لیست تعرفه های خدمات درمانی نیروهای مسلح

از تاریخ 01/03/1399 تا تاریخ 31/02/1400

تعرفه خدمات در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع) جهت مراکز درمانی خصوصی، نظامی، خیریه، دولتی، غیر دولتی، جانباز و عائله جانباز از تاریخ 1/3/1399 تا تاریخ 31/2/1400

ردیف عنوان نوع تعرفه تاریخ کد K حرفه ای K فنی ضریب حرفه ای ضریب فنی درصد فرانشیز مبلغ کل سهم سازمان سهم بیمار
1 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 1,022,000 715,400 306,600
2 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 1,022,000 1,022,000 0
3 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 635,000 444,500 190,500
4 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 526,000 368,200 157,800
5 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 309,000 216,300 92,700
6 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 519,000 363,300 155,700
7 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 27% 249,550 182,172 67,379
8 ویزیت متخصص روانپزشکی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 901,000 630,700 270,300
9 ویزیت متخصص روانپزشکی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 901,000 901,000 0
10 ویزیت متخصص روانپزشکی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 532,000 372,400 159,600
11 ویزیت متخصص روانپزشکی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 260,000 182,000 78,000
12 ویزیت متخصص روانپزشکی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 260,000 182,000 78,000
13 ویزیت متخصص روانپزشکی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 455,000 318,500 136,500
14 ویزیت متخصص روانپزشکی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 6% 455,000 427,700 27,300
15 ویزیت فوق تخصص خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 858,000 600,600 257,400
16 ویزیت فوق تخصص جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 858,000 858,000 0
17 ویزیت فوق تخصص خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 507,000 354,900 152,100
18 ویزیت فوق تخصص دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 248,000 173,600 74,400
19 ویزیت فوق تخصص خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 248,000 173,600 74,400
20 ویزیت فوق تخصص غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 433,000 303,100 129,900
21 ویزیت فوق تخصص نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 6% 433,000 407,020 25,980
22 ویزیت متخصص خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 677,000 473,900 203,100
23 ویزیت متخصص جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 677,000 677,000 0
24 ویزیت متخصص خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 421,000 294,700 126,300
25 ویزیت متخصص دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 205,000 143,500 61,500
26 ویزیت متخصص خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 205,000 143,500 61,500
27 ویزیت متخصص غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 358,000 250,600 107,400
28 ویزیت متخصص نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 6% 358,000 336,520 21,480
29 ویزیت پزشک عمومی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 446,000 312,200 133,800
30 ویزیت پزشک عمومی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 446,000 446,000 0
31 ویزیت پزشک عمومی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 251,000 175,700 75,300
32 ویزیت پزشک عمومی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 164,000 114,800 49,200
33 ویزیت پزشک عمومی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 164,000 114,800 49,200
34 ویزیت پزشک عمومی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 217,000 151,900 65,100
35 ویزیت پزشک عمومی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 8% 217,000 199,640 17,360
36 عینک عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 8009 - - 0 0 0% 2,000,000 2,000,000 0
37 عینک عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 8009 - - 0 0 0% 3,000,000 3,000,000 0
38 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
39 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
40 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
41 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
42 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
43 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
44 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
45 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
46 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
47 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
48 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
49 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
50 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
51 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
52 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
53 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
54 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
55 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
56 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
57 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
58 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
59 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
60 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
61 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
62 عینک دو دید عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 80010 - - 0 0 0% 4,000,000 4,000,000 0
63 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 277,000 644,000 30% 3,133,500 2,193,450 940,050
64 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 277,000 644,000 0% 3,133,500 3,133,500 0
65 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 1 1 30% 8 6 2
66 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 1 1 30% 8 6 2
67 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 277,000 331,000 30% 2,351,000 1,645,700 705,300
68 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 135,900 179,000 10% 1,194,950 1,075,455 119,495
69 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 135,900 179,000 10% 1,194,950 1,075,455 119,495
70 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 135,900 179,000 30% 1,194,950 836,465 358,485
71 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 234,000 284,000 10% 1,997,000 1,797,300 199,700
72 تست ورزش خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 277,000 644,000 30% 2,276,200 1,593,340 682,860
73 تست ورزش جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 277,000 644,000 0% 2,276,200 2,276,200 0
74 تست ورزش عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 1 1 30% 6 4 2
75 تست ورزش عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 1 1 30% 6 4 2
76 تست ورزش خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 277,000 331,000 30% 1,681,500 1,177,050 504,450
77 تست ورزش دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 135,900 179,000 10% 856,520 770,868 85,652
78 تست ورزش خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 135,900 179,000 10% 856,520 770,868 85,652
79 تست ورزش غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 135,900 179,000 30% 856,520 599,564 256,956
