لیست تعرفه های خدمات درمانی نیروهای مسلح

از تاریخ 01/03/1399 تا تاریخ 31/02/1400

تعرفه خدمات در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع) جهت مراکز درمانی خصوصی، نظامی، خیریه، دولتی، غیر دولتی، جانباز و عائله جانباز از تاریخ 1/3/1399 تا تاریخ 31/2/1400

عنوان نوع تعرفه کد K حرفه ای K فنی ضریب حرفه ای ضریب فنی درصد فرانشیز مبلغ کل سهم سازمان سهم بیمار
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خصوصی 90000 - - 0 0 30% 149,000 104,300 44,700
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خیریه 90000 - - 0 0 30% 577,000 403,900 173,100
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی دولتی 90000 - - 0 0 30% 281,000 196,700 84,300
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی غیر دولتی 90000 - - 0 0 30% 472,000 330,400 141,600
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی نظامی 90000 - - 0 0 6% 472,000 443,680 28,320
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی جانباز 90000 - - 0 0 0% 743,000 743,000 0
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خصوصی عادی 90000 - - 0 0 30% 281,000 196,700 84,300
ویزیت متخصص روانپزشکی خصوصی 90000 - - 0 0 30% 655,000 458,500 196,500
ویزیت متخصص روانپزشکی خیریه 90000 - - 0 0 30% 484,000 338,800 145,200
ویزیت متخصص روانپزشکی دولتی 90000 - - 0 0 30% 236,000 165,200 70,800
ویزیت متخصص روانپزشکی غیر دولتی 90000 - - 0 0 30% 414,000 289,800 124,200
ویزیت متخصص روانپزشکی نظامی 90000 - - 0 0 6% 414,000 389,160 24,840
ویزیت متخصص روانپزشکی جانباز 90000 - - 0 0 0% 655,000 655,000 0
ویزیت فوق تخصص خصوصی 90000 - - 0 0 30% 624,000 436,800 187,200
ویزیت فوق تخصص خیریه 90000 - - 0 0 30% 461,000 322,700 138,300
ویزیت فوق تخصص دولتی 90000 - - 0 0 30% 225,000 157,500 67,500
ویزیت فوق تخصص غیر دولتی 90000 - - 0 0 30% 394,000 275,800 118,200
ویزیت فوق تخصص نظامی 90000 - - 0 0 6% 394,000 370,360 23,640
ویزیت فوق تخصص جانباز 90000 - - 0 0 0% 624,000 624,000 0
ویزیت متخصص خصوصی 90000 - - 0 0 30% 492,000 344,400 147,600
ویزیت متخصص خیریه 90000 - - 0 0 30% 383,000 268,100 114,900
ویزیت متخصص دولتی 90000 - - 0 0 30% 186,000 130,200 55,800
ویزیت متخصص غیر دولتی 90000 - - 0 0 30% 325,000 227,500 97,500
ویزیت متخصص نظامی 90000 - - 0 0 6% 325,000 305,500 19,500
ویزیت متخصص جانباز 90000 - - 0 0 0% 492,000 492,000 0
ویزیت پزشک عمومی خصوصی 90000 - - 0 0 30% 324,000 226,800 97,200
ویزیت پزشک عمومی خیریه 90000 - - 0 0 30% 228,000 159,600 68,400
ویزیت پزشک عمومی دولتی 90000 - - 0 0 30% 149,000 104,300 44,700
ویزیت پزشک عمومی غیر دولتی 90000 - - 0 0 30% 197,000 137,900 59,100
ویزیت پزشک عمومی نظامی 90000 - - 0 0 8% 197,000 181,240 15,760
ویزیت پزشک عمومی جانباز 90000 - - 0 0 0% 324,000 324,000 0
عینک دولتی 8009 - - 0 0 0% 600,000 600,000 0
عینک جانباز 8009 - - 0 0 0% 1,200,000 1,200,000 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) خصوصی 90501 - - 0 0 0% 70,500 70,500 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) خصوصی 90501 - - 0 0 0% 47,000 47,000 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) خصوصی 90500 - - 0 0 0% 98,700 98,700 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) خصوصی 90500 - - 0 0 0% 65,800 65,800 0
عینک دو دید جانباز 80010 - - 0 0 0% 2,650,000 2,650,000 0
اکوداپلر خصوصی 900785 5.5 2.5 226,800 346,300 30% 2,113,150 1,479,205 633,945
اکوداپلر خیریه 900785 5.5 2.5 226,800 240,000 30% 1,847,400 1,293,180 554,220
اکوداپلر دولتی 900785 5.5 2.5 111,400 129,500 10% 936,450 842,805 93,645
اکوداپلر غیر دولتی 900785 5.5 2.5 177,000 206,000 30% 1,488,500 1,041,950 446,550
اکوداپلر نظامی 900785 5.5 2.5 177,000 206,000 10% 1,488,500 1,339,650 148,850
اکوداپلر جانباز 900785 5.5 2.5 226,800 346,300 0% 2,113,150 2,113,150 0
اکوداپلر خصوصی عادی 900785 5.5 2.5 111,400 129,500 30% 936,450 655,515 280,935
تست ورزش خصوصی 900800 3.8 1.9 226,800 346,300 30% 1,519,810 1,063,867 455,943
تست ورزش خیریه 900800 3.8 1.9 226,800 240,000 30% 1,317,840 922,488 395,352
تست ورزش دولتی 900800 3.8 1.9 111,400 129,500 10% 669,370 602,433 66,937
تست ورزش غیر دولتی 900800 3.8 1.9 177,000 206,000 30% 1,064,000 744,800 319,200
تست ورزش نظامی 900800 3.8 1.9 177,000 206,000 10% 1,064,000 957,600 106,400
تست ورزش جانباز 900800 3.8 1.9 226,800 346,300 0% 1,519,810 1,519,810 0
تست ورزش خصوصی عادی 900800 3.8 1.9 111,400 129,500 30% 669,370 468,559 200,811
نوار مغز خصوصی 901220 4 4.5 226,800 346,300 30% 2,465,550 1,725,885 739,665
نوار مغز خیریه 901220 4 4.5 226,800 240,000 30% 1,987,200 1,391,040 596,160
نوار مغز دولتی 901220 4 4.5 111,400 129,500 10% 1,028,350 925,515 102,835
نوار مغز غیر دولتی 901220 4 4.5 177,000 206,000 30% 1,635,000 1,144,500 490,500
