لیست تعرفه های خدمات درمانی نیروهای مسلح

از تاریخ 01/03/1399 تا تاریخ 31/02/1400

تعرفه خدمات در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع) جهت مراکز درمانی خصوصی، نظامی، خیریه، دولتی، غیر دولتی، جانباز و عائله جانباز از تاریخ 1/3/1399 تا تاریخ 31/2/1400

عنوان نوع تعرفه تاریخ کد K حرفه ای K فنی ضریب حرفه ای ضریب فنی درصد فرانشیز مبلغ کل سهم سازمان سهم بیمار
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,570,000 1,099,000 471,000
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 1,570,000 1,570,000 0
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,220,000 854,000 366,000
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 438,000 306,600 131,400
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 438,000 306,600 131,400
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 740,000 518,000 222,000
ویزیت فوق تخصص روانپزشکی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 5% 740,000 703,000 37,000
ویزیت متخصص روانپزشکی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,380,000 966,000 414,000
ویزیت متخصص روانپزشکی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 1,380,000 1,380,000 0
ویزیت متخصص روانپزشکی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,220,000 854,000 366,000
ویزیت متخصص روانپزشکی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 368,000 257,600 110,400
ویزیت متخصص روانپزشکی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 368,000 257,600 110,400
ویزیت متخصص روانپزشکی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 650,000 455,000 195,000
ویزیت متخصص روانپزشکی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 5% 650,000 617,500 32,500
ویزیت فوق تخصص خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,320,000 924,000 396,000
ویزیت فوق تخصص جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 1,320,000 1,320,000 0
ویزیت فوق تخصص خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 980,000 686,000 294,000
ویزیت فوق تخصص دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 352,000 246,400 105,600
ویزیت فوق تخصص خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 352,000 246,400 105,600
ویزیت فوق تخصص غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 610,000 427,000 183,000
ویزیت فوق تخصص نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 5% 610,000 579,500 30,500
ویزیت متخصص خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,040,000 728,000 312,000
ویزیت متخصص جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 1,040,000 1,040,000 0
ویزیت متخصص خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 810,000 567,000 243,000
ویزیت متخصص دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 290,000 203,000 87,000
ویزیت متخصص خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 290,000 203,000 87,000
ویزیت متخصص غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 510,000 357,000 153,000
ویزیت متخصص نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 5% 610,000 579,500 30,500
ویزیت پزشک عمومی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 690,000 483,000 207,000
ویزیت پزشک عمومی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 690,000 690,000 0
ویزیت پزشک عمومی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 480,000 336,000 144,000
ویزیت پزشک عمومی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 233,000 163,100 69,900
ویزیت پزشک عمومی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 233,000 163,100 69,900
ویزیت پزشک عمومی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 310,000 217,000 93,000
ویزیت پزشک عمومی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 5% 310,000 294,500 15,500
عینک عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 8009 - - 0 0 0% 2,000,000 2,000,000 0
عینک عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 8009 - - 0 0 0% 3,000,000 3,000,000 0
عینک عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 8009 - - 0 0 0% 600,000 600,000 0
عینک عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 8009 - - 0 0 0% 1,200,000 1,200,000 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 105,300 105,300 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90501 - - 0 0 0% 70,200 70,200 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) ) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 147,420 147,420 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90500 - - 0 0 0% 98,280 98,280 0
عینک دو دید عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 80010 - - 0 0 0% 4,000,000 4,000,000 0
عینک دو دید عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 80010 - - 0 0 0% 2,650,000 2,650,000 0
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 0% 4,148,500 4,148,500 0
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 10% 4,148,500 3,733,650 414,850
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 10% 4,148,500 3,733,650 414,850
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 30% 4,148,500 2,903,950 1,244,550
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900785 5.5 2.5 327,000 940,000 10% 4,148,500 3,733,650 414,850
تست ورزش خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
تست ورزش جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 0% 3,028,600 3,028,600 0
تست ورزش عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
تست ورزش عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
تست ورزش عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
تست ورزش عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
تست ورزش خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
تست ورزش دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 10% 3,028,600 2,725,740 302,860
تست ورزش خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 10% 3,028,600 2,725,740 302,860
تست ورزش غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 30% 3,028,600 2,120,020 908,580
تست ورزش نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900800 3.8 1.9 327,000 940,000 10% 3,028,600 2,725,740 302,860
نوار مغز خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
نوار مغز جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 0% 5,538,000 5,538,000 0
نوار مغز عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
نوار مغز عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
نوار مغز عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
نوار مغز عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
نوار مغز خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
نوار مغز دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 10% 5,538,000 4,984,200 553,800
نوار مغز خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 10% 5,538,000 4,984,200 553,800
نوار مغز غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 30% 5,538,000 3,876,600 1,661,400
نوار مغز نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901220 4 4.5 327,000 940,000 10% 5,538,000 4,984,200 553,800
اسپیرومتری بدون برونکو خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری بدون برونکو جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 0% 2,391,000 2,391,000 0
اسپیرومتری بدون برونکو عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری بدون برونکو عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری بدون برونکو عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری بدون برونکو عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری بدون برونکو خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری بدون برونکو دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 10% 2,391,000 2,151,900 239,100
اسپیرومتری بدون برونکو خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 10% 2,391,000 2,151,900 239,100
اسپیرومتری بدون برونکو غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری بدون برونکو نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 10% 2,391,000 2,151,900 239,100
