دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 10% 9,094,000 8,184,600 909,400
261 نوار عصب و عضله 2 اندام خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 10% 9,094,000 8,184,600 909,400
262 نوار عصب و عضله 2 اندام غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
263 نوار عصب و عضله 2 اندام نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 10% 9,094,000 8,184,600 909,400
264 نوار عصب و عضله 3 اندام خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
265 نوار عصب و عضله 3 اندام جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 0% 11,648,500 11,648,500 0
266 نوار عصب و عضله 3 اندام عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
267 نوار عصب و عضله 3 اندام عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
268 نوار عصب و عضله 3 اندام عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
269 نوار عصب و عضله 3 اندام عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
270 نوار عصب و عضله 3 اندام خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
271 نوار عصب و عضله 3 اندام دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 10% 11,648,500 10,483,650 1,164,850
272 نوار عصب و عضله 3 اندام خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 10% 11,648,500 10,483,650 1,164,850
273 نوار عصب و عضله 3 اندام غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
274 نوار عصب و عضله 3 اندام نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 10% 11,648,500 10,483,650 1,164,850
275 نوار عصب و عضله 4 اندام خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
276 نوار عصب و عضله 4 اندام جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 0% 13,242,500 13,242,500 0
277 نوار عصب و عضله 4 اندام عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
278 نوار عصب و عضله 4 اندام عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
279 نوار عصب و عضله 4 اندام عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
280 نوار عصب و عضله 4 اندام عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
281 نوار عصب و عضله 4 اندام خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
282 نوار عصب و عضله 4 اندام دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 10% 13,242,500 11,918,250 1,324,250
283 نوار عصب و عضله 4 اندام خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 10% 13,242,500 11,918,250 1,324,250
284 نوار عصب و عضله 4 اندام غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
285 نوار عصب و عضله 4 اندام نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 10% 13,242,500 11,918,250 1,324,250
286 هولتر خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
287 هولتر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 0% 2,227,500 2,227,500 0
288 هولتر عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
289 هولتر عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
290 هولتر عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
291 هولتر عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
292 هولتر خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
293 هولتر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 10% 2,227,500 2,004,750 222,750
294 هولتر خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 10% 2,227,500 2,004,750 222,750
295 هولتر غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
296 هولتر نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 10% 2,227,500 2,004,750 222,750
297 گچ گیری بلند و کوتاه دست خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
298 گچ گیری بلند و کوتاه دست جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 0% 981,000 981,000 0
299 گچ گیری بلند و کوتاه دست عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
300 گچ گیری بلند و کوتاه دست عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
301 گچ گیری بلند و کوتاه دست عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
302 گچ گیری بلند و کوتاه دست عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
303 گچ گیری بلند و کوتاه دست خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
304 گچ گیری بلند و کوتاه دست دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
305 گچ گیری بلند و کوتاه دست خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
306 گچ گیری بلند و کوتاه دست غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
307 گچ گیری بلند و کوتاه دست نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
308 گچ گیری بلند پا خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
309 گچ گیری بلند پا جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 0% 1,308,000 1,308,000 0
310 گچ گیری بلند پا عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
311 گچ گیری بلند پا عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
312 گچ گیری بلند پا عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
313 گچ گیری بلند پا عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
314 گچ گیری بلند پا خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
315 گچ گیری بلند پا دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
316 گچ گیری بلند پا خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
317 گچ گیری بلند پا غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
318 گچ گیری بلند پا نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
319 گچ گیری کوتاه پا خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
320 گچ گیری کوتاه پا جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 0% 1,308,000 1,308,000 0
321 گچ گیری کوتاه پا عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
322 گچ گیری کوتاه پا عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
323 گچ گیری کوتاه پا عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
324 گچ گیری کوتاه پا عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
325 گچ گیری کوتاه پا خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
326 گچ گیری کوتاه پا دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
327 گچ گیری کوتاه پا خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
328 گچ گیری کوتاه پا غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
329 گچ گیری کوتاه پا نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
330 پولیپکتومی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
331 پولیپکتومی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 0% 4,806,900 4,806,900 0
332 پولیپکتومی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
333 پولیپکتومی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
334 پولیپکتومی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
335 پولیپکتومی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
336 پولیپکتومی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
337 پولیپکتومی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 10% 4,806,900 4,326,210 480,690
338 پولیپکتومی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 10% 4,806,900 4,326,210 480,690
339 پولیپکتومی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
340 پولیپکتومی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 10% 4,806,900 4,326,210 480,690
341 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
342 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 0% 327,000 327,000 0
343 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
344 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
345 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
346 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
347 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