نوار مغز نظامی 901220 4 4.5 177,000 206,000 10% 1,635,000 1,471,500 163,500
نوار مغز جانباز 901220 4 4.5 226,800 346,300 0% 2,465,550 2,465,550 0
نوار مغز خصوصی عادی 901220 4 4.5 111,400 129,500 30% 1,028,350 719,845 308,505
اسپیرومتری بدون برونکو خصوصی 901005 3 1.5 226,800 346,300 30% 1,199,850 839,895 359,955
اسپیرومتری بدون برونکو خیریه 901005 3 1.5 226,800 240,000 30% 1,040,400 728,280 312,120
اسپیرومتری بدون برونکو دولتی 901005 3 1.5 111,400 129,500 10% 528,450 475,605 52,845
اسپیرومتری بدون برونکو غیر دولتی 901005 3 1.5 177,000 206,000 30% 840,000 588,000 252,000
اسپیرومتری بدون برونکو نظامی 901005 3 1.5 177,000 206,000 10% 840,000 756,000 84,000
اسپیرومتری بدون برونکو جانباز 901005 3 1.5 226,800 346,300 0% 1,199,850 1,199,850 0
اسپیرومتری بدون برونکو خصوصی عادی 901005 3 1.5 111,400 129,500 30% 528,450 369,915 158,535
اندوسکوپی خصوصی 400565 10.5 5.5 226,800 346,300 30% 4,286,050 3,000,235 1,285,815
اندوسکوپی خیریه 400565 10.5 5.5 226,800 240,000 30% 3,701,400 2,590,980 1,110,420
اندوسکوپی دولتی 400565 10.5 5.5 111,400 129,500 10% 1,881,950 1,693,755 188,195
اندوسکوپی غیر دولتی 400565 10.5 5.5 177,000 206,000 30% 2,991,500 2,094,050 897,450
اندوسکوپی نظامی 400565 10.5 5.5 177,000 206,000 10% 2,991,500 2,692,350 299,150
اندوسکوپی جانباز 400565 10.5 5.5 226,800 346,300 0% 4,286,050 4,286,050 0
اندوسکوپی خصوصی عادی 400565 10.5 5.5 111,400 129,500 30% 1,881,950 1,317,365 564,585
کلونوسکوپی خصوصی 401360 16 8 226,800 346,300 30% 6,399,200 4,479,440 1,919,760
کلونوسکوپی خیریه 401360 16 8 226,800 240,000 30% 5,548,800 3,884,160 1,664,640
کلونوسکوپی دولتی 401360 16 8 111,400 129,500 10% 2,818,400 2,536,560 281,840
کلونوسکوپی غیر دولتی 401360 16 8 177,000 206,000 30% 4,480,000 3,136,000 1,344,000
کلونوسکوپی نظامی 401360 16 8 177,000 206,000 10% 4,480,000 4,032,000 448,000
کلونوسکوپی جانباز 401360 16 8 226,800 346,300 0% 6,399,200 6,399,200 0
کلونوسکوپی خصوصی عادی 401360 16 8 111,400 129,500 30% 2,818,400 1,972,880 845,520
نوار قلب خصوصی 900710 0.3 0.7 226,800 346,300 30% 310,450 217,315 93,135
نوار قلب خیریه 900710 0.3 0.7 226,800 240,000 30% 236,040 165,228 70,812
نوار قلب دولتی 900710 0.3 0.7 111,400 129,500 10% 124,070 111,663 12,407
نوار قلب غیر دولتی 900710 0.3 0.7 177,000 206,000 30% 197,300 138,110 59,190
نوار قلب نظامی 900710 0.3 0.7 177,000 206,000 10% 197,300 177,570 19,730
نوار قلب جانباز 900710 0.3 0.7 226,800 346,300 0% 310,450 310,450 0
نوار قلب خصوصی عادی 900710 0.3 0.7 111,400 129,500 30% 124,070 86,849 37,221
نوارعصب چشم vep خصوصی 901330 2.4 1.2 226,800 346,300 30% 959,880 671,916 287,964
نوارعصب چشم vep خیریه 901330 2.4 1.2 226,800 240,000 30% 832,320 582,624 249,696
نوارعصب چشم vep دولتی 901330 2.4 1.2 111,400 129,500 10% 422,760 380,484 42,276
نوارعصب چشم vep غیر دولتی 901330 2.4 1.2 177,000 206,000 30% 672,000 470,400 201,600
نوارعصب چشم vep نظامی 901330 2.4 1.2 177,000 206,000 10% 672,000 604,800 67,200
نوارعصب چشم vep جانباز 901330 2.4 1.2 226,800 346,300 0% 959,880 959,880 0
نوارعصب چشم vep خصوصی عادی 901330 2.4 1.2 111,400 129,500 30% 422,760 295,932 126,828
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خصوصی 701865 6 3 226,800 346,300 30% 2,399,700 1,679,790 719,910
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خیریه 701865 6 3 226,800 240,000 30% 2,080,800 1,456,560 624,240
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) دولتی 701865 6 3 111,400 129,500 10% 1,056,900 951,210 105,690
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) غیر دولتی 701865 6 3 177,000 206,000 30% 1,680,000 1,176,000 504,000
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) نظامی 701865 6 3 177,000 206,000 10% 1,680,000 1,512,000 168,000
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) جانباز 701865 6 3 226,800 346,300 0% 2,399,700 2,399,700 0
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خصوصی عادی 701865 6 3 111,400 129,500 30% 1,056,900 739,830 317,070
لیزر PRP خصوصی 602370 16 8 226,800 346,300 30% 6,399,200 4,479,440 1,919,760
لیزر PRP خیریه 602370 16 8 226,800 240,000 30% 5,548,800 3,884,160 1,664,640
لیزر PRP دولتی 602370 16 8 111,400 129,500 10% 2,818,400 2,536,560 281,840
لیزر PRP غیر دولتی 602370 16 8 177,000 206,000 30% 4,480,000 3,136,000 1,344,000
لیزر PRP نظامی 602370 16 8 177,000 206,000 10% 4,480,000 4,032,000 448,000
لیزر PRP جانباز 602370 16 8 226,800 346,300 0% 6,399,200 6,399,200 0
لیزر PRP خصوصی عادی 602370 16 8 111,400 129,500 30% 2,818,400 1,972,880 845,520
