لیست تعرفه های خدمات درمانی نیروهای مسلح

از تاریخ 01/03/1399 تا تاریخ 31/02/1400

تعرفه خدمات در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع) جهت مراکز درمانی خصوصی، نظامی، خیریه، دولتی، غیر دولتی، جانباز و عائله جانباز از تاریخ 1/3/1399 تا تاریخ 31/2/1400

عنوان نوع تعرفه تاریخ کد K حرفه ای K فنی ضریب حرفه ای ضریب فنی درصد فرانشیز مبلغ کل سهم سازمان سهم بیمار
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 1,022,000 715,400 306,600
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 1,022,000 1,022,000 0
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 635,000 444,500 190,500
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 526,000 368,200 157,800
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 309,000 216,300 92,700
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 519,000 363,300 155,700
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 27% 249,550 182,172 67,379
ویزیت متخصص روانپزشکی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 901,000 630,700 270,300
ویزیت متخصص روانپزشکی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 901,000 901,000 0
ویزیت متخصص روانپزشکی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 532,000 372,400 159,600
ویزیت متخصص روانپزشکی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 260,000 182,000 78,000
ویزیت متخصص روانپزشکی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 260,000 182,000 78,000
ویزیت متخصص روانپزشکی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 455,000 318,500 136,500
ویزیت متخصص روانپزشکی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 6% 455,000 427,700 27,300
ویزیت فوق تخصص خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 858,000 600,600 257,400
ویزیت فوق تخصص جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 858,000 858,000 0
ویزیت فوق تخصص خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 507,000 354,900 152,100
ویزیت فوق تخصص دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 248,000 173,600 74,400
ویزیت فوق تخصص خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 248,000 173,600 74,400
ویزیت فوق تخصص غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 433,000 303,100 129,900
ویزیت فوق تخصص نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 6% 433,000 407,020 25,980
ویزیت متخصص خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 677,000 473,900 203,100
ویزیت متخصص جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 677,000 677,000 0
ویزیت متخصص خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 421,000 294,700 126,300
ویزیت متخصص دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 205,000 143,500 61,500
ویزیت متخصص خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 205,000 143,500 61,500
ویزیت متخصص غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 358,000 250,600 107,400
ویزیت متخصص نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 6% 358,000 336,520 21,480
ویزیت پزشک عمومی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 446,000 312,200 133,800
ویزیت پزشک عمومی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 446,000 446,000 0
ویزیت پزشک عمومی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 251,000 175,700 75,300
ویزیت پزشک عمومی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 164,000 114,800 49,200
ویزیت پزشک عمومی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 164,000 114,800 49,200
ویزیت پزشک عمومی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 217,000 151,900 65,100
ویزیت پزشک عمومی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 8% 217,000 199,640 17,360
عینک عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 8009 - - 0 0 0% 2,000,000 2,000,000 0
عینک عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 8009 - - 0 0 0% 3,000,000 3,000,000 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
عینک دو دید عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 80010 - - 0 0 0% 4,000,000 4,000,000 0
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 277,000 644,000 30% 3,133,500 2,193,450 940,050
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 277,000 644,000 0% 3,133,500 3,133,500 0
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 1 1 30% 8 6 2
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 1 1 30% 8 6 2
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 277,000 331,000 30% 2,351,000 1,645,700 705,300
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 135,900 179,000 10% 1,194,950 1,075,455 119,495
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 135,900 179,000 10% 1,194,950 1,075,455 119,495
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 135,900 179,000 30% 1,194,950 836,465 358,485
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 234,000 284,000 10% 1,997,000 1,797,300 199,700
تست ورزش خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 277,000 644,000 30% 2,276,200 1,593,340 682,860
تست ورزش جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 277,000 644,000 0% 2,276,200 2,276,200 0
تست ورزش عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 1 1 30% 6 4 2
تست ورزش عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 1 1 30% 6 4 2
تست ورزش خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 277,000 331,000 30% 1,681,500 1,177,050 504,450
تست ورزش دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 135,900 179,000 10% 856,520 770,868 85,652
تست ورزش خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 135,900 179,000 10% 856,520 770,868 85,652
تست ورزش غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 135,900 179,000 30% 856,520 599,564 256,956
تست ورزش نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900800 3.8 1.9 234,000 284,000 10% 1,428,800 1,285,920 142,880
نوار مغز خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 277,000 644,000 30% 4,006,000 2,804,200 1,201,800
نوار مغز جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 277,000 644,000 0% 4,006,000 4,006,000 0
نوار مغز عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 1 1 30% 9 6 3
نوار مغز عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 1 1 30% 9 6 3
نوار مغز خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 277,000 331,000 30% 2,597,500 1,818,250 779,250
نوار مغز دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 135,900 179,000 10% 1,349,100 1,214,190 134,910
نوار مغز خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 135,900 179,000 10% 1,349,100 1,214,190 134,910
نوار مغز غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 135,900 179,000 30% 1,349,100 944,370 404,730
نوار مغز نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901220 4 4.5 234,000 284,000 10% 2,214,000 1,992,600 221,400
اسپیرومتری بدون برونکو خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 277,000 644,000 30% 1,797,000 1,257,900 539,100
اسپیرومتری بدون برونکو جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 277,000 644,000 0% 1,797,000 1,797,000 0
اسپیرومتری بدون برونکو عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 1 1 30% 5 3 1
اسپیرومتری بدون برونکو عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 1 1 30% 5 3 1
اسپیرومتری بدون برونکو خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 277,000 331,000 30% 1,327,500 929,250 398,250
اسپیرومتری بدون برونکو دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 135,900 179,000 10% 676,200 608,580 67,620
اسپیرومتری بدون برونکو خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 135,900 179,000 10% 676,200 608,580 67,620
اسپیرومتری بدون برونکو غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 135,900 179,000 30% 676,200 473,340 202,860
اسپیرومتری بدون برونکو نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 234,000 284,000 10% 1,128,000 1,015,200 112,800
اندوسکوپی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 277,000 644,000 30% 6,450,500 4,515,350 1,935,150
اندوسکوپی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 277,000 644,000 0% 6,450,500 6,450,500 0
اندوسکوپی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 1 1 30% 16 11 5
اندوسکوپی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 1 1 30% 16 11 5
اندوسکوپی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 277,000 331,000 30% 4,729,000 3,310,300 1,418,700
اندوسکوپی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 135,900 179,000 10% 2,411,450 2,170,305 241,145
اندوسکوپی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 135,900 179,000 10% 2,411,450 2,170,305 241,145
اندوسکوپی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 135,900 179,000 30% 2,411,450 1,688,015 723,435
اندوسکوپی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 400565 10.5 5.5 234,000 284,000 10% 4,019,000 3,617,100 401,900
کلونوسکوپی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 277,000 644,000 30% 9,584,000 6,708,800 2,875,200
کلونوسکوپی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 277,000 644,000 0% 9,584,000 9,584,000 0
کلونوسکوپی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 401360 16 8 1 1 30% 24 17 7
کلونوسکوپی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 401360 16 8 1 1 30% 24 17 7
کلونوسکوپی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 277,000 331,000 30% 7,080,000 4,956,000 2,124,000
کلونوسکوپی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 135,900 179,000 10% 3,606,400 3,245,760 360,640
کلونوسکوپی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 135,900 179,000 10% 3,606,400 3,245,760 360,640
کلونوسکوپی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 135,900 179,000 30% 3,606,400 2,524,480 1,081,920
کلونوسکوپی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 401360 16 8 234,000 284,000 10% 6,016,000 5,414,400 601,600
نوار قلب خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 277,000 644,000 30% 533,900 373,730 160,170
نوار قلب جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 277,000 644,000 0% 533,900 533,900 0
نوار قلب عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 1 1 30% 1 1 0
نوار قلب عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 1 1 30% 1 1 0
نوار قلب خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 277,000 331,000 30% 314,800 220,360 94,440
نوار قلب دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 135,900 179,000 10% 166,070 149,463 16,607
نوار قلب خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 135,900 179,000 10% 166,070 149,463 16,607
نوار قلب غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 135,900 179,000 30% 166,070 116,249 49,821
نوار قلب نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900710 0.3 0.7 234,000 284,000 10% 269,000 242,100 26,900
نوارعصب چشم vep خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 277,000 644,000 30% 1,437,600 1,006,320 431,280
نوارعصب چشم vep جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 277,000 644,000 0% 1,437,600 1,437,600 0
نوارعصب چشم vep عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 1 1 30% 4 3 1
نوارعصب چشم vep عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 1 1 30% 4 3 1
نوارعصب چشم vep خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 277,000 331,000 30% 1,062,000 743,400 318,600
نوارعصب چشم vep دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 135,900 179,000 10% 540,960 486,864 54,096
نوارعصب چشم vep خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 135,900 179,000 10% 540,960 486,864 54,096
نوارعصب چشم vep غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 135,900 179,000 30% 540,960 378,672 162,288
نوارعصب چشم vep نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901330 2.4 1.2 234,000 284,000 10% 902,400 812,160 90,240
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 277,000 644,000 30% 3,594,000 2,515,800 1,078,200
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 277,000 644,000 0% 3,594,000 3,594,000 0
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 701865 6 3 1 1 30% 9 6 3
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 701865 6 3 1 1 30% 9 6 3
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 277,000 331,000 30% 2,655,000 1,858,500 796,500
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 135,900 179,000 10% 1,352,400 1,217,160 135,240
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 135,900 179,000 10% 1,352,400 1,217,160 135,240
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 135,900 179,000 30% 1,352,400 946,680 405,720
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 701865 6 3 234,000 284,000 10% 2,256,000 2,030,400 225,600
لیزر PRP خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 277,000 644,000 30% 9,584,000 6,708,800 2,875,200
لیزر PRP جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 277,000 644,000 0% 9,584,000 9,584,000 0
لیزر PRP عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602370 16 8 1 1 30% 24 17 7
لیزر PRP عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602370 16 8 1 1 30% 24 17 7
لیزر PRP خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 277,000 331,000 30% 7,080,000 4,956,000 2,124,000
لیزر PRP دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 135,900 179,000 10% 3,606,400 3,245,760 360,640
لیزر PRP خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 135,900 179,000 10% 3,606,400 3,245,760 360,640
لیزر PRP غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 135,900 179,000 30% 3,606,400 2,524,480 1,081,920
لیزر PRP نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602370 16 8 234,000 284,000 10% 6,016,000 5,414,400 601,600