80 تست ورزش نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 234,000 284,000 10% 1,428,800 1,285,920 142,880
81 نوار مغز خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 277,000 644,000 30% 4,006,000 2,804,200 1,201,800
82 نوار مغز جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 277,000 644,000 0% 4,006,000 4,006,000 0
83 نوار مغز عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 1 1 30% 9 6 3
84 نوار مغز عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 1 1 30% 9 6 3
85 نوار مغز خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 277,000 331,000 30% 2,597,500 1,818,250 779,250
86 نوار مغز دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 135,900 179,000 10% 1,349,100 1,214,190 134,910
87 نوار مغز خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 135,900 179,000 10% 1,349,100 1,214,190 134,910
88 نوار مغز غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 135,900 179,000 30% 1,349,100 944,370 404,730
89 نوار مغز نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 234,000 284,000 10% 2,214,000 1,992,600 221,400
90 اسپیرومتری بدون برونکو خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 277,000 644,000 30% 1,797,000 1,257,900 539,100
91 اسپیرومتری بدون برونکو جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 277,000 644,000 0% 1,797,000 1,797,000 0
92 اسپیرومتری بدون برونکو عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 1 1 30% 5 3 1
93 اسپیرومتری بدون برونکو عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 1 1 30% 5 3 1
94 اسپیرومتری بدون برونکو خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 277,000 331,000 30% 1,327,500 929,250 398,250
95 اسپیرومتری بدون برونکو دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 135,900 179,000 10% 676,200 608,580 67,620
96 اسپیرومتری بدون برونکو خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 135,900 179,000 10% 676,200 608,580 67,620
97 اسپیرومتری بدون برونکو غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 135,900 179,000 30% 676,200 473,340 202,860
98 اسپیرومتری بدون برونکو نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 234,000 284,000 10% 1,128,000 1,015,200 112,800
99 اندوسکوپی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 277,000 644,000 30% 6,450,500 4,515,350 1,935,150
100 اندوسکوپی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 277,000 644,000 0% 6,450,500 6,450,500 0
101 اندوسکوپی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 1 1 30% 16 11 5
102 اندوسکوپی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 1 1 30% 16 11 5
103 اندوسکوپی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 277,000 331,000 30% 4,729,000 3,310,300 1,418,700
104 اندوسکوپی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 135,900 179,000 10% 2,411,450 2,170,305 241,145
105 اندوسکوپی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 135,900 179,000 10% 2,411,450 2,170,305 241,145
106 اندوسکوپی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 135,900 179,000 30% 2,411,450 1,688,015 723,435
107 اندوسکوپی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 234,000 284,000 10% 4,019,000 3,617,100 401,900
108 کلونوسکوپی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 277,000 644,000 30% 9,584,000 6,708,800 2,875,200
109 کلونوسکوپی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 277,000 644,000 0% 9,584,000 9,584,000 0
110 کلونوسکوپی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 401360 16 8 1 1 30% 24 17 7
111 کلونوسکوپی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 401360 16 8 1 1 30% 24 17 7
112 کلونوسکوپی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 277,000 331,000 30% 7,080,000 4,956,000 2,124,000
113 کلونوسکوپی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 135,900 179,000 10% 3,606,400 3,245,760 360,640
114 کلونوسکوپی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 135,900 179,000 10% 3,606,400 3,245,760 360,640
115 کلونوسکوپی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 135,900 179,000 30% 3,606,400 2,524,480 1,081,920
116 کلونوسکوپی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 234,000 284,000 10% 6,016,000 5,414,400 601,600
117 نوار قلب خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 277,000 644,000 30% 533,900 373,730 160,170
118 نوار قلب جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 277,000 644,000 0% 533,900 533,900 0
119 نوار قلب عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 1 1 30% 1 1 0
120 نوار قلب عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 1 1 30% 1 1 0
121 نوار قلب خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 277,000 331,000 30% 314,800 220,360 94,440
122 نوار قلب دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 135,900 179,000 10% 166,070 149,463 16,607
123 نوار قلب خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 135,900 179,000 10% 166,070 149,463 16,607
124 نوار قلب غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 135,900 179,000 30% 166,070 116,249 49,821
125 نوار قلب نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 234,000 284,000 10% 269,000 242,100 26,900
126 نوارعصب چشم vep خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 277,000 644,000 30% 1,437,600 1,006,320 431,280
127 نوارعصب چشم vep جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 277,000 644,000 0% 1,437,600 1,437,600 0
128 نوارعصب چشم vep عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 1 1 30% 4 3 1
129 نوارعصب چشم vep عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 1 1 30% 4 3 1
130 نوارعصب چشم vep خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 277,000 331,000 30% 1,062,000 743,400 318,600
131 نوارعصب چشم vep دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 135,900 179,000 10% 540,960 486,864 54,096
132 نوارعصب چشم vep خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 135,900 179,000 10% 540,960 486,864 54,096
133 نوارعصب چشم vep غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 135,900 179,000 30% 540,960 378,672 162,288
134 نوارعصب چشم vep نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 234,000 284,000 10% 902,400 812,160 90,240
135 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 277,000 644,000 30% 3,594,000 2,515,800 1,078,200
136 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 277,000 644,000 0% 3,594,000 3,594,000 0
137 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 701865 6 3 1 1 30% 9 6 3
138 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 701865 6 3 1 1 30% 9 6 3
139 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 277,000 331,000 30% 2,655,000 1,858,500 796,500
140 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 135,900 179,000 10% 1,352,400 1,217,160 135,240
141 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 135,900 179,000 10% 1,352,400 1,217,160 135,240
142 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 135,900 179,000 30% 1,352,400 946,680 405,720
143 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 234,000 284,000 10% 2,256,000 2,030,400 225,600