Pi لیزر خصوصی 602195 10 5 226,800 346,300 30% 3,999,500 2,799,650 1,199,850
Pi لیزر خیریه 602195 10 5 226,800 240,000 30% 3,468,000 2,427,600 1,040,400
Pi لیزر دولتی 602195 10 5 111,400 129,500 10% 1,761,500 1,585,350 176,150
Pi لیزر غیر دولتی 602195 10 5 177,000 206,000 30% 2,800,000 1,960,000 840,000
Pi لیزر نظامی 602195 10 5 177,000 206,000 10% 2,800,000 2,520,000 280,000
Pi لیزر جانباز 602195 10 5 226,800 346,300 0% 3,999,500 3,999,500 0
Pi لیزر خصوصی عادی 602195 10 5 111,400 129,500 30% 1,761,500 1,233,050 528,450
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خصوصی 602215 10 3 226,800 346,300 30% 3,306,900 2,314,830 992,070
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خیریه 602215 10 3 226,800 240,000 30% 2,988,000 2,091,600 896,400
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) دولتی 602215 10 3 111,400 129,500 10% 1,502,500 1,352,250 150,250
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) غیر دولتی 602215 10 3 177,000 206,000 30% 2,388,000 1,671,600 716,400
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) نظامی 602215 10 3 177,000 206,000 10% 2,388,000 2,149,200 238,800
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) جانباز 602215 10 3 226,800 346,300 0% 3,306,900 3,306,900 0
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خصوصی عادی 602215 10 3 111,400 129,500 30% 1,502,500 1,051,750 450,750
اسپیرومتری ساده بزرگسالان خصوصی 900985 1 0.5 226,800 346,300 30% 399,950 279,965 119,985
اسپیرومتری ساده بزرگسالان خیریه 900985 1 0.5 226,800 240,000 30% 346,800 242,760 104,040
اسپیرومتری ساده بزرگسالان دولتی 900985 1 0.5 111,400 129,500 10% 176,150 158,535 17,615
اسپیرومتری ساده بزرگسالان غیر دولتی 900985 1 0.5 177,000 206,000 30% 280,000 196,000 84,000
اسپیرومتری ساده بزرگسالان نظامی 900985 1 0.5 177,000 206,000 10% 280,000 252,000 28,000
اسپیرومتری ساده بزرگسالان جانباز 900985 1 0.5 226,800 346,300 0% 399,950 399,950 0
اسپیرومتری ساده بزرگسالان خصوصی عادی 900985 1 0.5 111,400 129,500 30% 176,150 123,305 52,845
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خصوصی 900990 2 1 226,800 346,300 30% 799,900 559,930 239,970
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خیریه 900990 2 1 226,800 240,000 30% 693,600 485,520 208,080
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال دولتی 900990 2 1 111,400 129,500 10% 352,300 317,070 35,230
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال غیر دولتی 900990 2 1 177,000 206,000 30% 560,000 392,000 168,000
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال نظامی 900990 2 1 177,000 206,000 10% 560,000 504,000 56,000
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال جانباز 900990 2 1 226,800 346,300 0% 799,900 799,900 0
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خصوصی عادی 900990 2 1 111,400 129,500 30% 352,300 246,610 105,690
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خصوصی 901005 3 1.5 226,800 346,300 30% 1,199,850 839,895 359,955
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خیریه 901005 3 1.5 226,800 240,000 30% 1,040,400 728,280 312,120
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور دولتی 901005 3 1.5 111,400 129,500 10% 528,450 475,605 52,845
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور غیر دولتی 901005 3 1.5 177,000 206,000 30% 840,000 588,000 252,000
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور نظامی 901005 3 1.5 177,000 206,000 10% 840,000 756,000 84,000
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور جانباز 901005 3 1.5 226,800 346,300 0% 1,199,850 1,199,850 0
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خصوصی عادی 901005 3 1.5 111,400 129,500 30% 528,450 369,915 158,535
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خصوصی 901010 4 1.5 226,800 346,300 30% 1,426,650 998,655 427,995
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خیریه 901010 4 1.5 226,800 240,000 30% 1,267,200 887,040 380,160
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور دولتی 901010 4 1.5 111,400 129,500 10% 639,850 575,865 63,985
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور غیر دولتی 901010 4 1.5 177,000 206,000 30% 1,017,000 711,900 305,100
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور نظامی 901010 4 1.5 177,000 206,000 10% 1,017,000 915,300 101,700
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور جانباز 901010 4 1.5 226,800 346,300 0% 1,426,650 1,426,650 0
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خصوصی عادی 901010 4 1.5 111,400 129,500 30% 639,850 447,895 191,955