Pi لیزر خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 277,000 644,000 30% 5,990,000 4,193,000 1,797,000
Pi لیزر جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 277,000 644,000 0% 5,990,000 5,990,000 0
Pi لیزر عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602195 10 5 1 1 30% 15 11 5
Pi لیزر عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602195 10 5 1 1 30% 15 11 5
Pi لیزر خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 277,000 331,000 30% 4,425,000 3,097,500 1,327,500
Pi لیزر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 135,900 179,000 10% 2,254,000 2,028,600 225,400
Pi لیزر خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 135,900 179,000 10% 2,254,000 2,028,600 225,400
Pi لیزر غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 135,900 179,000 30% 2,254,000 1,577,800 676,200
Pi لیزر نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602195 10 5 234,000 284,000 10% 3,760,000 3,384,000 376,000
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 277,000 644,000 30% 4,702,000 3,291,400 1,410,600
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 277,000 644,000 0% 4,702,000 4,702,000 0
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602215 10 3 1 1 30% 13 9 4
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602215 10 3 1 1 30% 13 9 4
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 277,000 331,000 30% 3,763,000 2,634,100 1,128,900
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 135,900 179,000 10% 1,896,000 1,706,400 189,600
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 135,900 179,000 10% 1,896,000 1,706,400 189,600
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 135,900 179,000 30% 1,896,000 1,327,200 568,800
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602215 10 3 234,000 284,000 10% 3,192,000 2,872,800 319,200
اسپیرومتری ساده بزرگسالان خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 277,000 644,000 30% 599,000 419,300 179,700
اسپیرومتری ساده بزرگسالان جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 277,000 644,000 0% 599,000 599,000 0
اسپیرومتری ساده بزرگسالان عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 1 1 30% 2 1 0
اسپیرومتری ساده بزرگسالان عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 1 1 30% 2 1 0
اسپیرومتری ساده بزرگسالان خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 277,000 331,000 30% 442,500 309,750 132,750
اسپیرومتری ساده بزرگسالان دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 135,900 179,000 10% 225,400 202,860 22,540
اسپیرومتری ساده بزرگسالان خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 135,900 179,000 10% 225,400 202,860 22,540
اسپیرومتری ساده بزرگسالان غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 135,900 179,000 30% 225,400 157,780 67,620
اسپیرومتری ساده بزرگسالان نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900985 1 0.5 234,000 284,000 10% 376,000 338,400 37,600
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 277,000 644,000 30% 1,198,000 838,600 359,400
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 277,000 644,000 0% 1,198,000 1,198,000 0
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900990 2 1 1 1 30% 3 2 1
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900990 2 1 1 1 30% 3 2 1
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 277,000 331,000 30% 885,000 619,500 265,500
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 135,900 179,000 10% 450,800 405,720 45,080
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 135,900 179,000 10% 450,800 405,720 45,080
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 135,900 179,000 30% 450,800 315,560 135,240
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900990 2 1 234,000 284,000 10% 752,000 676,800 75,200
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 277,000 644,000 30% 1,797,000 1,257,900 539,100
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 277,000 644,000 0% 1,797,000 1,797,000 0
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 1 1 30% 5 3 1
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 1 1 30% 5 3 1
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 277,000 331,000 30% 1,327,500 929,250 398,250
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 135,900 179,000 10% 676,200 608,580 67,620
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 135,900 179,000 10% 676,200 608,580 67,620
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 135,900 179,000 30% 676,200 473,340 202,860
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901005 3 1.5 234,000 284,000 10% 1,128,000 1,015,200 112,800
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 277,000 644,000 30% 2,074,000 1,451,800 622,200
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 277,000 644,000 0% 2,074,000 2,074,000 0
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 1 1 30% 6 4 2
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 1 1 30% 6 4 2
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 277,000 331,000 30% 1,604,500 1,123,150 481,350
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 135,900 179,000 10% 812,100 730,890 81,210
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 135,900 179,000 10% 812,100 730,890 81,210
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 135,900 179,000 30% 812,100 568,470 243,630
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901010 4 1.5 234,000 284,000 10% 1,362,000 1,225,800 136,200
نوار عصب و عضله 1 اندام خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 277,000 644,000 30% 4,930,500 3,451,350 1,479,150
نوار عصب و عضله 1 اندام جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 277,000 644,000 0% 4,930,500 4,930,500 0
نوار عصب و عضله 1 اندام عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 1 1 30% 13 9 4
نوار عصب و عضله 1 اندام عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 1 1 30% 13 9 4
نوار عصب و عضله 1 اندام خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 277,000 331,000 30% 3,678,500 2,574,950 1,103,550
نوار عصب و عضله 1 اندام دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 135,900 179,000 10% 1,871,150 1,684,035 187,115
نوار عصب و عضله 1 اندام خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 135,900 179,000 10% 1,871,150 1,684,035 187,115
نوار عصب و عضله 1 اندام غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 135,900 179,000 30% 1,871,150 1,309,805 561,345
نوار عصب و عضله 1 اندام نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901255 8.5 4 234,000 284,000 10% 3,125,000 2,812,500 312,500
نوار عصب و عضله 2 اندام خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 277,000 644,000 30% 6,866,000 4,806,200 2,059,800
نوار عصب و عضله 2 اندام جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 277,000 644,000 0% 6,866,000 6,866,000 0
نوار عصب و عضله 2 اندام عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 1 1 30% 18 12 5
نوار عصب و عضله 2 اندام عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 1 1 30% 18 12 5
نوار عصب و عضله 2 اندام خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 277,000 331,000 30% 5,144,500 3,601,150 1,543,350
نوار عصب و عضله 2 اندام دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 135,900 179,000 10% 2,615,300 2,353,770 261,530
نوار عصب و عضله 2 اندام خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 135,900 179,000 10% 2,615,300 2,353,770 261,530
نوار عصب و عضله 2 اندام غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 135,900 179,000 30% 2,615,300 1,830,710 784,590
نوار عصب و عضله 2 اندام نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901260 12 5.5 234,000 284,000 10% 4,370,000 3,933,000 437,000
نوار عصب و عضله 3 اندام خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 277,000 644,000 30% 8,801,500 6,161,050 2,640,450
نوار عصب و عضله 3 اندام جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 277,000 644,000 0% 8,801,500 8,801,500 0
نوار عصب و عضله 3 اندام عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 1 1 30% 23 16 7
نوار عصب و عضله 3 اندام عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 1 1 30% 23 16 7
نوار عصب و عضله 3 اندام خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 277,000 331,000 30% 6,610,500 4,627,350 1,983,150
نوار عصب و عضله 3 اندام دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 135,900 179,000 10% 3,359,450 3,023,505 335,945
نوار عصب و عضله 3 اندام خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 135,900 179,000 10% 3,359,450 3,023,505 335,945
نوار عصب و عضله 3 اندام غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 135,900 179,000 30% 3,359,450 2,351,615 1,007,835
نوار عصب و عضله 3 اندام نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901265 15.5 7 234,000 284,000 10% 5,615,000 5,053,500 561,500
نوار عصب و عضله 4 اندام خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 277,000 644,000 30% 9,999,500 6,999,650 2,999,850
نوار عصب و عضله 4 اندام جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 277,000 644,000 0% 9,999,500 9,999,500 0
نوار عصب و عضله 4 اندام عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 1 1 30% 26 18 8
نوار عصب و عضله 4 اندام عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 1 1 30% 26 18 8
نوار عصب و عضله 4 اندام خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 277,000 331,000 30% 7,495,500 5,246,850 2,248,650
نوار عصب و عضله 4 اندام دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 135,900 179,000 10% 3,810,250 3,429,225 381,025
نوار عصب و عضله 4 اندام خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 135,900 179,000 10% 3,810,250 3,429,225 381,025
نوار عصب و عضله 4 اندام غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 135,900 179,000 30% 3,810,250 2,667,175 1,143,075
نوار عصب و عضله 4 اندام نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901270 17.5 8 234,000 284,000 10% 6,367,000 5,730,300 636,700
هولتر خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 277,000 644,000 30% 1,658,500 1,160,950 497,550
هولتر جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 277,000 644,000 0% 1,658,500 1,658,500 0
هولتر عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 1 1 30% 4 3 1
هولتر عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 1 1 30% 4 3 1
هولتر خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 277,000 331,000 30% 1,189,000 832,300 356,700
هولتر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 135,900 179,000 10% 608,250 547,425 60,825
هولتر خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 135,900 179,000 10% 608,250 547,425 60,825
هولتر غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 135,900 179,000 30% 608,250 425,775 182,475
هولتر نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900771 2.5 1.5 234,000 284,000 10% 1,011,000 909,900 101,100
گچ گیری بلند و کوتاه دست خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 277,000 644,000 30% 831,000 581,700 249,300
گچ گیری بلند و کوتاه دست جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 277,000 644,000 0% 831,000 831,000 0
گچ گیری بلند و کوتاه دست عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204540 3 0 1 1 30% 3 2 1
گچ گیری بلند و کوتاه دست عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204540 3 0 1 1 30% 3 2 1
گچ گیری بلند و کوتاه دست خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 277,000 331,000 30% 831,000 581,700 249,300
گچ گیری بلند و کوتاه دست دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 135,900 179,000 10% 407,700 366,930 40,770
گچ گیری بلند و کوتاه دست خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 135,900 179,000 10% 407,700 366,930 40,770
گچ گیری بلند و کوتاه دست غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 135,900 179,000 30% 407,700 285,390 122,310
گچ گیری بلند و کوتاه دست نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204540 3 0 234,000 284,000 10% 702,000 631,800 70,200
گچ گیری بلند پا خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 277,000 644,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
گچ گیری بلند پا جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 277,000 644,000 0% 1,108,000 1,108,000 0
گچ گیری بلند پا عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204575 4 0 1 1 30% 4 3 1
گچ گیری بلند پا عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204575 4 0 1 1 30% 4 3 1
گچ گیری بلند پا خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 277,000 331,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
گچ گیری بلند پا دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
گچ گیری بلند پا خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
گچ گیری بلند پا غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 135,900 179,000 30% 543,600 380,520 163,080
گچ گیری بلند پا نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204575 4 0 234,000 284,000 10% 936,000 842,400 93,600
گچ گیری کوتاه پا خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 277,000 644,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
گچ گیری کوتاه پا جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 277,000 644,000 0% 1,108,000 1,108,000 0
گچ گیری کوتاه پا عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204580 4 0 1 1 30% 4 3 1
گچ گیری کوتاه پا عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204580 4 0 1 1 30% 4 3 1
گچ گیری کوتاه پا خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 277,000 331,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