144 لیزر PRP خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 277,000 644,000 30% 9,584,000 6,708,800 2,875,200
145 لیزر PRP جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 277,000 644,000 0% 9,584,000 9,584,000 0
146 لیزر PRP عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602370 16 8 1 1 30% 24 17 7
147 لیزر PRP عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602370 16 8 1 1 30% 24 17 7
148 لیزر PRP خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 277,000 331,000 30% 7,080,000 4,956,000 2,124,000
149 لیزر PRP دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 135,900 179,000 10% 3,606,400 3,245,760 360,640
150 لیزر PRP خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 135,900 179,000 10% 3,606,400 3,245,760 360,640
151 لیزر PRP غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 135,900 179,000 30% 3,606,400 2,524,480 1,081,920
152 لیزر PRP نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 234,000 284,000 10% 6,016,000 5,414,400 601,600
153 Pi لیزر خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 277,000 644,000 30% 5,990,000 4,193,000 1,797,000
154 Pi لیزر جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 277,000 644,000 0% 5,990,000 5,990,000 0
155 Pi لیزر عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602195 10 5 1 1 30% 15 11 5
156 Pi لیزر عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602195 10 5 1 1 30% 15 11 5
157 Pi لیزر خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 277,000 331,000 30% 4,425,000 3,097,500 1,327,500
158 Pi لیزر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 135,900 179,000 10% 2,254,000 2,028,600 225,400
159 Pi لیزر خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 135,900 179,000 10% 2,254,000 2,028,600 225,400
160 Pi لیزر غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 135,900 179,000 30% 2,254,000 1,577,800 676,200
161 Pi لیزر نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 234,000 284,000 10% 3,760,000 3,384,000 376,000
162 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 277,000 644,000 30% 4,702,000 3,291,400 1,410,600
163 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 277,000 644,000 0% 4,702,000 4,702,000 0
164 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602215 10 3 1 1 30% 13 9 4
165 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602215 10 3 1 1 30% 13 9 4
166 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 277,000 331,000 30% 3,763,000 2,634,100 1,128,900
167 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 135,900 179,000 10% 1,896,000 1,706,400 189,600
168 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 135,900 179,000 10% 1,896,000 1,706,400 189,600
169 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 135,900 179,000 30% 1,896,000 1,327,200 568,800
170 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 234,000 284,000 10% 3,192,000 2,872,800 319,200
171 اسپیرومتری ساده بزرگسالان خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 277,000 644,000 30% 599,000 419,300 179,700
172 اسپیرومتری ساده بزرگسالان جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 277,000 644,000 0% 599,000 599,000 0
173 اسپیرومتری ساده بزرگسالان عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 1 1 30% 2 1 0
174 اسپیرومتری ساده بزرگسالان عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 1 1 30% 2 1 0
175 اسپیرومتری ساده بزرگسالان خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 277,000 331,000 30% 442,500 309,750 132,750
176 اسپیرومتری ساده بزرگسالان دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 135,900 179,000 10% 225,400 202,860 22,540
177 اسپیرومتری ساده بزرگسالان خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 135,900 179,000 10% 225,400 202,860 22,540
178 اسپیرومتری ساده بزرگسالان غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 135,900 179,000 30% 225,400 157,780 67,620
179 اسپیرومتری ساده بزرگسالان نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 234,000 284,000 10% 376,000 338,400 37,600
180 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 277,000 644,000 30% 1,198,000 838,600 359,400
181 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 277,000 644,000 0% 1,198,000 1,198,000 0
182 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900990 2 1 1 1 30% 3 2 1
183 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900990 2 1 1 1 30% 3 2 1
184 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 277,000 331,000 30% 885,000 619,500 265,500
185 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 135,900 179,000 10% 450,800 405,720 45,080
186 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 135,900 179,000 10% 450,800 405,720 45,080
187 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 135,900 179,000 30% 450,800 315,560 135,240
188 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 234,000 284,000 10% 752,000 676,800 75,200
189 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 277,000 644,000 30% 1,797,000 1,257,900 539,100
190 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 277,000 644,000 0% 1,797,000 1,797,000 0
191 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 1 1 30% 5 3 1
192 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 1 1 30% 5 3 1
193 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 277,000 331,000 30% 1,327,500 929,250 398,250
194 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 135,900 179,000 10% 676,200 608,580 67,620
195 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 135,900 179,000 10% 676,200 608,580 67,620
196 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 135,900 179,000 30% 676,200 473,340 202,860
197 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 234,000 284,000 10% 1,128,000 1,015,200 112,800
198 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 277,000 644,000 30% 2,074,000 1,451,800 622,200
199 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 277,000 644,000 0% 2,074,000 2,074,000 0
200 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 1 1 30% 6 4 2
201 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 1 1 30% 6 4 2
202 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 277,000 331,000 30% 1,604,500 1,123,150 481,350
203 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 135,900 179,000 10% 812,100 730,890 81,210
204 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 135,900 179,000 10% 812,100 730,890 81,210
205 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 135,900 179,000 30% 812,100 568,470 243,630
206 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 234,000 284,000 10% 1,362,000 1,225,800 136,200
207 نوار عصب و عضله 1 اندام خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 277,000 644,000 30% 4,930,500 3,451,350 1,479,150
208 نوار عصب و عضله 1 اندام جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 277,000 644,000 0% 4,930,500 4,930,500 0
209 نوار عصب و عضله 1 اندام عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 1 1 30% 13 9 4
210 نوار عصب و عضله 1 اندام عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 1 1 30% 13 9 4