نوار عصب و عضله 1 اندام خصوصی 901255 8.5 4 226,800 346,300 30% 3,313,000 2,319,100 993,900
نوار عصب و عضله 1 اندام خیریه 901255 8.5 4 226,800 240,000 30% 2,887,800 2,021,460 866,340
نوار عصب و عضله 1 اندام دولتی 901255 8.5 4 111,400 129,500 10% 1,464,900 1,318,410 146,490
نوار عصب و عضله 1 اندام غیر دولتی 901255 8.5 4 177,000 206,000 30% 2,328,500 1,629,950 698,550
نوار عصب و عضله 1 اندام نظامی 901255 8.5 4 177,000 206,000 10% 2,328,500 2,095,650 232,850
نوار عصب و عضله 1 اندام جانباز 901255 8.5 4 226,800 346,300 0% 3,313,000 3,313,000 0
نوار عصب و عضله 1 اندام خصوصی عادی 901255 8.5 4 111,400 129,500 30% 1,464,900 1,025,430 439,470
نوار عصب و عضله 2 اندام خصوصی 901260 12 5.5 226,800 346,300 30% 4,626,250 3,238,375 1,387,875
نوار عصب و عضله 2 اندام خیریه 901260 12 5.5 226,800 240,000 30% 4,041,600 2,829,120 1,212,480
نوار عصب و عضله 2 اندام دولتی 901260 12 5.5 111,400 129,500 10% 2,049,050 1,844,145 204,905
نوار عصب و عضله 2 اندام غیر دولتی 901260 12 5.5 177,000 206,000 30% 3,257,000 2,279,900 977,100
نوار عصب و عضله 2 اندام نظامی 901260 12 5.5 177,000 206,000 10% 3,257,000 2,931,300 325,700
نوار عصب و عضله 2 اندام جانباز 901260 12 5.5 226,800 346,300 0% 4,626,250 4,626,250 0
نوار عصب و عضله 2 اندام خصوصی عادی 901260 12 5.5 111,400 129,500 30% 2,049,050 1,434,335 614,715
نوار عصب و عضله 3 اندام خصوصی 901265 15.5 7 226,800 346,300 30% 5,939,500 4,157,650 1,781,850
نوار عصب و عضله 3 اندام خیریه 901265 15.5 7 226,800 240,000 30% 5,195,400 3,636,780 1,558,620
نوار عصب و عضله 3 اندام دولتی 901265 15.5 7 111,400 129,500 10% 2,633,200 2,369,880 263,320
نوار عصب و عضله 3 اندام غیر دولتی 901265 15.5 7 177,000 206,000 30% 4,185,500 2,929,850 1,255,650
نوار عصب و عضله 3 اندام نظامی 901265 15.5 7 177,000 206,000 10% 4,185,500 3,766,950 418,550
نوار عصب و عضله 3 اندام جانباز 901265 15.5 7 226,800 346,300 0% 5,939,500 5,939,500 0
نوار عصب و عضله 3 اندام خصوصی عادی 901265 15.5 7 111,400 129,500 30% 2,633,200 1,843,240 789,960
نوار عصب و عضله 4 اندام خصوصی 901270 17.5 8 226,800 346,300 30% 6,739,400 4,717,580 2,021,820
نوار عصب و عضله 4 اندام خیریه 901270 17.5 8 226,800 240,000 30% 5,889,000 4,122,300 1,766,700
نوار عصب و عضله 4 اندام دولتی 901270 17.5 8 111,400 129,500 10% 2,985,500 2,686,950 298,550
نوار عصب و عضله 4 اندام غیر دولتی 901270 17.5 8 177,000 206,000 30% 4,745,500 3,321,850 1,423,650
نوار عصب و عضله 4 اندام نظامی 901270 17.5 8 177,000 206,000 10% 4,745,500 4,270,950 474,550
نوار عصب و عضله 4 اندام جانباز 901270 17.5 8 226,800 346,300 0% 6,739,400 6,739,400 0
نوار عصب و عضله 4 اندام خصوصی عادی 901270 17.5 8 111,400 129,500 30% 2,985,500 2,089,850 895,650
هولتر خصوصی 900771 2.5 1.5 226,800 346,300 30% 1,086,450 760,515 325,935
هولتر خیریه 900771 2.5 1.5 226,800 240,000 30% 927,000 648,900 278,100
هولتر دولتی 900771 2.5 1.5 111,400 129,500 10% 472,750 425,475 47,275
هولتر غیر دولتی 900771 2.5 1.5 177,000 206,000 30% 751,500 526,050 225,450
هولتر نظامی 900771 2.5 1.5 177,000 206,000 10% 751,500 676,350 75,150
هولتر جانباز 900771 2.5 1.5 226,800 346,300 0% 1,086,450 1,086,450 0
هولتر خصوصی عادی 900771 2.5 1.5 111,400 129,500 30% 472,750 330,925 141,825
گچ گیری بلند و کوتاه دست خصوصی 204540 3 0 226,800 346,300 30% 680,400 476,280 204,120
گچ گیری بلند و کوتاه دست خیریه 204540 3 0 226,800 240,000 30% 680,400 476,280 204,120
گچ گیری بلند و کوتاه دست دولتی 204540 3 0 111,400 129,500 10% 334,200 300,780 33,420
گچ گیری بلند و کوتاه دست غیر دولتی 204540 3 0 177,000 206,000 30% 531,000 371,700 159,300
گچ گیری بلند و کوتاه دست نظامی 204540 3 0 177,000 206,000 10% 531,000 477,900 53,100
گچ گیری بلند و کوتاه دست جانباز 204540 3 0 226,800 346,300 0% 680,400 680,400 0
گچ گیری بلند و کوتاه دست خصوصی عادی 204540 3 0 111,400 129,500 30% 334,200 233,940 100,260
گچ گیری بلند پا خصوصی 204575 4 0 226,800 346,300 30% 907,200 635,040 272,160
گچ گیری بلند پا خیریه 204575 4 0 226,800 240,000 30% 907,200 635,040 272,160
گچ گیری بلند پا دولتی 204575 4 0 111,400 129,500 10% 445,600 401,040 44,560
گچ گیری بلند پا غیر دولتی 204575 4 0 177,000 206,000 30% 708,000 495,600 212,400
گچ گیری بلند پا نظامی 204575 4 0 177,000 206,000 10% 708,000 637,200 70,800
گچ گیری بلند پا جانباز 204575 4 0 226,800 346,300 0% 907,200 907,200 0
گچ گیری بلند پا خصوصی عادی 204575 4 0 111,400 129,500 30% 445,600 311,920 133,680
گچ گیری کوتاه پا خصوصی 204580 4 0 226,800 346,300 30% 907,200 635,040 272,160
گچ گیری کوتاه پا خیریه 204580 4 0 226,800 240,000 30% 907,200 635,040 272,160
گچ گیری کوتاه پا دولتی 204580 4 0 111,400 129,500 10% 445,600 401,040 44,560