گچ گیری کوتاه پا دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
گچ گیری کوتاه پا خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
گچ گیری کوتاه پا غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 135,900 179,000 30% 543,600 380,520 163,080
گچ گیری کوتاه پا نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204580 4 0 234,000 284,000 10% 936,000 842,400 93,600
پولیپکتومی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 277,000 644,000 30% 4,071,900 2,850,330 1,221,570
پولیپکتومی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 277,000 644,000 0% 4,071,900 4,071,900 0
پولیپکتومی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 1 1 30% 15 10 4
پولیپکتومی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 1 1 30% 15 10 4
پولیپکتومی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 277,000 331,000 30% 4,071,900 2,850,330 1,221,570
پولیپکتومی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 135,900 179,000 10% 1,997,730 1,797,957 199,773
پولیپکتومی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 135,900 179,000 10% 1,997,730 1,797,957 199,773
پولیپکتومی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 135,900 179,000 30% 1,997,730 1,398,411 599,319
پولیپکتومی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 501935 14.7 0 234,000 284,000 10% 3,439,800 3,095,820 343,980
شستشوی گوش خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 277,000 644,000 30% 277,000 193,900 83,100
شستشوی گوش جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 277,000 644,000 0% 277,000 277,000 0
شستشوی گوش عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602770 1 0 1 1 30% 1 1 0
شستشوی گوش عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 602770 1 0 1 1 30% 1 1 0
شستشوی گوش خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 277,000 331,000 30% 277,000 193,900 83,100
شستشوی گوش دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 135,900 179,000 10% 135,900 122,310 13,590
شستشوی گوش خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 135,900 179,000 10% 135,900 122,310 13,590
شستشوی گوش غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 135,900 179,000 30% 135,900 95,130 40,770
شستشوی گوش نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 602770 1 0 234,000 284,000 10% 234,000 210,600 23,400
ختنه خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 277,000 644,000 30% 2,770,000 1,939,000 831,000
ختنه جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 277,000 644,000 0% 2,770,000 2,770,000 0
ختنه عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 500955 10 0 1 1 30% 10 7 3
ختنه عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 500955 10 0 1 1 30% 10 7 3
ختنه خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 277,000 331,000 30% 2,770,000 1,939,000 831,000
ختنه دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 135,900 179,000 10% 1,359,000 1,223,100 135,900
ختنه خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 135,900 179,000 10% 1,359,000 1,223,100 135,900
ختنه غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 135,900 179,000 30% 1,359,000 951,300 407,700
ختنه نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500955 10 0 234,000 284,000 10% 2,340,000 2,106,000 234,000
سوچر تا 10 سانتی متر خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 277,000 644,000 30% 831,000 581,700 249,300
سوچر تا 10 سانتی متر جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 277,000 644,000 0% 831,000 831,000 0
سوچر تا 10 سانتی متر عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100215 3 0 1 1 30% 3 2 1
سوچر تا 10 سانتی متر عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100215 3 0 1 1 30% 3 2 1
سوچر تا 10 سانتی متر خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 277,000 331,000 30% 831,000 581,700 249,300
سوچر تا 10 سانتی متر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 135,900 179,000 10% 407,700 366,930 40,770
سوچر تا 10 سانتی متر خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 135,900 179,000 10% 407,700 366,930 40,770
سوچر تا 10 سانتی متر غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 135,900 179,000 30% 407,700 285,390 122,310
سوچر تا 10 سانتی متر نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100215 3 0 234,000 284,000 10% 702,000 631,800 70,200
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 277,000 644,000 30% 415,500 290,850 124,650
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 277,000 644,000 0% 415,500 415,500 0
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 1 1 30% 2 1 0
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 1 1 30% 2 1 0
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 277,000 331,000 30% 415,500 290,850 124,650
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 135,900 179,000 10% 203,850 183,465 20,385
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 135,900 179,000 10% 203,850 183,465 20,385
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 135,900 179,000 30% 203,850 142,695 61,155
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100220 1.5 0 234,000 284,000 10% 351,000 315,900 35,100
تزریق مفصلی کوچک خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 277,000 644,000 30% 415,500 290,850 124,650
تزریق مفصلی کوچک جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 277,000 644,000 0% 415,500 415,500 0
تزریق مفصلی کوچک عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 1 1 30% 2 1 0
تزریق مفصلی کوچک عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 1 1 30% 2 1 0
تزریق مفصلی کوچک خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 277,000 331,000 30% 415,500 290,850 124,650
تزریق مفصلی کوچک دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 135,900 179,000 10% 203,850 183,465 20,385
تزریق مفصلی کوچک خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 135,900 179,000 10% 203,850 183,465 20,385
تزریق مفصلی کوچک غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 135,900 179,000 30% 203,850 142,695 61,155
تزریق مفصلی کوچک نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200065 1.5 0 234,000 284,000 10% 351,000 315,900 35,100
تزریق مفصلی متوسط خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 277,000 644,000 30% 831,000 581,700 249,300
تزریق مفصلی متوسط جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 277,000 644,000 0% 831,000 831,000 0
تزریق مفصلی متوسط عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200066 3 0 1 1 30% 3 2 1
تزریق مفصلی متوسط عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200066 3 0 1 1 30% 3 2 1
تزریق مفصلی متوسط خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 277,000 331,000 30% 831,000 581,700 249,300
تزریق مفصلی متوسط دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 135,900 179,000 10% 407,700 366,930 40,770
تزریق مفصلی متوسط خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 135,900 179,000 10% 407,700 366,930 40,770
تزریق مفصلی متوسط غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 135,900 179,000 30% 407,700 285,390 122,310
تزریق مفصلی متوسط نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200066 3 0 234,000 284,000 10% 702,000 631,800 70,200
تزریق مفصلی بزرگ خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 277,000 644,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
تزریق مفصلی بزرگ جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 277,000 644,000 0% 1,108,000 1,108,000 0
تزریق مفصلی بزرگ عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200067 4 0 1 1 30% 4 3 1
تزریق مفصلی بزرگ عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200067 4 0 1 1 30% 4 3 1
تزریق مفصلی بزرگ خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 277,000 331,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
تزریق مفصلی بزرگ دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
تزریق مفصلی بزرگ خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
تزریق مفصلی بزرگ غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 135,900 179,000 30% 543,600 380,520 163,080
تزریق مفصلی بزرگ نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200067 4 0 234,000 284,000 10% 936,000 842,400 93,600
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 277,000 644,000 30% 1,246,500 872,550 373,950
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 277,000 644,000 0% 1,246,500 1,246,500 0
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 1 1 30% 5 3 1
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 1 1 30% 5 3 1
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 277,000 331,000 30% 1,246,500 872,550 373,950
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 135,900 179,000 10% 611,550 550,395 61,155
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 135,900 179,000 10% 611,550 550,395 61,155
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 135,900 179,000 30% 611,550 428,085 183,465
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100095 4.5 0 234,000 284,000 10% 1,053,000 947,700 105,300
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 277,000 644,000 30% 1,939,000 1,357,300 581,700
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 277,000 644,000 0% 1,939,000 1,939,000 0
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100105 7 0 1 1 30% 7 5 2
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100105 7 0 1 1 30% 7 5 2
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 277,000 331,000 30% 1,939,000 1,357,300 581,700
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 135,900 179,000 10% 951,300 856,170 95,130
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 135,900 179,000 10% 951,300 856,170 95,130
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 135,900 179,000 30% 951,300 665,910 285,390
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100105 7 0 234,000 284,000 10% 1,638,000 1,474,200 163,800
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 277,000 644,000 30% 1,412,700 988,890 423,810
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 277,000 644,000 0% 1,412,700 1,412,700 0
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 1 1 30% 5 4 2
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 1 1 30% 5 4 2
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 277,000 331,000 30% 1,412,700 988,890 423,810
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 135,900 179,000 10% 693,090 623,781 69,309
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 135,900 179,000 10% 693,090 623,781 69,309
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 135,900 179,000 30% 693,090 485,163 207,927
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100140 5.1 0 234,000 284,000 10% 1,193,400 1,074,060 119,340
کشیدن بخیه خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 277,000 644,000 30% 415,500 290,850 124,650
کشیدن بخیه جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 277,000 644,000 0% 415,500 415,500 0
کشیدن بخیه عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 1 1 30% 2 1 0
کشیدن بخیه عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 1 1 30% 2 1 0
کشیدن بخیه خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 277,000 331,000 30% 415,500 290,850 124,650
کشیدن بخیه دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 135,900 179,000 10% 203,850 183,465 20,385
کشیدن بخیه خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 135,900 179,000 10% 203,850 183,465 20,385
کشیدن بخیه غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 135,900 179,000 30% 203,850 142,695 61,155
کشیدن بخیه نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 100507 1.5 0 234,000 284,000 10% 351,000 315,900 35,100
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 277,000 644,000 30% 4,210,400 2,947,280 1,263,120
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 277,000 644,000 0% 4,210,400 4,210,400 0
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 1 1 30% 15 11 5
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 1 1 30% 15 11 5
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 277,000 331,000 30% 4,210,400 2,947,280 1,263,120
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 135,900 179,000 10% 2,065,680 1,859,112 206,568
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 135,900 179,000 10% 2,065,680 1,859,112 206,568
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 135,900 179,000 30% 2,065,680 1,445,976 619,704
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202715 15.2 0 234,000 284,000 10% 3,556,800 3,201,120 355,680
سنگ شکن کلیه خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 277,000 644,000 30% 26,695,000 18,686,500 8,008,500
سنگ شکن کلیه جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 277,000 644,000 0% 26,695,000 26,695,000 0
سنگ شکن کلیه عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 500170 15 35 1 1 30% 50 35 15
سنگ شکن کلیه عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 500170 15 35 1 1 30% 50 35 15
سنگ شکن کلیه خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 277,000 331,000 30% 15,740,000 11,018,000 4,722,000
سنگ شکن کلیه دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 135,900 179,000 10% 8,303,500 7,473,150 830,350
سنگ شکن کلیه خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 135,900 179,000 10% 8,303,500 7,473,150 830,350
سنگ شکن کلیه غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 135,900 179,000 30% 8,303,500 5,812,450 2,491,050
سنگ شکن کلیه نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 500170 15 35 234,000 284,000 10% 13,450,000 12,105,000 1,345,000
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 277,000 644,000 30% 4,090,070 2,863,049 1,227,021
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 277,000 644,000 0% 4,090,070 4,090,070 0
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 1 1 30% 9 6 3
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 1 1 30% 9 6 3
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 277,000 331,000 30% 2,687,830 1,881,481 806,349
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 135,900 179,000 10% 1,393,085 1,253,777 139,309
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 135,900 179,000 10% 1,393,085 1,253,777 139,309
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 135,900 179,000 30% 1,393,085 975,160 417,926
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 704995 4.35 4.48 234,000 284,000 10% 2,290,220 2,061,198 229,022
(TDI)Tissue Doppler Imaging خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 277,000 644,000 30% 5,796,800 4,057,760 1,739,040
(TDI)Tissue Doppler Imaging جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 277,000 644,000 0% 5,796,800 5,796,800 0
(TDI)Tissue Doppler Imaging عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 1 1 30% 15 10 4
(TDI)Tissue Doppler Imaging عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 1 1 30% 15 10 4
(TDI)Tissue Doppler Imaging خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 277,000 331,000 30% 4,325,700 3,027,990 1,297,710
(TDI)Tissue Doppler Imaging دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 135,900 179,000 10% 2,200,300 1,980,270 220,030
(TDI)Tissue Doppler Imaging خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 135,900 179,000 10% 2,200,300 1,980,270 220,030
(TDI)Tissue Doppler Imaging غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 135,900 179,000 30% 2,200,300 1,540,210 660,090
(TDI)Tissue Doppler Imaging نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900740 10 4.7 234,000 284,000 10% 3,674,800 3,307,320 367,480
4D Echo خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 277,000 644,000 30% 7,188,000 5,031,600 2,156,400
4D Echo جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 277,000 644,000 0% 7,188,000 7,188,000 0
4D Echo عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900750 12 6 1 1 30% 18 13 5
4D Echo عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900750 12 6 1 1 30% 18 13 5
4D Echo خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 277,000 331,000 30% 5,310,000 3,717,000 1,593,000
4D Echo دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 135,900 179,000 10% 2,704,800 2,434,320 270,480
4D Echo خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 135,900 179,000 10% 2,704,800 2,434,320 270,480
4D Echo غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 135,900 179,000 30% 2,704,800 1,893,360 811,440
4D Echo نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900750 12 6 234,000 284,000 10% 4,512,000 4,060,800 451,200
3D TEE خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 277,000 644,000 30% 18,143,000 12,700,100 5,442,900
3D TEE جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 277,000 644,000 0% 18,143,000 18,143,000 0
3D TEE عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900755 19 20 1 1 30% 39 27 12
3D TEE عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900755 19 20 1 1 30% 39 27 12
3D TEE خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 277,000 331,000 30% 11,883,000 8,318,100 3,564,900
3D TEE دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 135,900 179,000 10% 6,162,100 5,545,890 616,210
3D TEE خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 135,900 179,000 10% 6,162,100 5,545,890 616,210
3D TEE غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 135,900 179,000 30% 6,162,100 4,313,470 1,848,630
3D TEE نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900755 19 20 234,000 284,000 10% 10,126,000 9,113,400 1,012,600
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 277,000 644,000 30% 5,529,500 3,870,650 1,658,850
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 277,000 644,000 0% 5,529,500 5,529,500 0
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 1 1 30% 14 10 4
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 1 1 30% 14 10 4
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 277,000 331,000 30% 4,121,000 2,884,700 1,236,300
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 135,900 179,000 10% 2,096,550 1,886,895 209,655
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 135,900 179,000 10% 2,096,550 1,886,895 209,655
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 135,900 179,000 30% 2,096,550 1,467,585 628,965
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900780 9.5 4.5 234,000 284,000 10% 3,501,000 3,150,900 350,100
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 277,000 644,000 30% 7,188,000 5,031,600 2,156,400
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 277,000 644,000 0% 7,188,000 7,188,000 0
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900781 12 6 1 1 30% 18 13 5
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900781 12 6 1 1 30% 18 13 5
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 277,000 331,000 30% 5,310,000 3,717,000 1,593,000
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 135,900 179,000 10% 2,704,800 2,434,320 270,480
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 135,900 179,000 10% 2,704,800 2,434,320 270,480
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 135,900 179,000 30% 2,704,800 1,893,360 811,440
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900781 12 6 234,000 284,000 10% 4,512,000 4,060,800 451,200
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 277,000 644,000 30% 2,396,000 1,677,200 718,800
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 277,000 644,000 0% 2,396,000 2,396,000 0
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900782 4 2 1 1 30% 6 4 2
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900782 4 2 1 1 30% 6 4 2
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 277,000 331,000 30% 1,770,000 1,239,000 531,000
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 135,900 179,000 10% 901,600 811,440 90,160
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 135,900 179,000 10% 901,600 811,440 90,160
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 135,900 179,000 30% 901,600 631,120 270,480
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900782 4 2 234,000 284,000 10% 1,504,000 1,353,600 150,400
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 277,000 644,000 30% 8,386,000 5,870,200 2,515,800
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 277,000 644,000 0% 8,386,000 8,386,000 0
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900790 14 7 1 1 30% 21 15 6
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900790 14 7 1 1 30% 21 15 6
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 277,000 331,000 30% 6,195,000 4,336,500 1,858,500
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 135,900 179,000 10% 3,155,600 2,840,040 315,560
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 135,900 179,000 10% 3,155,600 2,840,040 315,560
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 135,900 179,000 30% 3,155,600 2,208,920 946,680
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900790 14 7 234,000 284,000 10% 5,264,000 4,737,600 526,400
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 277,000 644,000 30% 9,584,000 6,708,800 2,875,200
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 277,000 644,000 0% 9,584,000 9,584,000 0
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900795 16 8 1 1 30% 24 17 7
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900795 16 8 1 1 30% 24 17 7
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 277,000 331,000 30% 7,080,000 4,956,000 2,124,000
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 135,900 179,000 10% 3,606,400 3,245,760 360,640
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 135,900 179,000 10% 3,606,400 3,245,760 360,640
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 135,900 179,000 30% 3,606,400 2,524,480 1,081,920
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900795 16 8 234,000 284,000 10% 6,016,000 5,414,400 601,600
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 277,000 644,000 30% 2,673,000 1,871,100 801,900
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 277,000 644,000 0% 2,673,000 2,673,000 0
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900797 5 2 1 1 30% 7 5 2
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900797 5 2 1 1 30% 7 5 2
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 277,000 331,000 30% 2,047,000 1,432,900 614,100
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 135,900 179,000 10% 1,037,500 933,750 103,750
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 135,900 179,000 10% 1,037,500 933,750 103,750
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 135,900 179,000 30% 1,037,500 726,250 311,250
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900797 5 2 234,000 284,000 10% 1,738,000 1,564,200 173,800
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 277,000 644,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 277,000 644,000 0% 2,216,000 2,216,000 0
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901540 8 0 1 1 30% 8 6 2
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 901540 8 0 1 1 30% 8 6 2
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 277,000 331,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 135,900 179,000 30% 1,087,200 761,040 326,160
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 901540 8 0 234,000 284,000 10% 1,872,000 1,684,800 187,200
ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 812,000 568,400 243,600
ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 812,000 812,000 0
ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 505,000 353,500 151,500
ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 246,000 172,200 73,800
ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 246,000 172,200 73,800
ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 430,000 301,000 129,000
ویزیت متخصص کودکان (زیر 7 سال) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 6% 430,000 404,200 25,800
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 1,030,000 721,000 309,000
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 1,030,000 1,030,000 0
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 505,000 353,500 151,500
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 506,000 354,200 151,800
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 298,000 208,600 89,400
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 30% 520,000 364,000 156,000
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 7 سال) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 10% 520,000 468,000 52,000
ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 27% 512,900 374,417 138,483
ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 0% 512,900 512,900 0
ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 27% 288,650 210,715 77,936
ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 90000 - - 0 0 27% 249,550 182,172 67,379
شیشه عینک عادی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 80086 - - 0 0 0% 1,500,000 1,500,000 0
شیشه عینک دوکانونه عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 80087 - - 0 0 0% 3,000,000 3,000,000 0
عینک آفتابی (سرپرست جانباز) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 96006 - - 0 0 0% 1,500,000 1,500,000 0
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 277,000 644,000 30% 1,329,600 930,720 398,880
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 277,000 644,000 0% 1,329,600 1,329,600 0
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 1 1 30% 5 3 1
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 1 1 30% 5 3 1
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 277,000 331,000 30% 1,329,600 930,720 398,880
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 135,900 179,000 10% 652,320 587,088 65,232
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 135,900 179,000 10% 652,320 587,088 65,232
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 135,900 179,000 30% 652,320 456,624 195,696
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200100 4.8 0 234,000 284,000 10% 1,123,200 1,010,880 112,320
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 277,000 644,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 277,000 644,000 0% 2,216,000 2,216,000 0
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200105 8 0 1 1 30% 8 6 2
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 200105 8 0 1 1 30% 8 6 2
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 277,000 331,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 135,900 179,000 30% 1,087,200 761,040 326,160
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 200105 8 0 234,000 284,000 10% 1,872,000 1,684,800 187,200
درمان بسته شکستگی کلاویکول خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201440 7 0 277,000 644,000 30% 1,939,000 1,357,300 581,700