348 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 10% 327,000 294,300 32,700
349 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 10% 327,000 294,300 32,700
350 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
351 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 10% 327,000 294,300 32,700
352 ختنه خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
353 ختنه جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 0% 3,270,000 3,270,000 0
354 ختنه عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
355 ختنه عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
356 ختنه عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
357 ختنه عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
358 ختنه خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
359 ختنه دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 10% 3,270,000 2,943,000 327,000
360 ختنه خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 10% 3,270,000 2,943,000 327,000
361 ختنه غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
362 ختنه نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 10% 3,270,000 2,943,000 327,000
363 سوچر تا 10 سانتی متر خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
364 سوچر تا 10 سانتی متر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 0% 981,000 981,000 0
365 سوچر تا 10 سانتی متر عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
366 سوچر تا 10 سانتی متر عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
367 سوچر تا 10 سانتی متر عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
368 سوچر تا 10 سانتی متر عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
369 سوچر تا 10 سانتی متر خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
370 سوچر تا 10 سانتی متر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
371 سوچر تا 10 سانتی متر خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
372 سوچر تا 10 سانتی متر غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
373 سوچر تا 10 سانتی متر نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
374 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
375 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 0% 490,500 490,500 0
376 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
377 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
378 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
379 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
380 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
381 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
382 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
383 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
384 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
385 تزریق مفصلی کوچک خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
386 تزریق مفصلی کوچک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 0% 490,500 490,500 0
387 تزریق مفصلی کوچک عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
388 تزریق مفصلی کوچک عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
389 تزریق مفصلی کوچک عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
390 تزریق مفصلی کوچک عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
391 تزریق مفصلی کوچک خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
392 تزریق مفصلی کوچک دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
393 تزریق مفصلی کوچک خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
394 تزریق مفصلی کوچک غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
395 تزریق مفصلی کوچک نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
396 تزریق مفصلی متوسط خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
397 تزریق مفصلی متوسط جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 0% 981,000 981,000 0
398 تزریق مفصلی متوسط عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
399 تزریق مفصلی متوسط عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
400 تزریق مفصلی متوسط عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
401 تزریق مفصلی متوسط عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
402 تزریق مفصلی متوسط خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
403 تزریق مفصلی متوسط دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
404 تزریق مفصلی متوسط خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
405 تزریق مفصلی متوسط غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
406 تزریق مفصلی متوسط نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
407 تزریق مفصلی بزرگ خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
408 تزریق مفصلی بزرگ جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 0% 1,308,000 1,308,000 0
409 تزریق مفصلی بزرگ عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
410 تزریق مفصلی بزرگ عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
411 تزریق مفصلی بزرگ عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
412 تزریق مفصلی بزرگ عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
413 تزریق مفصلی بزرگ خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
414 تزریق مفصلی بزرگ دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
415 تزریق مفصلی بزرگ خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
416 تزریق مفصلی بزرگ غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
417 تزریق مفصلی بزرگ نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
418 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
419 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 0% 1,471,500 1,471,500 0
420 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
421 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
422 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
423 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
424 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
425 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 10% 1,471,500 1,324,350 147,150
426 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 10% 1,471,500 1,324,350 147,150
427 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
428 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 10% 1,471,500 1,324,350 147,150
429 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
430 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 0% 2,289,000 2,289,000 0
431 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
432 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
433 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
434 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
435 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
436 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 10% 2,289,000 2,060,100 228,900
437 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 10% 2,289,000 2,060,100 228,900
438 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
439 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 10% 2,289,000 2,060,100 228,900
440 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
441 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 0% 1,667,700 1,667,700 0
442 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
443 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
444 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
445 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
446 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