گچ گیری کوتاه پا غیر دولتی 204580 4 0 177,000 206,000 30% 708,000 495,600 212,400
گچ گیری کوتاه پا نظامی 204580 4 0 177,000 206,000 10% 708,000 637,200 70,800
گچ گیری کوتاه پا جانباز 204580 4 0 226,800 346,300 0% 907,200 907,200 0
گچ گیری کوتاه پا خصوصی عادی 204580 4 0 111,400 129,500 30% 445,600 311,920 133,680
پولیپکتومی خصوصی 501935 14.7 0 226,800 346,300 30% 3,333,960 2,333,772 1,000,188
پولیپکتومی خیریه 501935 14.7 0 226,800 240,000 30% 3,333,960 2,333,772 1,000,188
پولیپکتومی دولتی 501935 14.7 0 111,400 129,500 10% 1,637,580 1,473,822 163,758
پولیپکتومی غیر دولتی 501935 14.7 0 177,000 206,000 30% 2,601,900 1,821,330 780,570
پولیپکتومی نظامی 501935 14.7 0 177,000 206,000 10% 2,601,900 2,341,710 260,190
پولیپکتومی جانباز 501935 14.7 0 226,800 346,300 0% 3,333,960 3,333,960 0
پولیپکتومی خصوصی عادی 501935 14.7 0 111,400 129,500 30% 1,637,580 1,146,306 491,274
شستشوی گوش خصوصی 602770 1 0 226,800 346,300 30% 226,800 158,760 68,040
شستشوی گوش خیریه 602770 1 0 226,800 240,000 30% 226,800 158,760 68,040
شستشوی گوش دولتی 602770 1 0 111,400 129,500 10% 111,400 100,260 11,140
شستشوی گوش غیر دولتی 602770 1 0 177,000 206,000 30% 177,000 123,900 53,100
شستشوی گوش نظامی 602770 1 0 177,000 206,000 10% 177,000 159,300 17,700
شستشوی گوش جانباز 602770 1 0 226,800 346,300 0% 226,800 226,800 0
شستشوی گوش خصوصی عادی 602770 1 0 111,400 129,500 30% 111,400 77,980 33,420
ختنه خصوصی 500955 10 0 226,800 346,300 30% 2,268,000 1,587,600 680,400
ختنه خیریه 500955 10 0 226,800 240,000 30% 2,268,000 1,587,600 680,400
ختنه دولتی 500955 10 0 111,400 129,500 10% 1,114,000 1,002,600 111,400
ختنه غیر دولتی 500955 10 0 177,000 206,000 30% 1,770,000 1,239,000 531,000
ختنه نظامی 500955 10 0 177,000 206,000 10% 1,770,000 1,593,000 177,000
ختنه جانباز 500955 10 0 226,800 346,300 0% 2,268,000 2,268,000 0
ختنه خصوصی عادی 500955 10 0 111,400 129,500 30% 1,114,000 779,800 334,200
سوچر تا 10 سانتی متر خصوصی 100215 3 0 226,800 346,300 30% 680,400 476,280 204,120
سوچر تا 10 سانتی متر خیریه 100215 3 0 226,800 240,000 30% 680,400 476,280 204,120
سوچر تا 10 سانتی متر دولتی 100215 3 0 111,400 129,500 10% 334,200 300,780 33,420
سوچر تا 10 سانتی متر غیر دولتی 100215 3 0 177,000 206,000 30% 531,000 371,700 159,300
سوچر تا 10 سانتی متر نظامی 100215 3 0 177,000 206,000 10% 531,000 477,900 53,100
سوچر تا 10 سانتی متر جانباز 100215 3 0 226,800 346,300 0% 680,400 680,400 0
سوچر تا 10 سانتی متر خصوصی عادی 100215 3 0 111,400 129,500 30% 334,200 233,940 100,260
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خصوصی 100220 1.5 0 226,800 346,300 30% 340,200 238,140 102,060
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خیریه 100220 1.5 0 226,800 240,000 30% 340,200 238,140 102,060
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر دولتی 100220 1.5 0 111,400 129,500 10% 167,100 150,390 16,710
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر غیر دولتی 100220 1.5 0 177,000 206,000 30% 265,500 185,850 79,650
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر نظامی 100220 1.5 0 177,000 206,000 10% 265,500 238,950 26,550
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر جانباز 100220 1.5 0 226,800 346,300 0% 340,200 340,200 0
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خصوصی عادی 100220 1.5 0 111,400 129,500 30% 167,100 116,970 50,130
تزریق مفصلی کوچک خصوصی 200065 1.5 0 226,800 346,300 30% 340,200 238,140 102,060
تزریق مفصلی کوچک خیریه 200065 1.5 0 226,800 240,000 30% 340,200 238,140 102,060
تزریق مفصلی کوچک دولتی 200065 1.5 0 111,400 129,500 10% 167,100 150,390 16,710
تزریق مفصلی کوچک غیر دولتی 200065 1.5 0 177,000 206,000 30% 265,500 185,850 79,650
تزریق مفصلی کوچک نظامی 200065 1.5 0 177,000 206,000 10% 265,500 238,950 26,550
تزریق مفصلی کوچک جانباز 200065 1.5 0 226,800 346,300 0% 340,200 340,200 0
تزریق مفصلی کوچک خصوصی عادی 200065 1.5 0 111,400 129,500 30% 167,100 116,970 50,130
تزریق مفصلی متوسط خصوصی 200066 3 0 226,800 346,300 30% 680,400 476,280 204,120
تزریق مفصلی متوسط خیریه 200066 3 0 226,800 240,000 30% 680,400 476,280 204,120
تزریق مفصلی متوسط دولتی 200066 3 0 111,400 129,500 10% 334,200 300,780 33,420
تزریق مفصلی متوسط غیر دولتی 200066 3 0 177,000 206,000 30% 531,000 371,700 159,300
تزریق مفصلی متوسط نظامی 200066 3 0 177,000 206,000 10% 531,000 477,900 53,100
تزریق مفصلی متوسط جانباز 200066 3 0 226,800 346,300 0% 680,400 680,400 0
تزریق مفصلی متوسط خصوصی عادی 200066 3 0 111,400 129,500 30% 334,200 233,940 100,260
تزریق مفصلی بزرگ خصوصی 200067 4 0 226,800 346,300 30% 907,200 635,040 272,160