211 نوار عصب و عضله 1 اندام خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 277,000 331,000 30% 3,678,500 2,574,950 1,103,550
212 نوار عصب و عضله 1 اندام دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 135,900 179,000 10% 1,871,150 1,684,035 187,115
213 نوار عصب و عضله 1 اندام خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 135,900 179,000 10% 1,871,150 1,684,035 187,115
214 نوار عصب و عضله 1 اندام غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 135,900 179,000 30% 1,871,150 1,309,805 561,345
215 نوار عصب و عضله 1 اندام نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 234,000 284,000 10% 3,125,000 2,812,500 312,500
216 نوار عصب و عضله 2 اندام خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 277,000 644,000 30% 6,866,000 4,806,200 2,059,800
217 نوار عصب و عضله 2 اندام جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 277,000 644,000 0% 6,866,000 6,866,000 0
218 نوار عصب و عضله 2 اندام عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 1 1 30% 18 12 5
219 نوار عصب و عضله 2 اندام عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 1 1 30% 18 12 5
220 نوار عصب و عضله 2 اندام خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 277,000 331,000 30% 5,144,500 3,601,150 1,543,350
221 نوار عصب و عضله 2 اندام دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 135,900 179,000 10% 2,615,300 2,353,770 261,530
222 نوار عصب و عضله 2 اندام خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 135,900 179,000 10% 2,615,300 2,353,770 261,530
223 نوار عصب و عضله 2 اندام غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 135,900 179,000 30% 2,615,300 1,830,710 784,590
224 نوار عصب و عضله 2 اندام نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 234,000 284,000 10% 4,370,000 3,933,000 437,000
225 نوار عصب و عضله 3 اندام خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 277,000 644,000 30% 8,801,500 6,161,050 2,640,450
226 نوار عصب و عضله 3 اندام جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 277,000 644,000 0% 8,801,500 8,801,500 0
227 نوار عصب و عضله 3 اندام عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 1 1 30% 23 16 7
228 نوار عصب و عضله 3 اندام عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 1 1 30% 23 16 7
229 نوار عصب و عضله 3 اندام خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 277,000 331,000 30% 6,610,500 4,627,350 1,983,150
230 نوار عصب و عضله 3 اندام دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 135,900 179,000 10% 3,359,450 3,023,505 335,945
231 نوار عصب و عضله 3 اندام خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 135,900 179,000 10% 3,359,450 3,023,505 335,945
232 نوار عصب و عضله 3 اندام غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 135,900 179,000 30% 3,359,450 2,351,615 1,007,835
233 نوار عصب و عضله 3 اندام نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 234,000 284,000 10% 5,615,000 5,053,500 561,500
234 نوار عصب و عضله 4 اندام خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 277,000 644,000 30% 9,999,500 6,999,650 2,999,850
235 نوار عصب و عضله 4 اندام جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 277,000 644,000 0% 9,999,500 9,999,500 0
236 نوار عصب و عضله 4 اندام عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 1 1 30% 26 18 8
237 نوار عصب و عضله 4 اندام عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 1 1 30% 26 18 8
238 نوار عصب و عضله 4 اندام خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 277,000 331,000 30% 7,495,500 5,246,850 2,248,650
239 نوار عصب و عضله 4 اندام دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 135,900 179,000 10% 3,810,250 3,429,225 381,025
240 نوار عصب و عضله 4 اندام خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 135,900 179,000 10% 3,810,250 3,429,225 381,025
241 نوار عصب و عضله 4 اندام غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 135,900 179,000 30% 3,810,250 2,667,175 1,143,075
242 نوار عصب و عضله 4 اندام نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 234,000 284,000 10% 6,367,000 5,730,300 636,700
243 هولتر خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 277,000 644,000 30% 1,658,500 1,160,950 497,550
244 هولتر جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 277,000 644,000 0% 1,658,500 1,658,500 0
245 هولتر عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 1 1 30% 4 3 1
246 هولتر عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 1 1 30% 4 3 1
247 هولتر خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 277,000 331,000 30% 1,189,000 832,300 356,700
248 هولتر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 135,900 179,000 10% 608,250 547,425 60,825
249 هولتر خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 135,900 179,000 10% 608,250 547,425 60,825
250 هولتر غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 135,900 179,000 30% 608,250 425,775 182,475
251 هولتر نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 234,000 284,000 10% 1,011,000 909,900 101,100
252 گچ گیری بلند و کوتاه دست خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 277,000 644,000 30% 831,000 581,700 249,300
253 گچ گیری بلند و کوتاه دست جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 277,000 644,000 0% 831,000 831,000 0
254 گچ گیری بلند و کوتاه دست عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204540 3 0 1 1 30% 3 2 1
255 گچ گیری بلند و کوتاه دست عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204540 3 0 1 1 30% 3 2 1
256 گچ گیری بلند و کوتاه دست خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 277,000 331,000 30% 831,000 581,700 249,300
257 گچ گیری بلند و کوتاه دست دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 135,900 179,000 10% 407,700 366,930 40,770
258 گچ گیری بلند و کوتاه دست خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 135,900 179,000 10% 407,700 366,930 40,770
259 گچ گیری بلند و کوتاه دست غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 135,900 179,000 30% 407,700 285,390 122,310
260 گچ گیری بلند و کوتاه دست نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 234,000 284,000 10% 702,000 631,800 70,200
261 گچ گیری بلند پا خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 277,000 644,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
262 گچ گیری بلند پا جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 277,000 644,000 0% 1,108,000 1,108,000 0
263 گچ گیری بلند پا عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204575 4 0 1 1 30% 4 3 1
264 گچ گیری بلند پا عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204575 4 0 1 1 30% 4 3 1
265 گچ گیری بلند پا خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 277,000 331,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
266 گچ گیری بلند پا دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
267 گچ گیری بلند پا خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
268 گچ گیری بلند پا غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 135,900 179,000 30% 543,600 380,520 163,080
269 گچ گیری بلند پا نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 234,000 284,000 10% 936,000 842,400 93,600