درمان بسته شکستگی کلاویکول جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201440 7 0 277,000 644,000 0% 1,939,000 1,939,000 0
درمان بسته شکستگی کلاویکول عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201440 7 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی کلاویکول عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201440 7 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی کلاویکول خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201440 7 0 277,000 331,000 30% 1,939,000 1,357,300 581,700
درمان بسته شکستگی کلاویکول دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201440 7 0 135,900 179,000 10% 951,300 856,170 95,130
درمان بسته شکستگی کلاویکول خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201440 7 0 135,900 179,000 10% 951,300 856,170 95,130
درمان بسته شکستگی کلاویکول غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201440 7 0 135,900 179,000 30% 951,300 665,910 285,390
درمان بسته شکستگی کلاویکول نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201440 7 0 234,000 284,000 10% 1,638,000 1,474,200 163,800
درمان بسته شکستگی پروگزیمال خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201445 10 0 277,000 644,000 30% 2,770,000 1,939,000 831,000
درمان بسته شکستگی پروگزیمال جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201445 10 0 277,000 644,000 0% 2,770,000 2,770,000 0
درمان بسته شکستگی پروگزیمال عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201445 10 0 1 1 30% 10 7 3
درمان بسته شکستگی پروگزیمال عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201445 10 0 1 1 30% 10 7 3
درمان بسته شکستگی پروگزیمال خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201445 10 0 277,000 331,000 30% 2,770,000 1,939,000 831,000
درمان بسته شکستگی پروگزیمال دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201445 10 0 135,900 179,000 10% 1,359,000 1,223,100 135,900
درمان بسته شکستگی پروگزیمال خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201445 10 0 135,900 179,000 10% 1,359,000 1,223,100 135,900
درمان بسته شکستگی پروگزیمال غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201445 10 0 135,900 179,000 30% 1,359,000 951,300 407,700
درمان بسته شکستگی پروگزیمال نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201445 10 0 234,000 284,000 10% 2,340,000 2,106,000 234,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201475 20 0 277,000 644,000 30% 5,540,000 3,878,000 1,662,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201475 20 0 277,000 644,000 0% 5,540,000 5,540,000 0
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201475 20 0 1 1 30% 20 14 6
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201475 20 0 1 1 30% 20 14 6
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201475 20 0 277,000 331,000 30% 5,540,000 3,878,000 1,662,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201475 20 0 135,900 179,000 10% 2,718,000 2,446,200 271,800
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201475 20 0 135,900 179,000 10% 2,718,000 2,446,200 271,800
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201475 20 0 135,900 179,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201475 20 0 234,000 284,000 10% 4,680,000 4,212,000 468,000
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201480 8 0 277,000 644,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201480 8 0 277,000 644,000 0% 2,216,000 2,216,000 0
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201480 8 0 1 1 30% 8 6 2
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201480 8 0 1 1 30% 8 6 2
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201480 8 0 277,000 331,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201480 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201480 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201480 8 0 135,900 179,000 30% 1,087,200 761,040 326,160
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201480 8 0 234,000 284,000 10% 1,872,000 1,684,800 187,200
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201495 32 0 277,000 644,000 30% 8,864,000 6,204,800 2,659,200
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201495 32 0 277,000 644,000 0% 8,864,000 8,864,000 0
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201495 32 0 1 1 30% 32 22 10
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201495 32 0 1 1 30% 32 22 10
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201495 32 0 277,000 331,000 30% 8,864,000 6,204,800 2,659,200
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201495 32 0 135,900 179,000 10% 4,348,800 3,913,920 434,880
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201495 32 0 135,900 179,000 10% 4,348,800 3,913,920 434,880
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201495 32 0 135,900 179,000 30% 4,348,800 3,044,160 1,304,640
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201495 32 0 234,000 284,000 10% 7,488,000 6,739,200 748,800
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201720 7.2 0 277,000 644,000 30% 1,994,400 1,396,080 598,320
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201720 7.2 0 277,000 644,000 0% 1,994,400 1,994,400 0
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201720 7.2 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201720 7.2 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201720 7.2 0 277,000 331,000 30% 1,994,400 1,396,080 598,320
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201720 7.2 0 135,900 179,000 10% 978,480 880,632 97,848
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201720 7.2 0 135,900 179,000 10% 978,480 880,632 97,848
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201720 7.2 0 135,900 179,000 30% 978,480 684,936 293,544
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201720 7.2 0 234,000 284,000 10% 1,684,800 1,516,320 168,480
شکستگی و یا دررفتگی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201755 6.4 0 277,000 644,000 30% 1,772,800 1,240,960 531,840
شکستگی و یا دررفتگی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201755 6.4 0 277,000 644,000 0% 1,772,800 1,772,800 0
شکستگی و یا دررفتگی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201755 6.4 0 1 1 30% 6 4 2
شکستگی و یا دررفتگی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201755 6.4 0 1 1 30% 6 4 2
شکستگی و یا دررفتگی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201755 6.4 0 277,000 331,000 30% 1,772,800 1,240,960 531,840
شکستگی و یا دررفتگی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201755 6.4 0 135,900 179,000 10% 869,760 782,784 86,976
شکستگی و یا دررفتگی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201755 6.4 0 135,900 179,000 10% 869,760 782,784 86,976
شکستگی و یا دررفتگی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201755 6.4 0 135,900 179,000 30% 869,760 608,832 260,928
شکستگی و یا دررفتگی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201755 6.4 0 234,000 284,000 10% 1,497,600 1,347,840 149,760
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201775 3.8 0 277,000 644,000 30% 1,052,600 736,820 315,780
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201775 3.8 0 277,000 644,000 0% 1,052,600 1,052,600 0
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201775 3.8 0 1 1 30% 4 3 1
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201775 3.8 0 1 1 30% 4 3 1
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201775 3.8 0 277,000 331,000 30% 1,052,600 736,820 315,780
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201775 3.8 0 135,900 179,000 10% 516,420 464,778 51,642
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201775 3.8 0 135,900 179,000 10% 516,420 464,778 51,642
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201775 3.8 0 135,900 179,000 30% 516,420 361,494 154,926
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201775 3.8 0 234,000 284,000 10% 889,200 800,280 88,920
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201765 13.6 0 277,000 644,000 30% 3,767,200 2,637,040 1,130,160
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201765 13.6 0 277,000 644,000 0% 3,767,200 3,767,200 0
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201765 13.6 0 1 1 30% 14 10 4
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201765 13.6 0 1 1 30% 14 10 4
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201765 13.6 0 277,000 331,000 30% 3,767,200 2,637,040 1,130,160
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201765 13.6 0 135,900 179,000 10% 1,848,240 1,663,416 184,824
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201765 13.6 0 135,900 179,000 10% 1,848,240 1,663,416 184,824
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201765 13.6 0 135,900 179,000 30% 1,848,240 1,293,768 554,472
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201765 13.6 0 234,000 284,000 10% 3,182,400 2,864,160 318,240
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201780 6.4 0 277,000 644,000 30% 1,772,800 1,240,960 531,840
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201780 6.4 0 277,000 644,000 0% 1,772,800 1,772,800 0
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201780 6.4 0 1 1 30% 6 4 2
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201780 6.4 0 1 1 30% 6 4 2
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201780 6.4 0 277,000 331,000 30% 1,772,800 1,240,960 531,840
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201780 6.4 0 135,900 179,000 10% 869,760 782,784 86,976
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201780 6.4 0 135,900 179,000 10% 869,760 782,784 86,976
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201780 6.4 0 135,900 179,000 30% 869,760 608,832 260,928
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201780 6.4 0 234,000 284,000 10% 1,497,600 1,347,840 149,760
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201790 7.2 0 277,000 644,000 30% 1,994,400 1,396,080 598,320
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201790 7.2 0 277,000 644,000 0% 1,994,400 1,994,400 0
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201790 7.2 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 201790 7.2 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201790 7.2 0 277,000 331,000 30% 1,994,400 1,396,080 598,320
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201790 7.2 0 135,900 179,000 10% 978,480 880,632 97,848
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201790 7.2 0 135,900 179,000 10% 978,480 880,632 97,848
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201790 7.2 0 135,900 179,000 30% 978,480 684,936 293,544
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 201790 7.2 0 234,000 284,000 10% 1,684,800 1,516,320 168,480
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202195 6.8 0 277,000 644,000 30% 1,883,600 1,318,520 565,080
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202195 6.8 0 277,000 644,000 0% 1,883,600 1,883,600 0
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202195 6.8 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202195 6.8 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202195 6.8 0 277,000 331,000 30% 1,883,600 1,318,520 565,080
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202195 6.8 0 135,900 179,000 10% 924,120 831,708 92,412
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202195 6.8 0 135,900 179,000 10% 924,120 831,708 92,412
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202195 6.8 0 135,900 179,000 30% 924,120 646,884 277,236
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202195 6.8 0 234,000 284,000 10% 1,591,200 1,432,080 159,120
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202210 7.2 0 277,000 644,000 30% 1,994,400 1,396,080 598,320
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202210 7.2 0 277,000 644,000 0% 1,994,400 1,994,400 0
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202210 7.2 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202210 7.2 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202210 7.2 0 277,000 331,000 30% 1,994,400 1,396,080 598,320
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202210 7.2 0 135,900 179,000 10% 978,480 880,632 97,848
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202210 7.2 0 135,900 179,000 10% 978,480 880,632 97,848
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202210 7.2 0 135,900 179,000 30% 978,480 684,936 293,544
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202210 7.2 0 234,000 284,000 10% 1,684,800 1,516,320 168,480
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202230 11.2 0 277,000 644,000 30% 3,102,400 2,171,680 930,720
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202230 11.2 0 277,000 644,000 0% 3,102,400 3,102,400 0
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202230 11.2 0 1 1 30% 11 8 3
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202230 11.2 0 1 1 30% 11 8 3
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202230 11.2 0 277,000 331,000 30% 3,102,400 2,171,680 930,720
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202230 11.2 0 135,900 179,000 10% 1,522,080 1,369,872 152,208
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202230 11.2 0 135,900 179,000 10% 1,522,080 1,369,872 152,208