تزریق مفصلی بزرگ خیریه 200067 4 0 226,800 240,000 30% 907,200 635,040 272,160
تزریق مفصلی بزرگ دولتی 200067 4 0 111,400 129,500 10% 445,600 401,040 44,560
تزریق مفصلی بزرگ غیر دولتی 200067 4 0 177,000 206,000 30% 708,000 495,600 212,400
تزریق مفصلی بزرگ نظامی 200067 4 0 177,000 206,000 10% 708,000 637,200 70,800
تزریق مفصلی بزرگ جانباز 200067 4 0 226,800 346,300 0% 907,200 907,200 0
تزریق مفصلی بزرگ خصوصی عادی 200067 4 0 111,400 129,500 30% 445,600 311,920 133,680
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خصوصی 100095 4.5 0 226,800 346,300 30% 1,020,600 714,420 306,180
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خیریه 100095 4.5 0 226,800 240,000 30% 1,020,600 714,420 306,180
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) دولتی 100095 4.5 0 111,400 129,500 10% 501,300 451,170 50,130
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) غیر دولتی 100095 4.5 0 177,000 206,000 30% 796,500 557,550 238,950
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) نظامی 100095 4.5 0 177,000 206,000 10% 796,500 716,850 79,650
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) جانباز 100095 4.5 0 226,800 346,300 0% 1,020,600 1,020,600 0
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خصوصی عادی 100095 4.5 0 111,400 129,500 30% 501,300 350,910 150,390
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خصوصی 100105 7 0 226,800 346,300 30% 1,587,600 1,111,320 476,280
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خیریه 100105 7 0 226,800 240,000 30% 1,587,600 1,111,320 476,280
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر دولتی 100105 7 0 111,400 129,500 10% 779,800 701,820 77,980
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر غیر دولتی 100105 7 0 177,000 206,000 30% 1,239,000 867,300 371,700
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر نظامی 100105 7 0 177,000 206,000 10% 1,239,000 1,115,100 123,900
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر جانباز 100105 7 0 226,800 346,300 0% 1,587,600 1,587,600 0
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خصوصی عادی 100105 7 0 111,400 129,500 30% 779,800 545,860 233,940
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خصوصی 100140 5.1 0 226,800 346,300 30% 1,156,680 809,676 347,004
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خیریه 100140 5.1 0 226,800 240,000 30% 1,156,680 809,676 347,004
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته دولتی 100140 5.1 0 111,400 129,500 10% 568,140 511,326 56,814
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته غیر دولتی 100140 5.1 0 177,000 206,000 30% 902,700 631,890 270,810
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته نظامی 100140 5.1 0 177,000 206,000 10% 902,700 812,430 90,270
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته جانباز 100140 5.1 0 226,800 346,300 0% 1,156,680 1,156,680 0
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خصوصی عادی 100140 5.1 0 111,400 129,500 30% 568,140 397,698 170,442
کشیدن بخیه خصوصی 100507 1.5 0 226,800 346,300 30% 340,200 238,140 102,060
کشیدن بخیه خیریه 100507 1.5 0 226,800 240,000 30% 340,200 238,140 102,060
کشیدن بخیه دولتی 100507 1.5 0 111,400 129,500 10% 167,100 150,390 16,710
کشیدن بخیه غیر دولتی 100507 1.5 0 177,000 206,000 30% 265,500 185,850 79,650
کشیدن بخیه نظامی 100507 1.5 0 177,000 206,000 10% 265,500 238,950 26,550
کشیدن بخیه جانباز 100507 1.5 0 226,800 346,300 0% 340,200 340,200 0
کشیدن بخیه خصوصی عادی 100507 1.5 0 111,400 129,500 30% 167,100 116,970 50,130
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خصوصی 202715 15.2 0 226,800 346,300 30% 3,447,360 2,413,152 1,034,208
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خیریه 202715 15.2 0 226,800 240,000 30% 3,447,360 2,413,152 1,034,208
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست دولتی 202715 15.2 0 111,400 129,500 10% 1,693,280 1,523,952 169,328
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست غیر دولتی 202715 15.2 0 177,000 206,000 30% 2,690,400 1,883,280 807,120
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست نظامی 202715 15.2 0 177,000 206,000 10% 2,690,400 2,421,360 269,040
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست جانباز 202715 15.2 0 226,800 346,300 0% 3,447,360 3,447,360 0
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خصوصی عادی 202715 15.2 0 111,400 129,500 30% 1,693,280 1,185,296 507,984
سنگ شکن کلیه خصوصی 500170 15 35 226,800 346,300 30% 15,522,500 10,865,750 4,656,750
سنگ شکن کلیه خیریه 500170 15 35 226,800 240,000 30% 11,802,000 8,261,400 3,540,600