447 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 10% 1,667,700 1,500,930 166,770
448 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 10% 1,667,700 1,500,930 166,770
449 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
450 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 10% 1,667,700 1,500,930 166,770
451 کشیدن بخیه خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
452 کشیدن بخیه جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 0% 490,500 490,500 0
453 کشیدن بخیه عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
454 کشیدن بخیه عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
455 کشیدن بخیه عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
456 کشیدن بخیه عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
457 کشیدن بخیه خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
458 کشیدن بخیه دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
459 کشیدن بخیه خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
460 کشیدن بخیه غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
461 کشیدن بخیه نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
462 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
463 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 0% 4,970,400 4,970,400 0
464 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
465 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
466 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
467 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
468 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
469 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 10% 4,970,400 4,473,360 497,040
470 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 10% 4,970,400 4,473,360 497,040
471 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
472 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 10% 4,970,400 4,473,360 497,040
473 سنگ شکن کلیه خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
474 سنگ شکن کلیه جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 0% 37,805,000 37,805,000 0
475 سنگ شکن کلیه عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
476 سنگ شکن کلیه عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
477 سنگ شکن کلیه عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
478 سنگ شکن کلیه عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
479 سنگ شکن کلیه خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
480 سنگ شکن کلیه دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 10% 37,805,000 34,024,500 3,780,500
481 سنگ شکن کلیه خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 10% 37,805,000 34,024,500 3,780,500
482 سنگ شکن کلیه غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
483 سنگ شکن کلیه نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 10% 37,805,000 34,024,500 3,780,500
484 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
485 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 0% 5,633,650 5,633,650 0
486 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
487 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
488 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
489 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
490 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
491 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 10% 5,633,650 5,070,285 563,365
492 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 10% 5,633,650 5,070,285 563,365
493 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
494 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 10% 5,633,650 5,070,285 563,365
495 (TDI)Tissue Doppler Imaging خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
496 (TDI)Tissue Doppler Imaging جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 0% 7,688,000 7,688,000 0
497 (TDI)Tissue Doppler Imaging عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
498 (TDI)Tissue Doppler Imaging عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
499 (TDI)Tissue Doppler Imaging عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
500 (TDI)Tissue Doppler Imaging عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
501 (TDI)Tissue Doppler Imaging خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
502 (TDI)Tissue Doppler Imaging دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 10% 7,688,000 6,919,200 768,800
503 (TDI)Tissue Doppler Imaging خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 10% 7,688,000 6,919,200 768,800
504 (TDI)Tissue Doppler Imaging غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
505 (TDI)Tissue Doppler Imaging نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 10% 7,688,000 6,919,200 768,800
506 4D Echo خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
507 4D Echo جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 0% 9,564,000 9,564,000 0
508 4D Echo عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
509 4D Echo عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
510 4D Echo عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
511 4D Echo عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
512 4D Echo خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
513 4D Echo دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 10% 9,564,000 8,607,600 956,400
514 4D Echo خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 10% 9,564,000 8,607,600 956,400
515 4D Echo غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
516 4D Echo نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 10% 9,564,000 8,607,600 956,400
517 3D TEE خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
518 3D TEE جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 0% 25,013,000 25,013,000 0
519 3D TEE عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
520 3D TEE عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
521 3D TEE عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
522 3D TEE عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
523 3D TEE خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
524 3D TEE دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 10% 25,013,000 22,511,700 2,501,300
525 3D TEE خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 10% 25,013,000 22,511,700 2,501,300
526 3D TEE غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
527 3D TEE نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 10% 25,013,000 22,511,700 2,501,300
528 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
529 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 0% 7,336,500 7,336,500 0
530 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
531 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
532 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
533 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
534 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
535 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 10% 7,336,500 6,602,850 733,650
536 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 10% 7,336,500 6,602,850 733,650
537 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
538 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 10% 7,336,500 6,602,850 733,650
539 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
540 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 0% 9,564,000 9,564,000 0
541 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول