کد سازمانی خدمت نام خدمت قیمت کل سهم سازمان سهم بیمار
90000 ویزیت پزشک عمومی (غیر جانباز) 127،000 ریال 88،900 ریال 38،100 ریال
90000 ویزیت پزشک عمومی (جانباز) 250،000 ریال 250،000 ریال 0 ریال