سنگ شکن کلیه دولتی 500170 15 35 111,400 129,500 10% 6,203,500 5,583,150 620,350
سنگ شکن کلیه غیر دولتی 500170 15 35 177,000 206,000 30% 9,865,000 6,905,500 2,959,500
سنگ شکن کلیه نظامی 500170 15 35 177,000 206,000 10% 9,865,000 8,878,500 986,500
سنگ شکن کلیه جانباز 500170 15 35 226,800 346,300 0% 15,522,500 15,522,500 0
سنگ شکن کلیه خصوصی عادی 500170 15 35 111,400 129,500 30% 6,203,500 4,342,450 1,861,050
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خصوصی 704995 4.35 4.48 226,800 346,300 30% 2,538,004 1,776,603 761,401
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خیریه 704995 4.35 4.48 226,800 240,000 30% 2,061,780 1,443,246 618,534
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 دولتی 704995 4.35 4.48 111,400 129,500 10% 1,064,750 958,275 106,475
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 غیر دولتی 704995 4.35 4.48 177,000 206,000 30% 1,692,830 1,184,981 507,849
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 نظامی 704995 4.35 4.48 177,000 206,000 10% 1,692,830 1,523,547 169,283
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 جانباز 704995 4.35 4.48 226,800 346,300 0% 2,538,004 2,538,004 0
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خصوصی عادی 704995 4.35 4.48 111,400 129,500 30% 1,064,750 745,325 319,425
(TDI)Tissue Doppler Imaging خصوصی 900740 10 4.7 226,800 346,300 30% 3,895,610 2,726,927 1,168,683
(TDI)Tissue Doppler Imaging خیریه 900740 10 4.7 226,800 240,000 30% 3,396,000 2,377,200 1,018,800
(TDI)Tissue Doppler Imaging دولتی 900740 10 4.7 111,400 129,500 10% 1,722,650 1,550,385 172,265
(TDI)Tissue Doppler Imaging غیر دولتی 900740 10 4.7 177,000 206,000 30% 2,738,200 1,916,740 821,460
(TDI)Tissue Doppler Imaging نظامی 900740 10 4.7 177,000 206,000 10% 2,738,200 2,464,380 273,820
(TDI)Tissue Doppler Imaging جانباز 900740 10 4.7 226,800 346,300 0% 3,895,610 3,895,610 0
(TDI)Tissue Doppler Imaging خصوصی عادی 900740 10 4.7 111,400 129,500 30% 1,722,650 1,205,855 516,795
4D Echo خصوصی 900750 12 6 226,800 346,300 30% 4,799,400 3,359,580 1,439,820
4D Echo خیریه 900750 12 6 226,800 240,000 30% 4,161,600 2,913,120 1,248,480
4D Echo دولتی 900750 12 6 111,400 129,500 10% 2,113,800 1,902,420 211,380
4D Echo غیر دولتی 900750 12 6 177,000 206,000 30% 3,360,000 2,352,000 1,008,000
4D Echo نظامی 900750 12 6 177,000 206,000 10% 3,360,000 3,024,000 336,000
4D Echo جانباز 900750 12 6 226,800 346,300 0% 4,799,400 4,799,400 0
4D Echo خصوصی عادی 900750 12 6 111,400 129,500 30% 2,113,800 1,479,660 634,140
3D TEE خصوصی 900755 19 20 226,800 346,300 30% 11,235,200 7,864,640 3,370,560
3D TEE خیریه 900755 19 20 226,800 240,000 30% 9,109,200 6,376,440 2,732,760
3D TEE دولتی 900755 19 20 111,400 129,500 10% 4,706,600 4,235,940 470,660
3D TEE غیر دولتی 900755 19 20 177,000 206,000 30% 7,483,000 5,238,100 2,244,900
3D TEE نظامی 900755 19 20 177,000 206,000 10% 7,483,000 6,734,700 748,300
3D TEE جانباز 900755 19 20 226,800 346,300 0% 11,235,200 11,235,200 0
3D TEE خصوصی عادی 900755 19 20 111,400 129,500 30% 4,706,600 3,294,620 1,411,980
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خصوصی 900780 9.5 4.5 226,800 346,300 30% 3,712,950 2,599,065 1,113,885
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خیریه 900780 9.5 4.5 226,800 240,000 30% 3,234,600 2,264,220 970,380
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی دولتی 900780 9.5 4.5 111,400 129,500 10% 1,641,050 1,476,945 164,105
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی غیر دولتی 900780 9.5 4.5 177,000 206,000 30% 2,608,500 1,825,950 782,550
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی نظامی 900780 9.5 4.5 177,000 206,000 10% 2,608,500 2,347,650 260,850
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی جانباز 900780 9.5 4.5 226,800 346,300 0% 3,712,950 3,712,950 0
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خصوصی عادی 900780 9.5 4.5 111,400 129,500 30% 1,641,050 1,148,735 492,315
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خصوصی 900781 12 6 226,800 346,300 30% 4,799,400 3,359,580 1,439,820
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خیریه 900781 12 6 226,800 240,000 30% 4,161,600 2,913,120 1,248,480
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول دولتی 900781 12 6 111,400 129,500 10% 2,113,800 1,902,420 211,380
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول غیر دولتی 900781 12 6 177,000 206,000 30% 3,360,000 2,352,000 1,008,000
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول نظامی 900781 12 6 177,000 206,000 10% 3,360,000 3,024,000 336,000