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202230 11.2 0 135,900 179,000 30% 1,522,080 1,065,456 456,624
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202230 11.2 0 234,000 284,000 10% 2,620,800 2,358,720 262,080
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202120 13 0 277,000 644,000 30% 3,601,000 2,520,700 1,080,300
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202120 13 0 277,000 644,000 0% 3,601,000 3,601,000 0
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202120 13 0 1 1 30% 13 9 4
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202120 13 0 1 1 30% 13 9 4
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202120 13 0 277,000 331,000 30% 3,601,000 2,520,700 1,080,300
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202120 13 0 135,900 179,000 10% 1,766,700 1,590,030 176,670
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202120 13 0 135,900 179,000 10% 1,766,700 1,590,030 176,670
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202120 13 0 135,900 179,000 30% 1,766,700 1,236,690 530,010
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202120 13 0 234,000 284,000 10% 3,042,000 2,737,800 304,200
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202130 20.9 5 277,000 644,000 30% 9,009,300 6,306,510 2,702,790
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202130 20.9 5 277,000 644,000 0% 9,009,300 9,009,300 0
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202130 20.9 5 1 1 30% 26 18 8
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202130 20.9 5 1 1 30% 26 18 8
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202130 20.9 5 277,000 331,000 30% 7,444,300 5,211,010 2,233,290
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202130 20.9 5 135,900 179,000 10% 3,735,310 3,361,779 373,531
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202130 20.9 5 135,900 179,000 10% 3,735,310 3,361,779 373,531
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202130 20.9 5 135,900 179,000 30% 3,735,310 2,614,717 1,120,593
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202130 20.9 5 234,000 284,000 10% 6,310,600 5,679,540 631,060
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202150 8 0 277,000 644,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202150 8 0 277,000 644,000 0% 2,216,000 2,216,000 0
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202150 8 0 1 1 30% 8 6 2
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202150 8 0 1 1 30% 8 6 2
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202150 8 0 277,000 331,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202150 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202150 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202150 8 0 135,900 179,000 30% 1,087,200 761,040 326,160
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202150 8 0 234,000 284,000 10% 1,872,000 1,684,800 187,200
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202160 8.4 0 277,000 644,000 30% 2,326,800 1,628,760 698,040
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202160 8.4 0 277,000 644,000 0% 2,326,800 2,326,800 0
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202160 8.4 0 1 1 30% 8 6 3
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202160 8.4 0 1 1 30% 8 6 3
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202160 8.4 0 277,000 331,000 30% 2,326,800 1,628,760 698,040
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202160 8.4 0 135,900 179,000 10% 1,141,560 1,027,404 114,156
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202160 8.4 0 135,900 179,000 10% 1,141,560 1,027,404 114,156
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202160 8.4 0 135,900 179,000 30% 1,141,560 799,092 342,468
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202160 8.4 0 234,000 284,000 10% 1,965,600 1,769,040 196,560
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202170 8 0 277,000 644,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202170 8 0 277,000 644,000 0% 2,216,000 2,216,000 0
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202170 8 0 1 1 30% 8 6 2
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202170 8 0 1 1 30% 8 6 2
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202170 8 0 277,000 331,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202170 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202170 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202170 8 0 135,900 179,000 30% 1,087,200 761,040 326,160
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202170 8 0 234,000 284,000 10% 1,872,000 1,684,800 187,200
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202180 10.8 0 277,000 644,000 30% 2,991,600 2,094,120 897,480
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202180 10.8 0 277,000 644,000 0% 2,991,600 2,991,600 0
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202180 10.8 0 1 1 30% 11 8 3
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202180 10.8 0 1 1 30% 11 8 3
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202180 10.8 0 277,000 331,000 30% 2,991,600 2,094,120 897,480
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202180 10.8 0 135,900 179,000 10% 1,467,720 1,320,948 146,772
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202180 10.8 0 135,900 179,000 10% 1,467,720 1,320,948 146,772
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202180 10.8 0 135,900 179,000 30% 1,467,720 1,027,404 440,316
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202180 10.8 0 234,000 284,000 10% 2,527,200 2,274,480 252,720
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202615 4 0 277,000 644,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202615 4 0 277,000 644,000 0% 1,108,000 1,108,000 0
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202615 4 0 1 1 30% 4 3 1
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202615 4 0 1 1 30% 4 3 1
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202615 4 0 277,000 331,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202615 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202615 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202615 4 0 135,900 179,000 30% 543,600 380,520 163,080
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202615 4 0 234,000 284,000 10% 936,000 842,400 93,600
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202625 6.8 0 277,000 644,000 30% 1,883,600 1,318,520 565,080
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202625 6.8 0 277,000 644,000 0% 1,883,600 1,883,600 0
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202625 6.8 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202625 6.8 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202625 6.8 0 277,000 331,000 30% 1,883,600 1,318,520 565,080
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202625 6.8 0 135,900 179,000 10% 924,120 831,708 92,412
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202625 6.8 0 135,900 179,000 10% 924,120 831,708 92,412
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202625 6.8 0 135,900 179,000 30% 924,120 646,884 277,236
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202625 6.8 0 234,000 284,000 10% 1,591,200 1,432,080 159,120
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202635 4.6 0 277,000 644,000 30% 1,274,200 891,940 382,260
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202635 4.6 0 277,000 644,000 0% 1,274,200 1,274,200 0
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202635 4.6 0 1 1 30% 5 3 1
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202635 4.6 0 1 1 30% 5 3 1
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202635 4.6 0 277,000 331,000 30% 1,274,200 891,940 382,260
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202635 4.6 0 135,900 179,000 10% 625,140 562,626 62,514
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202635 4.6 0 135,900 179,000 10% 625,140 562,626 62,514
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202635 4.6 0 135,900 179,000 30% 625,140 437,598 187,542
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202635 4.6 0 234,000 284,000 10% 1,076,400 968,760 107,640
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202650 4.6 0 277,000 644,000 30% 1,274,200 891,940 382,260
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202650 4.6 0 277,000 644,000 0% 1,274,200 1,274,200 0
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202650 4.6 0 1 1 30% 5 3 1
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202650 4.6 0 1 1 30% 5 3 1
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202650 4.6 0 277,000 331,000 30% 1,274,200 891,940 382,260
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202650 4.6 0 135,900 179,000 10% 625,140 562,626 62,514
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202650 4.6 0 135,900 179,000 10% 625,140 562,626 62,514
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202650 4.6 0 135,900 179,000 30% 625,140 437,598 187,542
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202650 4.6 0 234,000 284,000 10% 1,076,400 968,760 107,640
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202660 4 0 277,000 644,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202660 4 0 277,000 644,000 0% 1,108,000 1,108,000 0
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202660 4 0 1 1 30% 4 3 1
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202660 4 0 1 1 30% 4 3 1
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202660 4 0 277,000 331,000 30% 1,108,000 775,600 332,400
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202660 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202660 4 0 135,900 179,000 10% 543,600 489,240 54,360
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202660 4 0 135,900 179,000 30% 543,600 380,520 163,080
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202660 4 0 234,000 284,000 10% 936,000 842,400 93,600
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202695 5.2 0 277,000 644,000 30% 1,440,400 1,008,280 432,120
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202695 5.2 0 277,000 644,000 0% 1,440,400 1,440,400 0
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202695 5.2 0 1 1 30% 5 4 2
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202695 5.2 0 1 1 30% 5 4 2
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202695 5.2 0 277,000 331,000 30% 1,440,400 1,008,280 432,120
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202695 5.2 0 135,900 179,000 10% 706,680 636,012 70,668
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202695 5.2 0 135,900 179,000 10% 706,680 636,012 70,668
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202695 5.2 0 135,900 179,000 30% 706,680 494,676 212,004
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202695 5.2 0 234,000 284,000 10% 1,216,800 1,095,120 121,680
درمان بسته شکستگی دنبالچه خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202955 3.6 0 277,000 644,000 30% 997,200 698,040 299,160
درمان بسته شکستگی دنبالچه جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202955 3.6 0 277,000 644,000 0% 997,200 997,200 0
درمان بسته شکستگی دنبالچه عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202955 3.6 0 1 1 30% 4 3 1
درمان بسته شکستگی دنبالچه عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 202955 3.6 0 1 1 30% 4 3 1
درمان بسته شکستگی دنبالچه خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202955 3.6 0 277,000 331,000 30% 997,200 698,040 299,160
درمان بسته شکستگی دنبالچه دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202955 3.6 0 135,900 179,000 10% 489,240 440,316 48,924
درمان بسته شکستگی دنبالچه خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202955 3.6 0 135,900 179,000 10% 489,240 440,316 48,924
درمان بسته شکستگی دنبالچه غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202955 3.6 0 135,900 179,000 30% 489,240 342,468 146,772
درمان بسته شکستگی دنبالچه نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 202955 3.6 0 234,000 284,000 10% 842,400 758,160 84,240
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203460 14 0 277,000 644,000 30% 3,878,000 2,714,600 1,163,400
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203460 14 0 277,000 644,000 0% 3,878,000 3,878,000 0
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203460 14 0 1 1 30% 14 10 4
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203460 14 0 1 1 30% 14 10 4
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203460 14 0 277,000 331,000 30% 3,878,000 2,714,600 1,163,400
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203460 14 0 135,900 179,000 10% 1,902,600 1,712,340 190,260
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203460 14 0 135,900 179,000 10% 1,902,600 1,712,340 190,260
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203460 14 0 135,900 179,000 30% 1,902,600 1,331,820 570,780
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203460 14 0 234,000 284,000 10% 3,276,000 2,948,400 327,600
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203545 6.4 0 277,000 644,000 30% 1,772,800 1,240,960 531,840
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203545 6.4 0 277,000 644,000 0% 1,772,800 1,772,800 0
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203545 6.4 0 1 1 30% 6 4 2
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203545 6.4 0 1 1 30% 6 4 2