اندوسکوپی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
اندوسکوپی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 0% 8,603,500 8,603,500 0
اندوسکوپی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
اندوسکوپی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
اندوسکوپی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
اندوسکوپی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
اندوسکوپی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
اندوسکوپی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 10% 8,603,500 7,743,150 860,350
اندوسکوپی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 10% 8,603,500 7,743,150 860,350
اندوسکوپی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 30% 8,603,500 6,022,450 2,581,050
اندوسکوپی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 400565 10.5 5.5 327,000 940,000 10% 8,603,500 7,743,150 860,350
کلونوسکوپی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
کلونوسکوپی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 0% 12,752,000 12,752,000 0
کلونوسکوپی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
کلونوسکوپی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
کلونوسکوپی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
کلونوسکوپی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
کلونوسکوپی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
کلونوسکوپی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
کلونوسکوپی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
کلونوسکوپی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
کلونوسکوپی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 401360 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
نوار قلب خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
نوار قلب جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 0% 756,100 756,100 0
نوار قلب عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
نوار قلب عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
نوار قلب عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
نوار قلب عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
نوار قلب خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
نوار قلب دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 10% 756,100 680,490 75,610
نوار قلب خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 10% 756,100 680,490 75,610
نوار قلب غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 30% 756,100 529,270 226,830
نوار قلب نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900710 0.3 0.7 327,000 940,000 10% 756,100 680,490 75,610
نوارعصب چشم vep خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
نوارعصب چشم vep جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 0% 1,912,800 1,912,800 0
نوارعصب چشم vep عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
نوارعصب چشم vep عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
نوارعصب چشم vep عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
نوارعصب چشم vep عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
نوارعصب چشم vep خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
نوارعصب چشم vep دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 10% 1,912,800 1,721,520 191,280
نوارعصب چشم vep خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 10% 1,912,800 1,721,520 191,280
نوارعصب چشم vep غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 30% 1,912,800 1,338,960 573,840
نوارعصب چشم vep نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901330 2.4 1.2 327,000 940,000 10% 1,912,800 1,721,520 191,280
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 0% 4,782,000 4,782,000 0
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 10% 4,782,000 4,303,800 478,200
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 10% 4,782,000 4,303,800 478,200
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 30% 4,782,000 3,347,400 1,434,600
سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 701865 6 3 327,000 940,000 10% 4,782,000 4,303,800 478,200
لیزر PRP خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
لیزر PRP جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 0% 12,752,000 12,752,000 0
لیزر PRP عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
لیزر PRP عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
لیزر PRP عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
لیزر PRP عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
لیزر PRP خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
لیزر PRP دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
لیزر PRP خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
لیزر PRP غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
لیزر PRP نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602370 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
Pi لیزر خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
Pi لیزر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 0% 7,970,000 7,970,000 0
Pi لیزر عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
Pi لیزر عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
Pi لیزر عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
Pi لیزر عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
Pi لیزر خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
Pi لیزر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 10% 7,970,000 7,173,000 797,000
Pi لیزر خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 10% 7,970,000 7,173,000 797,000
Pi لیزر غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 30% 7,970,000 5,579,000 2,391,000
Pi لیزر نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602195 10 5 327,000 940,000 10% 7,970,000 7,173,000 797,000
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 0% 6,090,000 6,090,000 0
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 10% 6,090,000 5,481,000 609,000
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 10% 6,090,000 5,481,000 609,000
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 30% 6,090,000 4,263,000 1,827,000
جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602215 10 3 327,000 940,000 10% 6,090,000 5,481,000 609,000
اسپیرومتری ساده بزرگسالان خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
اسپیرومتری ساده بزرگسالان جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 0% 797,000 797,000 0
اسپیرومتری ساده بزرگسالان عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
اسپیرومتری ساده بزرگسالان عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
اسپیرومتری ساده بزرگسالان عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
اسپیرومتری ساده بزرگسالان عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
اسپیرومتری ساده بزرگسالان خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
اسپیرومتری ساده بزرگسالان دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 10% 797,000 717,300 79,700
اسپیرومتری ساده بزرگسالان خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 10% 797,000 717,300 79,700
اسپیرومتری ساده بزرگسالان غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 30% 797,000 557,900 239,100
اسپیرومتری ساده بزرگسالان نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900985 1 0.5 327,000 940,000 10% 797,000 717,300 79,700
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 0% 1,594,000 1,594,000 0
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 10% 1,594,000 1,434,600 159,400
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 10% 1,594,000 1,434,600 159,400
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 30% 1,594,000 1,115,800 478,200
اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900990 2 1 327,000 940,000 10% 1,594,000 1,434,600 159,400
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 0% 2,391,000 2,391,000 0
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 10% 2,391,000 2,151,900 239,100