270 گچ گیری کوتاه پا خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 277,000 644,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
271 گچ گیری کوتاه پا جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 277,000 644,000 0% 1,108,000 1,108,000 0
272 گچ گیری کوتاه پا عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204580 4 0 1 1 30% 4 3 1
273 گچ گیری کوتاه پا عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204580 4 0 1 1 30% 4 3 1
274 گچ گیری کوتاه پا خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 277,000 331,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
275 گچ گیری کوتاه پا دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
276 گچ گیری کوتاه پا خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
277 گچ گیری کوتاه پا غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 135,900 179,000 30% 543,600 380,520 163,080
278 گچ گیری کوتاه پا نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 234,000 284,000 10% 936,000 842,400 93,600
279 پولیپکتومی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 277,000 644,000 30% 4,071,900 2,850,330 1,221,570
280 پولیپکتومی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 277,000 644,000 0% 4,071,900 4,071,900 0
281 پولیپکتومی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 1 1 30% 15 10 4
282 پولیپکتومی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 1 1 30% 15 10 4
283 پولیپکتومی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 277,000 331,000 30% 4,071,900 2,850,330 1,221,570
284 پولیپکتومی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 135,900 179,000 10% 1,997,730 1,797,957 199,773
285 پولیپکتومی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 135,900 179,000 10% 1,997,730 1,797,957 199,773
286 پولیپکتومی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 135,900 179,000 30% 1,997,730 1,398,411 599,319
287 پولیپکتومی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 234,000 284,000 10% 3,439,800 3,095,820 343,980
288 شستشوی گوش خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 277,000 644,000 30% 277,000 193,900 83,100
289 شستشوی گوش جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 277,000 644,000 0% 277,000 277,000 0
290 شستشوی گوش عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602770 1 0 1 1 30% 1 1 0
291 شستشوی گوش عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602770 1 0 1 1 30% 1 1 0
292 شستشوی گوش خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 277,000 331,000 30% 277,000 193,900 83,100
293 شستشوی گوش دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 135,900 179,000 10% 135,900 122,310 13,590
294 شستشوی گوش خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 135,900 179,000 10% 135,900 122,310 13,590
295 شستشوی گوش غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 135,900 179,000 30% 135,900 95,130 40,770
296 شستشوی گوش نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 234,000 284,000 10% 234,000 210,600 23,400
297 ختنه خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 277,000 644,000 30% 2,770,000 1,939,000 831,000
298 ختنه جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 277,000 644,000 0% 2,770,000 2,770,000 0
299 ختنه عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 500955 10 0 1 1 30% 10 7 3
300 ختنه عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 500955 10 0 1 1 30% 10 7 3
301 ختنه خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 277,000 331,000 30% 2,770,000 1,939,000 831,000
302 ختنه دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 135,900 179,000 10% 1,359,000 1,223,100 135,900
303 ختنه خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 135,900 179,000 10% 1,359,000 1,223,100 135,900
304 ختنه غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 135,900 179,000 30% 1,359,000 951,300 407,700
305 ختنه نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 234,000 284,000 10% 2,340,000 2,106,000 234,000
306 سوچر تا 10 سانتی متر خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 277,000 644,000 30% 831,000 581,700 249,300
307 سوچر تا 10 سانتی متر جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 277,000 644,000 0% 831,000 831,000 0
308 سوچر تا 10 سانتی متر عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100215 3 0 1 1 30% 3 2 1
309 سوچر تا 10 سانتی متر عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100215 3 0 1 1 30% 3 2 1
310 سوچر تا 10 سانتی متر خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 277,000 331,000 30% 831,000 581,700 249,300
311 سوچر تا 10 سانتی متر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 135,900 179,000 10% 407,700 366,930 40,770
312 سوچر تا 10 سانتی متر خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 135,900 179,000 10% 407,700 366,930 40,770
313 سوچر تا 10 سانتی متر غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 135,900 179,000 30% 407,700 285,390 122,310
314 سوچر تا 10 سانتی متر نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 234,000 284,000 10% 702,000 631,800 70,200
315 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 277,000 644,000 30% 415,500 290,850 124,650
316 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 277,000 644,000 0% 415,500 415,500 0
317 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 1 1 30% 2 1 0
318 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 1 1 30% 2 1 0
319 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 277,000 331,000 30% 415,500 290,850 124,650
320 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 135,900 179,000 10% 203,850 183,465 20,385
321 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 135,900 179,000 10% 203,850 183,465 20,385
322 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 135,900 179,000 30% 203,850 142,695 61,155
323 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 234,000 284,000 10% 351,000 315,900 35,100
324 تزریق مفصلی کوچک خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 277,000 644,000 30% 415,500 290,850 124,650
325 تزریق مفصلی کوچک جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 277,000 644,000 0% 415,500 415,500 0
326 تزریق مفصلی کوچک عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 1 1 30% 2 1 0
327 تزریق مفصلی کوچک عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 1 1 30% 2 1 0
328 تزریق مفصلی کوچک خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 277,000 331,000 30% 415,500 290,850 124,650
329 تزریق مفصلی کوچک دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 135,900 179,000 10% 203,850 183,465 20,385
330 تزریق مفصلی کوچک خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 135,900 179,000 10% 203,850 183,465 20,385
331 تزریق مفصلی کوچک غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 135,900 179,000 30% 203,850 142,695 61,155
332 تزریق مفصلی کوچک نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 234,000 284,000 10% 351,000 315,900 35,100
333 تزریق مفصلی متوسط خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 277,000 644,000 30% 831,000 581,700 249,300
334 تزریق مفصلی متوسط جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 277,000 644,000 0% 831,000 831,000 0