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203545 6.4 0 277,000 331,000 30% 1,772,800 1,240,960 531,840
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203545 6.4 0 135,900 179,000 10% 869,760 782,784 86,976
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203545 6.4 0 135,900 179,000 10% 869,760 782,784 86,976
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203545 6.4 0 135,900 179,000 30% 869,760 608,832 260,928
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203545 6.4 0 234,000 284,000 10% 1,497,600 1,347,840 149,760
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203480 16 0 277,000 644,000 30% 4,432,000 3,102,400 1,329,600
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203480 16 0 277,000 644,000 0% 4,432,000 4,432,000 0
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203480 16 0 1 1 30% 16 11 5
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203480 16 0 1 1 30% 16 11 5
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203480 16 0 277,000 331,000 30% 4,432,000 3,102,400 1,329,600
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203480 16 0 135,900 179,000 10% 2,174,400 1,956,960 217,440
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203480 16 0 135,900 179,000 10% 2,174,400 1,956,960 217,440
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203480 16 0 135,900 179,000 30% 2,174,400 1,522,080 652,320
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203480 16 0 234,000 284,000 10% 3,744,000 3,369,600 374,400
درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203515 8.8 0 277,000 644,000 30% 2,437,600 1,706,320 731,280
درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203515 8.8 0 277,000 644,000 0% 2,437,600 2,437,600 0
درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203515 8.8 0 1 1 30% 9 6 3
درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203515 8.8 0 1 1 30% 9 6 3
درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203515 8.8 0 277,000 331,000 30% 2,437,600 1,706,320 731,280
درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203515 8.8 0 135,900 179,000 10% 1,195,920 1,076,328 119,592
درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203515 8.8 0 135,900 179,000 10% 1,195,920 1,076,328 119,592
درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203515 8.8 0 135,900 179,000 30% 1,195,920 837,144 358,776
درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203515 8.8 0 234,000 284,000 10% 2,059,200 1,853,280 205,920
درمان بسته شکستگی خار(های) بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203525 6.8 0 277,000 644,000 30% 1,883,600 1,318,520 565,080
درمان بسته شکستگی خار(های) بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203525 6.8 0 277,000 644,000 0% 1,883,600 1,883,600 0
درمان بسته شکستگی خار(های) بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203525 6.8 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی خار(های) بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203525 6.8 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی خار(های) بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203525 6.8 0 277,000 331,000 30% 1,883,600 1,318,520 565,080
درمان بسته شکستگی خار(های) بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203525 6.8 0 135,900 179,000 10% 924,120 831,708 92,412
درمان بسته شکستگی خار(های) بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203525 6.8 0 135,900 179,000 10% 924,120 831,708 92,412
درمان بسته شکستگی خار(های) بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203525 6.8 0 135,900 179,000 30% 924,120 646,884 277,236
درمان بسته شکستگی خار(های) بین کندیلی و یا توبروزیته زانو، با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203525 6.8 0 234,000 284,000 10% 1,591,200 1,432,080 159,120
درمان بسته دررفتگی زانو؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203535 6.4 0 277,000 644,000 30% 1,772,800 1,240,960 531,840
درمان بسته دررفتگی زانو؛ با یا بدون بیهوشی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203535 6.4 0 277,000 644,000 0% 1,772,800 1,772,800 0
درمان بسته دررفتگی زانو؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203535 6.4 0 1 1 30% 6 4 2
درمان بسته دررفتگی زانو؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203535 6.4 0 1 1 30% 6 4 2
درمان بسته دررفتگی زانو؛ با یا بدون بیهوشی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203535 6.4 0 277,000 331,000 30% 1,772,800 1,240,960 531,840
درمان بسته دررفتگی زانو؛ با یا بدون بیهوشی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203535 6.4 0 135,900 179,000 10% 869,760 782,784 86,976
درمان بسته دررفتگی زانو؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203535 6.4 0 135,900 179,000 10% 869,760 782,784 86,976
درمان بسته دررفتگی زانو؛ با یا بدون بیهوشی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203535 6.4 0 135,900 179,000 30% 869,760 608,832 260,928
درمان بسته دررفتگی زانو؛ با یا بدون بیهوشی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203535 6.4 0 234,000 284,000 10% 1,497,600 1,347,840 149,760
درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپولاسیون؛ با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203790 6.8 0 277,000 644,000 30% 1,883,600 1,318,520 565,080
درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپولاسیون؛ با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203790 6.8 0 277,000 644,000 0% 1,883,600 1,883,600 0
درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپولاسیون؛ با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203790 6.8 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپولاسیون؛ با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203790 6.8 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپولاسیون؛ با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203790 6.8 0 277,000 331,000 30% 1,883,600 1,318,520 565,080
درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپولاسیون؛ با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203790 6.8 0 135,900 179,000 10% 924,120 831,708 92,412
درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپولاسیون؛ با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203790 6.8 0 135,900 179,000 10% 924,120 831,708 92,412
درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپولاسیون؛ با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203790 6.8 0 135,900 179,000 30% 924,120 646,884 277,236
درمان بسته شکستگی قوزک داخلی؛ با یا بدون مانیپولاسیون؛ با یا بدون کشش پوستی یا استخوانی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203790 6.8 0 234,000 284,000 10% 1,591,200 1,432,080 159,120
درمان بسته شکستگی هر دو قوزک مچ پا خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203820 8 0 277,000 644,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
درمان بسته شکستگی هر دو قوزک مچ پا جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203820 8 0 277,000 644,000 0% 2,216,000 2,216,000 0
درمان بسته شکستگی هر دو قوزک مچ پا عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203820 8 0 1 1 30% 8 6 2
درمان بسته شکستگی هر دو قوزک مچ پا عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203820 8 0 1 1 30% 8 6 2
درمان بسته شکستگی هر دو قوزک مچ پا خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203820 8 0 277,000 331,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
درمان بسته شکستگی هر دو قوزک مچ پا دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203820 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
درمان بسته شکستگی هر دو قوزک مچ پا خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203820 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
درمان بسته شکستگی هر دو قوزک مچ پا غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203820 8 0 135,900 179,000 30% 1,087,200 761,040 326,160
درمان بسته شکستگی هر دو قوزک مچ پا نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203820 8 0 234,000 284,000 10% 1,872,000 1,684,800 187,200
درمان بسته شکستگی سه قوزک مچ پا؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203830 8.8 0 277,000 644,000 30% 2,437,600 1,706,320 731,280
درمان بسته شکستگی سه قوزک مچ پا؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203830 8.8 0 277,000 644,000 0% 2,437,600 2,437,600 0
درمان بسته شکستگی سه قوزک مچ پا؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203830 8.8 0 1 1 30% 9 6 3
درمان بسته شکستگی سه قوزک مچ پا؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203830 8.8 0 1 1 30% 9 6 3
درمان بسته شکستگی سه قوزک مچ پا؛ با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203830 8.8 0 277,000 331,000 30% 2,437,600 1,706,320 731,280
درمان بسته شکستگی سه قوزک مچ پا؛ با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203830 8.8 0 135,900 179,000 10% 1,195,920 1,076,328 119,592
درمان بسته شکستگی سه قوزک مچ پا؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203830 8.8 0 135,900 179,000 10% 1,195,920 1,076,328 119,592
درمان بسته شکستگی سه قوزک مچ پا؛ با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203830 8.8 0 135,900 179,000 30% 1,195,920 837,144 358,776
درمان بسته شکستگی سه قوزک مچ پا؛ با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203830 8.8 0 234,000 284,000 10% 2,059,200 1,853,280 205,920
درمان بسته شکستگی دیستال فیبولا (قوزک خارجی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203810 8 0 277,000 644,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
درمان بسته شکستگی دیستال فیبولا (قوزک خارجی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203810 8 0 277,000 644,000 0% 2,216,000 2,216,000 0
درمان بسته شکستگی دیستال فیبولا (قوزک خارجی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203810 8 0 1 1 30% 8 6 2
درمان بسته شکستگی دیستال فیبولا (قوزک خارجی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203810 8 0 1 1 30% 8 6 2
درمان بسته شکستگی دیستال فیبولا (قوزک خارجی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203810 8 0 277,000 331,000 30% 2,216,000 1,551,200 664,800
درمان بسته شکستگی دیستال فیبولا (قوزک خارجی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203810 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
درمان بسته شکستگی دیستال فیبولا (قوزک خارجی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203810 8 0 135,900 179,000 10% 1,087,200 978,480 108,720
درمان بسته شکستگی دیستال فیبولا (قوزک خارجی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203810 8 0 135,900 179,000 30% 1,087,200 761,040 326,160
درمان بسته شکستگی دیستال فیبولا (قوزک خارجی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203810 8 0 234,000 284,000 10% 1,872,000 1,684,800 187,200
درمان بسته شکستگی تنه یا پروگزیمال فیبولا، با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203800 5.6 0 277,000 644,000 30% 1,551,200 1,085,840 465,360
درمان بسته شکستگی تنه یا پروگزیمال فیبولا، با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203800 5.6 0 277,000 644,000 0% 1,551,200 1,551,200 0
درمان بسته شکستگی تنه یا پروگزیمال فیبولا، با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203800 5.6 0 1 1 30% 6 4 2
درمان بسته شکستگی تنه یا پروگزیمال فیبولا، با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203800 5.6 0 1 1 30% 6 4 2
درمان بسته شکستگی تنه یا پروگزیمال فیبولا، با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203800 5.6 0 277,000 331,000 30% 1,551,200 1,085,840 465,360
درمان بسته شکستگی تنه یا پروگزیمال فیبولا، با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203800 5.6 0 135,900 179,000 10% 761,040 684,936 76,104
درمان بسته شکستگی تنه یا پروگزیمال فیبولا، با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203800 5.6 0 135,900 179,000 10% 761,040 684,936 76,104
درمان بسته شکستگی تنه یا پروگزیمال فیبولا، با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203800 5.6 0 135,900 179,000 30% 761,040 532,728 228,312
درمان بسته شکستگی تنه یا پروگزیمال فیبولا، با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203800 5.6 0 234,000 284,000 10% 1,310,400 1,179,360 131,040
با یا بدون بیهوشی؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203845 15.2 0 277,000 644,000 30% 4,210,400 2,947,280 1,263,120
با یا بدون بیهوشی؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203845 15.2 0 277,000 644,000 0% 4,210,400 4,210,400 0
با یا بدون بیهوشی؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203845 15.2 0 1 1 30% 15 11 5
با یا بدون بیهوشی؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203845 15.2 0 1 1 30% 15 11 5
با یا بدون بیهوشی؛ با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203845 15.2 0 277,000 331,000 30% 4,210,400 2,947,280 1,263,120
با یا بدون بیهوشی؛ با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203845 15.2 0 135,900 179,000 10% 2,065,680 1,859,112 206,568
با یا بدون بیهوشی؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203845 15.2 0 135,900 179,000 10% 2,065,680 1,859,112 206,568
با یا بدون بیهوشی؛ با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203845 15.2 0 135,900 179,000 30% 2,065,680 1,445,976 619,704
با یا بدون بیهوشی؛ با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203845 15.2 0 234,000 284,000 10% 3,556,800 3,201,120 355,680
درمان بسته دررفتگی مفصل تیبیو فیبولار پروگزیمال؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203870 6.4 0 277,000 644,000 30% 1,772,800 1,240,960 531,840
درمان بسته دررفتگی مفصل تیبیو فیبولار پروگزیمال؛ با یا بدون بیهوشی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203870 6.4 0 277,000 644,000 0% 1,772,800 1,772,800 0
درمان بسته دررفتگی مفصل تیبیو فیبولار پروگزیمال؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203870 6.4 0 1 1 30% 6 4 2