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 10% 2,391,000 2,151,900 239,100
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 30% 2,391,000 1,673,700 717,300
اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901005 3 1.5 327,000 940,000 10% 2,391,000 2,151,900 239,100
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 0% 2,718,000 2,718,000 0
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 10% 2,718,000 2,446,200 271,800
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 10% 2,718,000 2,446,200 271,800
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 30% 2,718,000 1,902,600 815,400
اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901010 4 1.5 327,000 940,000 10% 2,718,000 2,446,200 271,800
نوار عصب و عضله 1 اندام خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
نوار عصب و عضله 1 اندام جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 0% 6,539,500 6,539,500 0
نوار عصب و عضله 1 اندام عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
نوار عصب و عضله 1 اندام عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
نوار عصب و عضله 1 اندام عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
نوار عصب و عضله 1 اندام عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
نوار عصب و عضله 1 اندام خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
نوار عصب و عضله 1 اندام دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 10% 6,539,500 5,885,550 653,950
نوار عصب و عضله 1 اندام خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 10% 6,539,500 5,885,550 653,950
نوار عصب و عضله 1 اندام غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 30% 6,539,500 4,577,650 1,961,850
نوار عصب و عضله 1 اندام نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901255 8.5 4 327,000 940,000 10% 6,539,500 5,885,550 653,950
نوار عصب و عضله 2 اندام خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
نوار عصب و عضله 2 اندام جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 0% 9,094,000 9,094,000 0
نوار عصب و عضله 2 اندام عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
نوار عصب و عضله 2 اندام عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
نوار عصب و عضله 2 اندام عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
نوار عصب و عضله 2 اندام عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
نوار عصب و عضله 2 اندام خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
نوار عصب و عضله 2 اندام دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 10% 9,094,000 8,184,600 909,400
نوار عصب و عضله 2 اندام خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 10% 9,094,000 8,184,600 909,400
نوار عصب و عضله 2 اندام غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 30% 9,094,000 6,365,800 2,728,200
نوار عصب و عضله 2 اندام نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901260 12 5.5 327,000 940,000 10% 9,094,000 8,184,600 909,400
نوار عصب و عضله 3 اندام خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
نوار عصب و عضله 3 اندام جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 0% 11,648,500 11,648,500 0
نوار عصب و عضله 3 اندام عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
نوار عصب و عضله 3 اندام عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
نوار عصب و عضله 3 اندام عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
نوار عصب و عضله 3 اندام عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
نوار عصب و عضله 3 اندام خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
نوار عصب و عضله 3 اندام دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 10% 11,648,500 10,483,650 1,164,850
نوار عصب و عضله 3 اندام خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 10% 11,648,500 10,483,650 1,164,850
نوار عصب و عضله 3 اندام غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 30% 11,648,500 8,153,950 3,494,550
نوار عصب و عضله 3 اندام نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901265 15.5 7 327,000 940,000 10% 11,648,500 10,483,650 1,164,850
نوار عصب و عضله 4 اندام خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
نوار عصب و عضله 4 اندام جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 0% 13,242,500 13,242,500 0
نوار عصب و عضله 4 اندام عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
نوار عصب و عضله 4 اندام عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
نوار عصب و عضله 4 اندام عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
نوار عصب و عضله 4 اندام عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
نوار عصب و عضله 4 اندام خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
نوار عصب و عضله 4 اندام دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 10% 13,242,500 11,918,250 1,324,250
نوار عصب و عضله 4 اندام خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 10% 13,242,500 11,918,250 1,324,250
نوار عصب و عضله 4 اندام غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 30% 13,242,500 9,269,750 3,972,750
نوار عصب و عضله 4 اندام نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901270 17.5 8 327,000 940,000 10% 13,242,500 11,918,250 1,324,250
هولتر خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
هولتر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 0% 2,227,500 2,227,500 0
هولتر عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
هولتر عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
هولتر عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
هولتر عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
هولتر خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
هولتر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 10% 2,227,500 2,004,750 222,750
هولتر خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 10% 2,227,500 2,004,750 222,750
هولتر غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 30% 2,227,500 1,559,250 668,250
هولتر نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900771 2.5 1.5 327,000 940,000 10% 2,227,500 2,004,750 222,750
گچ گیری بلند و کوتاه دست خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
گچ گیری بلند و کوتاه دست جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 0% 981,000 981,000 0
گچ گیری بلند و کوتاه دست عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
گچ گیری بلند و کوتاه دست عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
گچ گیری بلند و کوتاه دست عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
گچ گیری بلند و کوتاه دست عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
گچ گیری بلند و کوتاه دست خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
گچ گیری بلند و کوتاه دست دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
گچ گیری بلند و کوتاه دست خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
گچ گیری بلند و کوتاه دست غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
گچ گیری بلند و کوتاه دست نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204540 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
گچ گیری بلند پا خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری بلند پا جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 0% 1,308,000 1,308,000 0
گچ گیری بلند پا عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری بلند پا عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری بلند پا عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری بلند پا عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری بلند پا خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری بلند پا دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
گچ گیری بلند پا خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
گچ گیری بلند پا غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری بلند پا نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204575 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
گچ گیری کوتاه پا خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری کوتاه پا جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 0% 1,308,000 1,308,000 0
گچ گیری کوتاه پا عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری کوتاه پا عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری کوتاه پا عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری کوتاه پا عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری کوتاه پا خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری کوتاه پا دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
گچ گیری کوتاه پا خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
گچ گیری کوتاه پا غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
گچ گیری کوتاه پا نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 204580 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
پولیپکتومی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
پولیپکتومی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 0% 4,806,900 4,806,900 0
پولیپکتومی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
پولیپکتومی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
پولیپکتومی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
پولیپکتومی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
پولیپکتومی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
پولیپکتومی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 10% 4,806,900 4,326,210 480,690
پولیپکتومی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 10% 4,806,900 4,326,210 480,690
پولیپکتومی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 30% 4,806,900 3,364,830 1,442,070
پولیپکتومی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 501935 14.7 0 327,000 940,000 10% 4,806,900 4,326,210 480,690
شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 0% 327,000 327,000 0
شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 10% 327,000 294,300 32,700
شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 10% 327,000 294,300 32,700
شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 30% 327,000 228,900 98,100
شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 602770 1 0 327,000 940,000 10% 327,000 294,300 32,700
ختنه خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
ختنه جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 0% 3,270,000 3,270,000 0
ختنه عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
ختنه عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
ختنه عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
ختنه عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
ختنه خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
ختنه دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 10% 3,270,000 2,943,000 327,000
ختنه خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 10% 3,270,000 2,943,000 327,000
ختنه غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
ختنه نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500955 10 0 327,000 940,000 10% 3,270,000 2,943,000 327,000
سوچر تا 10 سانتی متر خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
سوچر تا 10 سانتی متر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 0% 981,000 981,000 0
سوچر تا 10 سانتی متر عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
سوچر تا 10 سانتی متر عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
سوچر تا 10 سانتی متر عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
سوچر تا 10 سانتی متر عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
سوچر تا 10 سانتی متر خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
سوچر تا 10 سانتی متر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
سوچر تا 10 سانتی متر خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
سوچر تا 10 سانتی متر غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
سوچر تا 10 سانتی متر نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100215 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 0% 490,500 490,500 0
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100220 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
تزریق مفصلی کوچک خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
تزریق مفصلی کوچک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 0% 490,500 490,500 0
تزریق مفصلی کوچک عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
تزریق مفصلی کوچک عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
تزریق مفصلی کوچک عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
تزریق مفصلی کوچک عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
تزریق مفصلی کوچک خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
تزریق مفصلی کوچک دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
تزریق مفصلی کوچک خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
تزریق مفصلی کوچک غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
تزریق مفصلی کوچک نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200065 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
تزریق مفصلی متوسط خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
تزریق مفصلی متوسط جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 0% 981,000 981,000 0
تزریق مفصلی متوسط عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
تزریق مفصلی متوسط عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
تزریق مفصلی متوسط عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
تزریق مفصلی متوسط عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
تزریق مفصلی متوسط خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
تزریق مفصلی متوسط دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
تزریق مفصلی متوسط خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
تزریق مفصلی متوسط غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 30% 981,000 686,700 294,300
تزریق مفصلی متوسط نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200066 3 0 327,000 940,000 10% 981,000 882,900 98,100
تزریق مفصلی بزرگ خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
تزریق مفصلی بزرگ جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 0% 1,308,000 1,308,000 0
تزریق مفصلی بزرگ عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
تزریق مفصلی بزرگ عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
تزریق مفصلی بزرگ عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
تزریق مفصلی بزرگ عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
تزریق مفصلی بزرگ خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
تزریق مفصلی بزرگ دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
تزریق مفصلی بزرگ خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
تزریق مفصلی بزرگ غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
تزریق مفصلی بزرگ نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200067 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 0% 1,471,500 1,471,500 0
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 10% 1,471,500 1,324,350 147,150
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 10% 1,471,500 1,324,350 147,150
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 30% 1,471,500 1,030,050 441,450
اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100095 4.5 0 327,000 940,000 10% 1,471,500 1,324,350 147,150
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 0% 2,289,000 2,289,000 0
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 10% 2,289,000 2,060,100 228,900
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 10% 2,289,000 2,060,100 228,900
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100105 7 0 327,000 940,000 10% 2,289,000 2,060,100 228,900
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 0% 1,667,700 1,667,700 0
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 10% 1,667,700 1,500,930 166,770
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 10% 1,667,700 1,500,930 166,770
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 30% 1,667,700 1,167,390 500,310
اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100140 5.1 0 327,000 940,000 10% 1,667,700 1,500,930 166,770
کشیدن بخیه خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
کشیدن بخیه جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 0% 490,500 490,500 0
کشیدن بخیه عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
کشیدن بخیه عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
کشیدن بخیه عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
کشیدن بخیه عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
کشیدن بخیه خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
کشیدن بخیه دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
کشیدن بخیه خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
کشیدن بخیه غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 30% 490,500 343,350 147,150
کشیدن بخیه نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 100507 1.5 0 327,000 940,000 10% 490,500 441,450 49,050
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 0% 4,970,400 4,970,400 0
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 10% 4,970,400 4,473,360 497,040
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 10% 4,970,400 4,473,360 497,040
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 30% 4,970,400 3,479,280 1,491,120
قطع دوطرفه انگشت اضافه دست نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202715 15.2 0 327,000 940,000 10% 4,970,400 4,473,360 497,040
سنگ شکن کلیه خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
سنگ شکن کلیه جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 0% 37,805,000 37,805,000 0
سنگ شکن کلیه عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
سنگ شکن کلیه عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
سنگ شکن کلیه عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
سنگ شکن کلیه عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
سنگ شکن کلیه خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
سنگ شکن کلیه دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 10% 37,805,000 34,024,500 3,780,500
سنگ شکن کلیه خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 10% 37,805,000 34,024,500 3,780,500
سنگ شکن کلیه غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 30% 37,805,000 26,463,500 11,341,500
سنگ شکن کلیه نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 500170 15 35 327,000 940,000 10% 37,805,000 34,024,500 3,780,500
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 0% 5,633,650 5,633,650 0
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 10% 5,633,650 5,070,285 563,365
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 10% 5,633,650 5,070,285 563,365
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 30% 5,633,650 3,943,555 1,690,095
تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14 نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 704995 4.35 4.48 327,000 940,000 10% 5,633,650 5,070,285 563,365
(TDI)Tissue Doppler Imaging خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
(TDI)Tissue Doppler Imaging جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 0% 7,688,000 7,688,000 0
(TDI)Tissue Doppler Imaging عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
(TDI)Tissue Doppler Imaging عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
(TDI)Tissue Doppler Imaging عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
(TDI)Tissue Doppler Imaging عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
(TDI)Tissue Doppler Imaging خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
(TDI)Tissue Doppler Imaging دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 10% 7,688,000 6,919,200 768,800
(TDI)Tissue Doppler Imaging خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 10% 7,688,000 6,919,200 768,800
(TDI)Tissue Doppler Imaging غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 30% 7,688,000 5,381,600 2,306,400
(TDI)Tissue Doppler Imaging نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900740 10 4.7 327,000 940,000 10% 7,688,000 6,919,200 768,800
4D Echo خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
4D Echo جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 0% 9,564,000 9,564,000 0
4D Echo عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
4D Echo عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
4D Echo عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
4D Echo عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
4D Echo خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
4D Echo دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 10% 9,564,000 8,607,600 956,400
4D Echo خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 10% 9,564,000 8,607,600 956,400
4D Echo غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
4D Echo نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900750 12 6 327,000 940,000 10% 9,564,000 8,607,600 956,400
3D TEE خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
3D TEE جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 0% 25,013,000 25,013,000 0
3D TEE عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
3D TEE عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
3D TEE عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
3D TEE عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
3D TEE خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
3D TEE دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 10% 25,013,000 22,511,700 2,501,300
3D TEE خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 10% 25,013,000 22,511,700 2,501,300
3D TEE غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 30% 25,013,000 17,509,100 7,503,900
3D TEE نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900755 19 20 327,000 940,000 10% 25,013,000 22,511,700 2,501,300
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 0% 7,336,500 7,336,500 0
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 10% 7,336,500 6,602,850 733,650
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 10% 7,336,500 6,602,850 733,650
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 30% 7,336,500 5,135,550 2,200,950
اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900780 9.5 4.5 327,000 940,000 10% 7,336,500 6,602,850 733,650
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 0% 9,564,000 9,564,000 0
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 10% 9,564,000 8,607,600 956,400
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 10% 9,564,000 8,607,600 956,400
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 30% 9,564,000 6,694,800 2,869,200
اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900781 12 6 327,000 940,000 10% 9,564,000 8,607,600 956,400
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900782 4 2 327,000 940,000 30% 3,188,000 2,231,600 956,400
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900782 4 2 327,000 940,000 0% 3,188,000 3,188,000 0
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900782 4 2 327,000 940,000 30% 3,188,000 2,231,600 956,400
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900782 4 2 327,000 940,000 30% 3,188,000 2,231,600 956,400
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900782 4 2 327,000 940,000 30% 3,188,000 2,231,600 956,400
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900782 4 2 327,000 940,000 30% 3,188,000 2,231,600 956,400
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900782 4 2 327,000 940,000 30% 3,188,000 2,231,600 956,400
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900782 4 2 327,000 940,000 10% 3,188,000 2,869,200 318,800
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900782 4 2 327,000 940,000 10% 3,188,000 2,869,200 318,800