335 تزریق مفصلی متوسط عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200066 3 0 1 1 30% 3 2 1
336 تزریق مفصلی متوسط عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200066 3 0 1 1 30% 3 2 1
337 تزریق مفصلی متوسط خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 277,000 331,000 30% 831,000 581,700 249,300
338 تزریق مفصلی متوسط دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 135,900 179,000 10% 407,700 366,930 40,770
339 تزریق مفصلی متوسط خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 135,900 179,000 10% 407,700 366,930 40,770
340 تزریق مفصلی متوسط غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 135,900 179,000 30% 407,700 285,390 122,310
341 تزریق مفصلی متوسط نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 234,000 284,000 10% 702,000 631,800 70,200
342 تزریق مفصلی بزرگ خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 277,000 644,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
343 تزریق مفصلی بزرگ جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 277,000 644,000 0% 1,108,000 1,108,000 0
344 تزریق مفصلی بزرگ عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200067 4 0 1 1 30% 4 3 1
345 تزریق مفصلی بزرگ عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200067 4 0 1 1 30% 4 3 1
346 تزریق مفصلی بزرگ خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 277,000 331,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
347 تزریق مفصلی بزرگ دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
348 تزریق مفصلی بزرگ خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
349 تزریق مفصلی بزرگ غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 135,900 179,000 30% 543,600 380,520 163,080
350 تزریق مفصلی بزرگ نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 234,000 284,000 10% 936,000 842,400 93,600
351 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 277,000 644,000 30% 1,246,500 872,550 373,950
352 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 277,000 644,000 0% 1,246,500 1,246,500 0
353 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 1 1 30% 5 3 1
354 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 1 1 30% 5 3 1
355 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 277,000 331,000 30% 1,246,500 872,550 373,950
356 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 135,900 179,000 10% 611,550 550,395 61,155
357 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 135,900 179,000 10% 611,550 550,395 61,155
358 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 135,900 179,000 30% 611,550 428,085 183,465
359 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 234,000 284,000 10% 1,053,000 947,700 105,300
360 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 277,000 644,000 30% 1,939,000 1,357,300 581,700
361 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 277,000 644,000 0% 1,939,000 1,939,000 0
362 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100105 7 0 1 1 30% 7 5 2
363 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100105 7 0 1 1 30% 7 5 2
364 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 277,000 331,000 30% 1,939,000 1,357,300 581,700
365 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 135,900 179,000 10% 951,300 856,170 95,130
366 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 135,900 179,000 10% 951,300 856,170 95,130
367 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 135,900 179,000 30% 951,300 665,910 285,390
368 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 234,000 284,000 10% 1,638,000 1,474,200 163,800
369 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 277,000 644,000 30% 1,412,700 988,890 423,810
370 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 277,000 644,000 0% 1,412,700 1,412,700 0
371 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 1 1 30% 5 4 2
372 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 1 1 30% 5 4 2
373 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 277,000 331,000 30% 1,412,700 988,890 423,810
374 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 135,900 179,000 10% 693,090 623,781 69,309
375 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 135,900 179,000 10% 693,090 623,781 69,309
376 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 135,900 179,000 30% 693,090 485,163 207,927
377 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 234,000 284,000 10% 1,193,400 1,074,060 119,340
378 کشیدن بخیه خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 277,000 644,000 30% 415,500 290,850 124,650
379 کشیدن بخیه جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 277,000 644,000 0% 415,500 415,500 0
380 کشیدن بخیه عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 1 1 30% 2 1 0
381 کشیدن بخیه عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 1 1 30% 2 1 0
382 کشیدن بخیه خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 277,000 331,000 30% 415,500 290,850 124,650
383 کشیدن بخیه دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 135,900 179,000 10% 203,850 183,465 20,385
384 کشیدن بخیه خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 135,900 179,000 10% 203,850 183,465 20,385
385 کشیدن بخیه غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 135,900 179,000 30% 203,850 142,695 61,155
386 کشیدن بخیه نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 234,000 284,000 10% 351,000 315,900 35,100
387 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 277,000 644,000 30% 4,210,400 2,947,280 1,263,120
388 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 277,000 644,000 0% 4,210,400 4,210,400 0
389 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 1 1 30% 15 11 5
390 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 1 1 30% 15 11 5
391 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 277,000 331,000 30% 4,210,400 2,947,280 1,263,120
392 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 135,900 179,000 10% 2,065,680 1,859,112 206,568
393 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 135,900 179,000 10% 2,065,680 1,859,112 206,568
394 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 135,900 179,000 30% 2,065,680 1,445,976 619,704
395 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 234,000 284,000 10% 3,556,800 3,201,120 355,680
396 سنگ شکن کلیه خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 277,000 644,000 30% 26,695,000 18,686,500 8,008,500
397 سنگ شکن کلیه جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 277,000 644,000 0% 26,695,000 26,695,000 0
398 سنگ شکن کلیه عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 500170 15 35 1 1 30% 50 35 15
399 سنگ شکن کلیه عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 500170 15 35 1 1 30% 50 35 15
400 سنگ شکن کلیه خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 277,000 331,000 30% 15,740,000 11,018,000 4,722,000
401 سنگ شکن کلیه دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 135,900 179,000 10% 8,303,500 7,473,150 830,350
402 سنگ شکن کلیه خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 135,900 179,000 10% 8,303,500 7,473,150 830,350