درمان بسته دررفتگی مفصل تیبیو فیبولار پروگزیمال؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 203870 6.4 0 1 1 30% 6 4 2
درمان بسته دررفتگی مفصل تیبیو فیبولار پروگزیمال؛ با یا بدون بیهوشی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203870 6.4 0 277,000 331,000 30% 1,772,800 1,240,960 531,840
درمان بسته دررفتگی مفصل تیبیو فیبولار پروگزیمال؛ با یا بدون بیهوشی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203870 6.4 0 135,900 179,000 10% 869,760 782,784 86,976
درمان بسته دررفتگی مفصل تیبیو فیبولار پروگزیمال؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203870 6.4 0 135,900 179,000 10% 869,760 782,784 86,976
درمان بسته دررفتگی مفصل تیبیو فیبولار پروگزیمال؛ با یا بدون بیهوشی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203870 6.4 0 135,900 179,000 30% 869,760 608,832 260,928
درمان بسته دررفتگی مفصل تیبیو فیبولار پروگزیمال؛ با یا بدون بیهوشی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 203870 6.4 0 234,000 284,000 10% 1,497,600 1,347,840 149,760
درمان بسته شکستگی کالکانئوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204345 7.2 0 277,000 644,000 30% 1,994,400 1,396,080 598,320
درمان بسته شکستگی کالکانئوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204345 7.2 0 277,000 644,000 0% 1,994,400 1,994,400 0
درمان بسته شکستگی کالکانئوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204345 7.2 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی کالکانئوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204345 7.2 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی کالکانئوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204345 7.2 0 277,000 331,000 30% 1,994,400 1,396,080 598,320
درمان بسته شکستگی کالکانئوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204345 7.2 0 135,900 179,000 10% 978,480 880,632 97,848
درمان بسته شکستگی کالکانئوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204345 7.2 0 135,900 179,000 10% 978,480 880,632 97,848
درمان بسته شکستگی کالکانئوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204345 7.2 0 135,900 179,000 30% 978,480 684,936 293,544
درمان بسته شکستگی کالکانئوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204345 7.2 0 234,000 284,000 10% 1,684,800 1,516,320 168,480
درمان بسته شکستگی تالوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204360 7.2 0 277,000 644,000 30% 1,994,400 1,396,080 598,320
درمان بسته شکستگی تالوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204360 7.2 0 277,000 644,000 0% 1,994,400 1,994,400 0
درمان بسته شکستگی تالوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204360 7.2 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی تالوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204360 7.2 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته شکستگی تالوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204360 7.2 0 277,000 331,000 30% 1,994,400 1,396,080 598,320
درمان بسته شکستگی تالوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204360 7.2 0 135,900 179,000 10% 978,480 880,632 97,848
درمان بسته شکستگی تالوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204360 7.2 0 135,900 179,000 10% 978,480 880,632 97,848
درمان بسته شکستگی تالوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204360 7.2 0 135,900 179,000 30% 978,480 684,936 293,544
درمان بسته شکستگی تالوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204360 7.2 0 234,000 284,000 10% 1,684,800 1,516,320 168,480
درمان شکستگی استخوان تارس (به جز تالوس و کالکانئوس)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204370 6.4 0 277,000 644,000 30% 1,772,800 1,240,960 531,840
درمان شکستگی استخوان تارس (به جز تالوس و کالکانئوس)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204370 6.4 0 277,000 644,000 0% 1,772,800 1,772,800 0
درمان شکستگی استخوان تارس (به جز تالوس و کالکانئوس)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204370 6.4 0 1 1 30% 6 4 2
درمان شکستگی استخوان تارس (به جز تالوس و کالکانئوس)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204370 6.4 0 1 1 30% 6 4 2
درمان شکستگی استخوان تارس (به جز تالوس و کالکانئوس)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204370 6.4 0 277,000 331,000 30% 1,772,800 1,240,960 531,840
درمان شکستگی استخوان تارس (به جز تالوس و کالکانئوس)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204370 6.4 0 135,900 179,000 10% 869,760 782,784 86,976
درمان شکستگی استخوان تارس (به جز تالوس و کالکانئوس)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204370 6.4 0 135,900 179,000 10% 869,760 782,784 86,976
درمان شکستگی استخوان تارس (به جز تالوس و کالکانئوس)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204370 6.4 0 135,900 179,000 30% 869,760 608,832 260,928
درمان شکستگی استخوان تارس (به جز تالوس و کالکانئوس)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204370 6.4 0 234,000 284,000 10% 1,497,600 1,347,840 149,760
درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204385 5.6 0 277,000 644,000 30% 1,551,200 1,085,840 465,360
درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204385 5.6 0 277,000 644,000 0% 1,551,200 1,551,200 0
درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204385 5.6 0 1 1 30% 6 4 2
درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204385 5.6 0 1 1 30% 6 4 2
درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204385 5.6 0 277,000 331,000 30% 1,551,200 1,085,840 465,360
درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204385 5.6 0 135,900 179,000 10% 761,040 684,936 76,104
درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204385 5.6 0 135,900 179,000 10% 761,040 684,936 76,104
درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204385 5.6 0 135,900 179,000 30% 761,040 532,728 228,312
درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204385 5.6 0 234,000 284,000 10% 1,310,400 1,179,360 131,040
درمان بسته شکستگی شست پا، یک پا چند بند، با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204400 2.4 0 277,000 644,000 30% 664,800 465,360 199,440
درمان بسته شکستگی شست پا، یک پا چند بند، با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204400 2.4 0 277,000 644,000 0% 664,800 664,800 0
درمان بسته شکستگی شست پا، یک پا چند بند، با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204400 2.4 0 1 1 30% 2 2 1
درمان بسته شکستگی شست پا، یک پا چند بند، با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204400 2.4 0 1 1 30% 2 2 1
درمان بسته شکستگی شست پا، یک پا چند بند، با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204400 2.4 0 277,000 331,000 30% 664,800 465,360 199,440
درمان بسته شکستگی شست پا، یک پا چند بند، با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204400 2.4 0 135,900 179,000 10% 326,160 293,544 32,616
درمان بسته شکستگی شست پا، یک پا چند بند، با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204400 2.4 0 135,900 179,000 10% 326,160 293,544 32,616
درمان بسته شکستگی شست پا، یک پا چند بند، با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204400 2.4 0 135,900 179,000 30% 326,160 228,312 97,848
درمان بسته شکستگی شست پا، یک پا چند بند، با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204400 2.4 0 234,000 284,000 10% 561,600 505,440 56,160
درمان بسته دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204425 6.8 0 277,000 644,000 30% 1,883,600 1,318,520 565,080
درمان بسته دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال؛ با یا بدون بیهوشی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204425 6.8 0 277,000 644,000 0% 1,883,600 1,883,600 0
درمان بسته دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204425 6.8 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204425 6.8 0 1 1 30% 7 5 2
درمان بسته دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال؛ با یا بدون بیهوشی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204425 6.8 0 277,000 331,000 30% 1,883,600 1,318,520 565,080
درمان بسته دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال؛ با یا بدون بیهوشی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204425 6.8 0 135,900 179,000 10% 924,120 831,708 92,412
درمان بسته دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204425 6.8 0 135,900 179,000 10% 924,120 831,708 92,412
درمان بسته دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال؛ با یا بدون بیهوشی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204425 6.8 0 135,900 179,000 30% 924,120 646,884 277,236
درمان بسته دررفتگی استخوان تارس، به جز تالوتارسال؛ با یا بدون بیهوشی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204425 6.8 0 234,000 284,000 10% 1,591,200 1,432,080 159,120
درمان بسته دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204450 5.2 0 277,000 644,000 30% 1,440,400 1,008,280 432,120
درمان بسته دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال؛ با یا بدون بیهوشی جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204450 5.2 0 277,000 644,000 0% 1,440,400 1,440,400 0
درمان بسته دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204450 5.2 0 1 1 30% 5 4 2
درمان بسته دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 204450 5.2 0 1 1 30% 5 4 2
درمان بسته دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال؛ با یا بدون بیهوشی خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204450 5.2 0 277,000 331,000 30% 1,440,400 1,008,280 432,120
درمان بسته دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال؛ با یا بدون بیهوشی دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204450 5.2 0 135,900 179,000 10% 706,680 636,012 70,668
درمان بسته دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204450 5.2 0 135,900 179,000 10% 706,680 636,012 70,668
درمان بسته دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال؛ با یا بدون بیهوشی غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204450 5.2 0 135,900 179,000 30% 706,680 494,676 212,004
درمان بسته دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال؛ با یا بدون بیهوشی نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 204450 5.2 0 234,000 284,000 10% 1,216,800 1,095,120 121,680
اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 277,000 644,000 30% 3,133,500 2,193,450 940,050
اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 277,000 644,000 0% 3,133,500 3,133,500 0
اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 1 1 30% 8 6 2
اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 1 1 30% 8 6 2
اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 277,000 331,000 30% 2,351,000 1,645,700 705,300
اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 135,900 179,000 10% 1,194,950 1,075,455 119,495
اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 135,900 179,000 10% 1,194,950 1,075,455 119,495
اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 135,900 179,000 30% 1,194,950 836,465 358,485
اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900785 5.5 2.5 234,000 284,000 10% 1,997,000 1,797,300 199,700
تزريق داروهاي حساس و بيولوژيك آنتی‌بادی‌های مونوکلونال برای مثال ايمونوگلوبين داخل وريدي (IVIG) توسط پزشک خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900037 7 0 277,000 644,000 30% 1,939,000 1,357,300 581,700
تزريق داروهاي حساس و بيولوژيك آنتی‌بادی‌های مونوکلونال برای مثال ايمونوگلوبين داخل وريدي (IVIG) توسط پزشک جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900037 7 0 277,000 644,000 0% 1,939,000 1,939,000 0
تزريق داروهاي حساس و بيولوژيك آنتی‌بادی‌های مونوکلونال برای مثال ايمونوگلوبين داخل وريدي (IVIG) توسط پزشک عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900037 7 0 1 1 30% 7 5 2
تزريق داروهاي حساس و بيولوژيك آنتی‌بادی‌های مونوکلونال برای مثال ايمونوگلوبين داخل وريدي (IVIG) توسط پزشک عینک جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900037 7 0 1 1 30% 7 5 2
تزريق داروهاي حساس و بيولوژيك آنتی‌بادی‌های مونوکلونال برای مثال ايمونوگلوبين داخل وريدي (IVIG) توسط پزشک خیریه 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900037 7 0 277,000 331,000 30% 1,939,000 1,357,300 581,700
تزريق داروهاي حساس و بيولوژيك آنتی‌بادی‌های مونوکلونال برای مثال ايمونوگلوبين داخل وريدي (IVIG) توسط پزشک دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900037 7 0 135,900 179,000 10% 951,300 856,170 95,130
تزريق داروهاي حساس و بيولوژيك آنتی‌بادی‌های مونوکلونال برای مثال ايمونوگلوبين داخل وريدي (IVIG) توسط پزشک خصوصی عادی 1400(قیمت دولتی) از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900037 7 0 135,900 179,000 10% 951,300 856,170 95,130
تزريق داروهاي حساس و بيولوژيك آنتی‌بادی‌های مونوکلونال برای مثال ايمونوگلوبين داخل وريدي (IVIG) توسط پزشک غیر دولتی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900037 7 0 135,900 179,000 30% 951,300 665,910 285,390
تزريق داروهاي حساس و بيولوژيك آنتی‌بادی‌های مونوکلونال برای مثال ايمونوگلوبين داخل وريدي (IVIG) توسط پزشک نظامی 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900037 7 0 234,000 284,000 10% 1,638,000 1,474,200 163,800
تزريق داروهاي بي‌فسفوناتها (برای مثال زومتا و پاميدرونات) پالس‌متيل پردنيزولون توسط پزشک یا تحت نظارت مستقیم خصوصی مکمل 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900038 3.5 0 277,000 644,000 30% 969,500 678,650 290,850
تزريق داروهاي بي‌فسفوناتها (برای مثال زومتا و پاميدرونات) پالس‌متيل پردنيزولون توسط پزشک یا تحت نظارت مستقیم جانباز 1400 از 1400/01/01 تا 1400/12/30 900038 3.5 0 277,000 644,000 0% 969,500 969,500 0
تزريق داروهاي بي‌فسفوناتها (برای مثال زومتا و پاميدرونات) پالس‌متيل پردنيزولون توسط پزشک یا تحت نظارت مستقیم عینک غیر جانباز 1400 از 1400/02/20 تا 1400/12/30 900038 3.5 0 1 1 30% 4 2 1