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900782 4 2 327,000 940,000 30% 3,188,000 2,231,600 956,400
اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900782 4 2 327,000 940,000 10% 3,188,000 2,869,200 318,800
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900790 14 7 327,000 940,000 30% 11,158,000 7,810,600 3,347,400
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900790 14 7 327,000 940,000 0% 11,158,000 11,158,000 0
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900790 14 7 327,000 940,000 30% 11,158,000 7,810,600 3,347,400
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900790 14 7 327,000 940,000 30% 11,158,000 7,810,600 3,347,400
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900790 14 7 327,000 940,000 30% 11,158,000 7,810,600 3,347,400
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900790 14 7 327,000 940,000 30% 11,158,000 7,810,600 3,347,400
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900790 14 7 327,000 940,000 30% 11,158,000 7,810,600 3,347,400
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900790 14 7 327,000 940,000 10% 11,158,000 10,042,200 1,115,800
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900790 14 7 327,000 940,000 10% 11,158,000 10,042,200 1,115,800
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900790 14 7 327,000 940,000 30% 11,158,000 7,810,600 3,347,400
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900790 14 7 327,000 940,000 10% 11,158,000 10,042,200 1,115,800
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900795 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900795 16 8 327,000 940,000 0% 12,752,000 12,752,000 0
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900795 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900795 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900795 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900795 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900795 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900795 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900795 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900795 16 8 327,000 940,000 30% 12,752,000 8,926,400 3,825,600
اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900795 16 8 327,000 940,000 10% 12,752,000 11,476,800 1,275,200
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900797 5 2 327,000 940,000 30% 3,515,000 2,460,500 1,054,500
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900797 5 2 327,000 940,000 0% 3,515,000 3,515,000 0
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900797 5 2 327,000 940,000 30% 3,515,000 2,460,500 1,054,500
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900797 5 2 327,000 940,000 30% 3,515,000 2,460,500 1,054,500
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900797 5 2 327,000 940,000 30% 3,515,000 2,460,500 1,054,500
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900797 5 2 327,000 940,000 30% 3,515,000 2,460,500 1,054,500
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900797 5 2 327,000 940,000 30% 3,515,000 2,460,500 1,054,500
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900797 5 2 327,000 940,000 10% 3,515,000 3,163,500 351,500
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900797 5 2 327,000 940,000 10% 3,515,000 3,163,500 351,500
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900797 5 2 327,000 940,000 30% 3,515,000 2,460,500 1,054,500
انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 900797 5 2 327,000 940,000 10% 3,515,000 3,163,500 351,500
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901540 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901540 8 0 327,000 940,000 0% 2,616,000 2,616,000 0
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901540 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901540 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901540 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901540 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901540 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901540 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901540 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901540 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش ان) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 901540 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,250,000 875,000 375,000
ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 1,250,000 1,250,000 0
ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 970,000 679,000 291,000
ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 246,000 172,200 73,800
ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 348,000 243,600 104,400
ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 610,000 427,000 183,000
ویزیت متخصص کودکان (زیر 18 سال) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 5% 740,000 703,000 37,000
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 18 سال) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,580,000 1,106,000 474,000
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 18 سال) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 1,580,000 1,580,000 0
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 18 سال) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 1,170,000 819,000 351,000
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 18 سال) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 422,000 295,400 126,600
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 18 سال) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 422,000 295,400 126,600
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 18 سال) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 610,000 427,000 183,000
ویزیت فوق تخصص کودکان(زیر 18 سال) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 10% 520,000 468,000 52,000
ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 793,500 555,450 238,050
ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 0% 793,500 793,500 0
ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 480,000 336,000 144,000
ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 90000 - - 0 0 30% 356,500 249,550 106,950
شیشه عینک عادی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 80086 - - 0 0 0% 1,500,000 1,500,000 0
شیشه عینک دوکانونه عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 80087 - - 0 0 0% 3,000,000 3,000,000 0
عینک آفتابی (سرپرست جانباز) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 96006 - - 0 0 0% 1,500,000 1,500,000 0
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200100 4.8 0 327,000 940,000 30% 1,569,600 1,098,720 470,880
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200100 4.8 0 327,000 940,000 0% 1,569,600 1,569,600 0
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200100 4.8 0 327,000 940,000 30% 1,569,600 1,098,720 470,880
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200100 4.8 0 327,000 940,000 30% 1,569,600 1,098,720 470,880
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200100 4.8 0 327,000 940,000 30% 1,569,600 1,098,720 470,880
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200100 4.8 0 327,000 940,000 30% 1,569,600 1,098,720 470,880
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200100 4.8 0 327,000 940,000 30% 1,569,600 1,098,720 470,880
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200100 4.8 0 327,000 940,000 10% 1,569,600 1,412,640 156,960
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200100 4.8 0 327,000 940,000 10% 1,569,600 1,412,640 156,960
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200100 4.8 0 327,000 940,000 30% 1,569,600 1,098,720 470,880
درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200100 4.8 0 327,000 940,000 10% 1,569,600 1,412,640 156,960