403 سنگ شکن کلیه غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 135,900 179,000 30% 8,303,500 5,812,450 2,491,050
404 سنگ شکن کلیه نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 234,000 284,000 10% 13,450,000 12,105,000 1,345,000
405 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 277,000 644,000 30% 4,090,070 2,863,049 1,227,021
406 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 277,000 644,000 0% 4,090,070 4,090,070 0
407 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 1 1 30% 9 6 3
408 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 1 1 30% 9 6 3
409 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 277,000 331,000 30% 2,687,830 1,881,481 806,349
410 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 135,900 179,000 10% 1,393,085 1,253,777 139,309
411 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 135,900 179,000 10% 1,393,085 1,253,777 139,309
412 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 135,900 179,000 30% 1,393,085 975,160 417,926
413 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 234,000 284,000 10% 2,290,220 2,061,198 229,022
414 (TDI)Tissue Doppler Imaging خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 277,000 644,000 30% 5,796,800 4,057,760 1,739,040
415 (TDI)Tissue Doppler Imaging جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 277,000 644,000 0% 5,796,800 5,796,800 0
416 (TDI)Tissue Doppler Imaging عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 1 1 30% 15 10 4
417 (TDI)Tissue Doppler Imaging عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 1 1 30% 15 10 4
418 (TDI)Tissue Doppler Imaging خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 277,000 331,000 30% 4,325,700 3,027,990 1,297,710
419 (TDI)Tissue Doppler Imaging دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 135,900 179,000 10% 2,200,300 1,980,270 220,030
420 (TDI)Tissue Doppler Imaging خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 135,900 179,000 10% 2,200,300 1,980,270 220,030
421 (TDI)Tissue Doppler Imaging غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 135,900 179,000 30% 2,200,300 1,540,210 660,090
422 (TDI)Tissue Doppler Imaging نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 234,000 284,000 10% 3,674,800 3,307,320 367,480
423 4D Echo خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 277,000 644,000 30% 7,188,000 5,031,600 2,156,400
424 4D Echo جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 277,000 644,000 0% 7,188,000 7,188,000 0
425 4D Echo عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900750 12 6 1 1 30% 18 13 5
426 4D Echo عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900750 12 6 1 1 30% 18 13 5
427 4D Echo خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 277,000 331,000 30% 5,310,000 3,717,000 1,593,000
428 4D Echo دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 135,900 179,000 10% 2,704,800 2,434,320 270,480
429 4D Echo خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 135,900 179,000 10% 2,704,800 2,434,320 270,480
430 4D Echo غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 135,900 179,000 30% 2,704,800 1,893,360 811,440
431 4D Echo نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 234,000 284,000 10% 4,512,000 4,060,800 451,200
432 3D TEE خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 277,000 644,000 30% 18,143,000 12,700,100 5,442,900
433 3D TEE جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 277,000 644,000 0% 18,143,000 18,143,000 0
434 3D TEE عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900755 19 20 1 1 30% 39 27 12
435 3D TEE عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900755 19 20 1 1 30% 39 27 12
436 3D TEE خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 277,000 331,000 30% 11,883,000 8,318,100 3,564,900
437 3D TEE دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 135,900 179,000 10% 6,162,100 5,545,890 616,210
438 3D TEE خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 135,900 179,000 10% 6,162,100 5,545,890 616,210
439 3D TEE غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 135,900 179,000 30% 6,162,100 4,313,470 1,848,630
440 3D TEE نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 234,000 284,000 10% 10,126,000 9,113,400 1,012,600
441 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 277,000 644,000 30% 5,529,500 3,870,650 1,658,850
442 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 277,000 644,000 0% 5,529,500 5,529,500 0
443 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 1 1 30% 14 10 4
444 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 1 1 30% 14 10 4
445 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 277,000 331,000 30% 4,121,000 2,884,700 1,236,300
446 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 135,900 179,000 10% 2,096,550 1,886,895 209,655
447 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 135,900 179,000 10% 2,096,550 1,886,895 209,655
448 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 135,900 179,000 30% 2,096,550 1,467,585 628,965
449 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 234,000 284,000 10% 3,501,000 3,150,900 350,100
450 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 277,000 644,000 30% 7,188,000 5,031,600 2,156,400
451 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 277,000 644,000 0% 7,188,000 7,188,000 0
452 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900781 12 6 1 1 30% 18 13 5
453 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900781 12 6 1 1 30% 18 13 5
454 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 277,000 331,000 30% 5,310,000 3,717,000 1,593,000
455 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 135,900 179,000 10% 2,704,800 2,434,320 270,480
456 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 135,900 179,000 10% 2,704,800 2,434,320 270,480
457 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 135,900 179,000 30% 2,704,800 1,893,360 811,440
458 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 234,000 284,000 10% 4,512,000 4,060,800 451,200
459 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 277,000 644,000 30% 2,396,000 1,677,200 718,800
460 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 277,000 644,000 0% 2,396,000 2,396,000 0
461 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900782 4 2 1 1 30% 6 4 2
462 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900782 4 2 1 1 30% 6 4 2
463 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 277,000 331,000 30% 1,770,000 1,239,000 531,000
464 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 135,900 179,000 10% 901,600 811,440 90,160
465 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 135,900 179,000 10% 901,600 811,440 90,160
466 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 135,900 179,000 30% 901,600 631,120 270,480
467 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 234,000 284,000 10% 1,504,000 1,353,600 150,400
468 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 277,000 644,000 30% 8,386,000 5,870,200 2,515,800
469 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 277,000 644,000 0% 8,386,000 8,386,000 0
470 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900790 14 7 1 1 30% 21 15 6
471 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900790 14 7 1 1 30% 21 15 6
472 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 277,000 331,000 30% 6,195,000 4,336,500 1,858,500
473 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 135,900 179,000 10% 3,155,600 2,840,040 315,560
474 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 135,900 179,000 10% 3,155,600 2,840,040 315,560
475 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 135,900 179,000 30% 3,155,600 2,208,920 946,680
476 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 234,000 284,000 10% 5,264,000 4,737,600 526,400
477 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 277,000 644,000 30% 9,584,000 6,708,800 2,875,200
478 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 277,000 644,000 0% 9,584,000 9,584,000 0
479 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900795 16 8 1 1 30% 24 17 7
480 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900795 16 8 1 1 30% 24 17 7
481 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 277,000 331,000 30% 7,080,000 4,956,000 2,124,000
482 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 135,900 179,000 10% 3,606,400 3,245,760 360,640
483 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 135,900 179,000 10% 3,606,400 3,245,760 360,640
484 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 135,900 179,000 30% 3,606,400 2,524,480 1,081,920
485 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 234,000 284,000 10% 6,016,000 5,414,400 601,600
486 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 277,000 644,000 30% 2,673,000 1,871,100 801,900
487 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 277,000 644,000 0% 2,673,000 2,673,000 0
488 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900797 5 2 1 1 30% 7 5 2
489 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900797 5 2 1 1 30% 7 5 2
490 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 277,000 331,000 30% 2,047,000 1,432,900 614,100
491 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 135,900 179,000 10% 1,037,500 933,750 103,750
492 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 135,900 179,000 10% 1,037,500 933,750 103,750
493 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 135,900 179,000 30% 1,037,500 726,250 311,250
494 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 234,000 284,000 10% 1,738,000 1,564,200 173,800
495 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 277,000 644,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
496 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 277,000 644,000 0% 2,216,000 2,216,000 0
497 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901540 8 0 1 1 30% 8 6 2
498 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901540 8 0 1 1 30% 8 6 2
499 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 277,000 331,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
500 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
501 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
502 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 135,900 179,000 30% 1,087,200 761,040 326,160
503 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 234,000 284,000 10% 1,872,000 1,684,800 187,200
504 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 812,000 568,400 243,600
505 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 812,000 812,000 0
506 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 505,000 353,500 151,500
507 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 246,000 172,200 73,800
508 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 246,000 172,200 73,800
509 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 430,000 301,000 129,000
510 ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 6% 430,000 404,200 25,800
511 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 1,030,000 721,000 309,000
512 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 1,030,000 1,030,000 0
513 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 505,000 353,500 151,500
514 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 506,000 354,200 151,800
515 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 298,000 208,600 89,400
516 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 520,000 364,000 156,000
517 ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 10% 520,000 468,000 52,000
518 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 27% 512,900 374,417 138,483
519 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 512,900 512,900 0
520 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 27% 288,650 210,715 77,936
521 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 27% 249,550 182,172 67,379
522 شیشه عینک عادی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 80086 - - 0 0 0% 1,500,000 1,500,000 0
523 شیشه عینک دوکانونه عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 80087 - - 0 0 0% 3,000,000 3,000,000 0
524 عینک آفتابی (سرپرست جانباز) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 96006 - - 0 0 0% 1,500,000 1,500,000 0
525 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 277,000 644,000 30% 1,329,600 930,720 398,880
526 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 277,000 644,000 0% 1,329,600 1,329,600 0
527 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 1 1 30% 5 3 1
528 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 1 1 30% 5 3 1
529 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 277,000 331,000 30% 1,329,600 930,720 398,880
530 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 135,900 179,000 10% 652,320 587,088 65,232
531 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 135,900 179,000 10% 652,320 587,088 65,232
532 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 135,900 179,000 30% 652,320 456,624 195,696
533 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 234,000 284,000 10% 1,123,200 1,010,880 112,320
534 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 277,000 644,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
535 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 277,000 644,000 0% 2,216,000 2,216,000 0
536 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200105 8 0 1 1 30% 8 6 2
537 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200105 8 0 1 1 30% 8 6 2
538 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 277,000 331,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
539 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
540 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
541 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 135,900 179,000 30% 1,087,200 761,040 326,160
542 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 234,000 284,000 10% 1,872,000 1,684,800 187,200
543 درمان بسته