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول جانباز 900781 12 6 226,800 346,300 0% 4,799,400 4,799,400 0
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خصوصی عادی 900781 12 6 111,400 129,500 30% 2,113,800 1,479,660 634,140
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه خصوصی 900782 4 2 226,800 346,300 30% 1,599,800 1,119,860 479,940
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه خیریه 900782 4 2 226,800 240,000 30% 1,387,200 971,040 416,160
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه دولتی 900782 4 2 111,400 129,500 10% 704,600 634,140 70,460
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه غیر دولتی 900782 4 2 177,000 206,000 30% 1,120,000 784,000 336,000
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه نظامی 900782 4 2 177,000 206,000 10% 1,120,000 1,008,000 112,000
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه جانباز 900782 4 2 226,800 346,300 0% 1,599,800 1,599,800 0
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه خصوصی عادی 900782 4 2 111,400 129,500 30% 704,600 493,220 211,380
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی 900790 14 7 226,800 346,300 30% 5,599,300 3,919,510 1,679,790
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش خیریه 900790 14 7 226,800 240,000 30% 4,855,200 3,398,640 1,456,560
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش دولتی 900790 14 7 111,400 129,500 10% 2,466,100 2,219,490 246,610
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش غیر دولتی 900790 14 7 177,000 206,000 30% 3,920,000 2,744,000 1,176,000
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش نظامی 900790 14 7 177,000 206,000 10% 3,920,000 3,528,000 392,000
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش جانباز 900790 14 7 226,800 346,300 0% 5,599,300 5,599,300 0
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی عادی 900790 14 7 111,400 129,500 30% 2,466,100 1,726,270 739,830
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی 900795 16 8 226,800 346,300 30% 6,399,200 4,479,440 1,919,760
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش خیریه 900795 16 8 226,800 240,000 30% 5,548,800 3,884,160 1,664,640
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش دولتی 900795 16 8 111,400 129,500 10% 2,818,400 2,536,560 281,840
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش غیر دولتی 900795 16 8 177,000 206,000 30% 4,480,000 3,136,000 1,344,000
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش نظامی 900795 16 8 177,000 206,000 10% 4,480,000 4,032,000 448,000
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش جانباز 900795 16 8 226,800 346,300 0% 6,399,200 6,399,200 0
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی عادی 900795 16 8 111,400 129,500 30% 2,818,400 1,972,880 845,520
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی خصوصی 900797 5 2 226,800 346,300 30% 1,826,600 1,278,620 547,980
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی خیریه 900797 5 2 226,800 240,000 30% 1,614,000 1,129,800 484,200
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی دولتی 900797 5 2 111,400 129,500 10% 816,000 734,400 81,600
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی غیر دولتی 900797 5 2 177,000 206,000 30% 1,297,000 907,900 389,100
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی نظامی 900797 5 2 177,000 206,000 10% 1,297,000 1,167,300 129,700
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی جانباز 900797 5 2 226,800 346,300 0% 1,826,600 1,826,600 0
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی خصوصی عادی 900797 5 2 111,400 129,500 30% 816,000 571,200 244,800
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) خصوصی 901540 8 0 226,800 346,300 30% 1,814,400 1,270,080 544,320
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) خیریه 901540 8 0 226,800 240,000 30% 1,814,400 1,270,080 544,320
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) دولتی 901540 8 0 111,400 129,500 10% 891,200 802,080 89,120
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) غیر دولتی 901540 8 0 177,000 206,000 30% 1,416,000 991,200 424,800
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) نظامی 901540 8 0 177,000 206,000 10% 1,416,000 1,274,400 141,600
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) جانباز 901540 8 0 226,800 346,300 0% 1,814,400 1,814,400 0
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) خصوصی عادی 901540 8 0 111,400 129,500 30% 891,200 623,840 267,360