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200105 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200105 8 0 327,000 940,000 0% 2,616,000 2,616,000 0
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200105 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200105 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200105 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200105 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200105 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200105 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200105 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200105 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 200105 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
درمان بسته شکستگی کلاویکول خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201440 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
درمان بسته شکستگی کلاویکول جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201440 7 0 327,000 940,000 0% 2,289,000 2,289,000 0
درمان بسته شکستگی کلاویکول عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201440 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
درمان بسته شکستگی کلاویکول عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201440 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
درمان بسته شکستگی کلاویکول عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201440 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
درمان بسته شکستگی کلاویکول عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201440 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
درمان بسته شکستگی کلاویکول خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201440 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
درمان بسته شکستگی کلاویکول دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201440 7 0 327,000 940,000 10% 2,289,000 2,060,100 228,900
درمان بسته شکستگی کلاویکول خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201440 7 0 327,000 940,000 10% 2,289,000 2,060,100 228,900
درمان بسته شکستگی کلاویکول غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201440 7 0 327,000 940,000 30% 2,289,000 1,602,300 686,700
درمان بسته شکستگی کلاویکول نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201440 7 0 327,000 940,000 10% 2,289,000 2,060,100 228,900
درمان بسته شکستگی پروگزیمال خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201445 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
درمان بسته شکستگی پروگزیمال جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201445 10 0 327,000 940,000 0% 3,270,000 3,270,000 0
درمان بسته شکستگی پروگزیمال عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201445 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
درمان بسته شکستگی پروگزیمال عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201445 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
درمان بسته شکستگی پروگزیمال عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201445 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
درمان بسته شکستگی پروگزیمال عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201445 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
درمان بسته شکستگی پروگزیمال خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201445 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
درمان بسته شکستگی پروگزیمال دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201445 10 0 327,000 940,000 10% 3,270,000 2,943,000 327,000
درمان بسته شکستگی پروگزیمال خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201445 10 0 327,000 940,000 10% 3,270,000 2,943,000 327,000
درمان بسته شکستگی پروگزیمال غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201445 10 0 327,000 940,000 30% 3,270,000 2,289,000 981,000
درمان بسته شکستگی پروگزیمال نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201445 10 0 327,000 940,000 10% 3,270,000 2,943,000 327,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201475 20 0 327,000 940,000 30% 6,540,000 4,578,000 1,962,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201475 20 0 327,000 940,000 0% 6,540,000 6,540,000 0
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201475 20 0 327,000 940,000 30% 6,540,000 4,578,000 1,962,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201475 20 0 327,000 940,000 30% 6,540,000 4,578,000 1,962,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201475 20 0 327,000 940,000 30% 6,540,000 4,578,000 1,962,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201475 20 0 327,000 940,000 30% 6,540,000 4,578,000 1,962,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201475 20 0 327,000 940,000 30% 6,540,000 4,578,000 1,962,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201475 20 0 327,000 940,000 10% 6,540,000 5,886,000 654,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201475 20 0 327,000 940,000 10% 6,540,000 5,886,000 654,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201475 20 0 327,000 940,000 30% 6,540,000 4,578,000 1,962,000
درمان باز شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201475 20 0 327,000 940,000 10% 6,540,000 5,886,000 654,000
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201480 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201480 8 0 327,000 940,000 0% 2,616,000 2,616,000 0
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201480 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201480 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201480 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201480 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201480 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201480 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201480 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201480 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته دررفتگی شانه با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201480 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201495 32 0 327,000 940,000 30% 10,464,000 7,324,800 3,139,200
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201495 32 0 327,000 940,000 0% 10,464,000 10,464,000 0
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201495 32 0 327,000 940,000 30% 10,464,000 7,324,800 3,139,200
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201495 32 0 327,000 940,000 30% 10,464,000 7,324,800 3,139,200
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201495 32 0 327,000 940,000 30% 10,464,000 7,324,800 3,139,200
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201495 32 0 327,000 940,000 30% 10,464,000 7,324,800 3,139,200
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201495 32 0 327,000 940,000 30% 10,464,000 7,324,800 3,139,200
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201495 32 0 327,000 940,000 10% 10,464,000 9,417,600 1,046,400
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201495 32 0 327,000 940,000 10% 10,464,000 9,417,600 1,046,400
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201495 32 0 327,000 940,000 30% 10,464,000 7,324,800 3,139,200
درمان باز دررفتگی شانه با شکستگی توبروزیته بزرگ هومروس یا شکستگی گردن آناتومیک یا گردن جراحی شامل فیکساسیون داخلی در صورت انجام نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201495 32 0 327,000 940,000 10% 10,464,000 9,417,600 1,046,400
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201720 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201720 7.2 0 327,000 940,000 0% 2,354,400 2,354,400 0
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201720 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201720 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201720 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201720 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201720 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201720 7.2 0 327,000 940,000 10% 2,354,400 2,118,960 235,440
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201720 7.2 0 327,000 940,000 10% 2,354,400 2,118,960 235,440
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201720 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی تنه هومروس؛ سوپراکندیلار یا ترانس کندیلار استخوان هومروس با یا بدون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201720 7.2 0 327,000 940,000 10% 2,354,400 2,118,960 235,440
شکستگی و یا دررفتگی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201755 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
شکستگی و یا دررفتگی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201755 6.4 0 327,000 940,000 0% 2,092,800 2,092,800 0
شکستگی و یا دررفتگی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201755 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
شکستگی و یا دررفتگی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201755 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
شکستگی و یا دررفتگی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201755 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
شکستگی و یا دررفتگی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201755 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
شکستگی و یا دررفتگی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201755 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
شکستگی و یا دررفتگی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201755 6.4 0 327,000 940,000 10% 2,092,800 1,883,520 209,280
شکستگی و یا دررفتگی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201755 6.4 0 327,000 940,000 10% 2,092,800 1,883,520 209,280
شکستگی و یا دررفتگی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201755 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
شکستگی و یا دررفتگی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201755 6.4 0 327,000 940,000 10% 2,092,800 1,883,520 209,280
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201775 3.8 0 327,000 940,000 30% 1,242,600 869,820 372,780
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201775 3.8 0 327,000 940,000 0% 1,242,600 1,242,600 0
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201775 3.8 0 327,000 940,000 30% 1,242,600 869,820 372,780
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201775 3.8 0 327,000 940,000 30% 1,242,600 869,820 372,780
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201775 3.8 0 327,000 940,000 30% 1,242,600 869,820 372,780
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201775 3.8 0 327,000 940,000 30% 1,242,600 869,820 372,780
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201775 3.8 0 327,000 940,000 30% 1,242,600 869,820 372,780
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201775 3.8 0 327,000 940,000 10% 1,242,600 1,118,340 124,260
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201775 3.8 0 327,000 940,000 10% 1,242,600 1,118,340 124,260
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201775 3.8 0 327,000 940,000 30% 1,242,600 869,820 372,780
درمان بسته نیمه دررفتگی (Subluxation) سر رادیوس در کودکان Nursemaid Elbow، با مانیپولاسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201775 3.8 0 327,000 940,000 10% 1,242,600 1,118,340 124,260
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201765 13.6 0 327,000 940,000 30% 4,447,200 3,113,040 1,334,160
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201765 13.6 0 327,000 940,000 0% 4,447,200 4,447,200 0
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201765 13.6 0 327,000 940,000 30% 4,447,200 3,113,040 1,334,160
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201765 13.6 0 327,000 940,000 30% 4,447,200 3,113,040 1,334,160
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201765 13.6 0 327,000 940,000 30% 4,447,200 3,113,040 1,334,160
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201765 13.6 0 327,000 940,000 30% 4,447,200 3,113,040 1,334,160
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201765 13.6 0 327,000 940,000 30% 4,447,200 3,113,040 1,334,160
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201765 13.6 0 327,000 940,000 10% 4,447,200 4,002,480 444,720
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201765 13.6 0 327,000 940,000 10% 4,447,200 4,002,480 444,720
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201765 13.6 0 327,000 940,000 30% 4,447,200 3,113,040 1,334,160
درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201765 13.6 0 327,000 940,000 10% 4,447,200 4,002,480 444,720
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201780 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201780 6.4 0 327,000 940,000 0% 2,092,800 2,092,800 0
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201780 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201780 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201780 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201780 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201780 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201780 6.4 0 327,000 940,000 10% 2,092,800 1,883,520 209,280
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201780 6.4 0 327,000 940,000 10% 2,092,800 1,883,520 209,280
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201780 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته شکستگی سر یا گردن رادیوس؛ با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201780 6.4 0 327,000 940,000 10% 2,092,800 1,883,520 209,280
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201790 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201790 7.2 0 327,000 940,000 0% 2,354,400 2,354,400 0
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201790 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201790 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201790 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201790 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201790 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201790 7.2 0 327,000 940,000 10% 2,354,400 2,118,960 235,440
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201790 7.2 0 327,000 940,000 10% 2,354,400 2,118,960 235,440
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201790 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته شکستگی اولنا با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 201790 7.2 0 327,000 940,000 10% 2,354,400 2,118,960 235,440
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202195 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202195 6.8 0 327,000 940,000 0% 2,223,600 2,223,600 0
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202195 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202195 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202195 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202195 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202195 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202195 6.8 0 327,000 940,000 10% 2,223,600 2,001,240 222,360
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202195 6.8 0 327,000 940,000 10% 2,223,600 2,001,240 222,360
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202195 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی مفصل رادیوکارپال یا اینترکارپال، یک یا چند استخوان، با مانیپولاسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202195 6.8 0 327,000 940,000 10% 2,223,600 2,001,240 222,360
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202210 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202210 7.2 0 327,000 940,000 0% 2,354,400 2,354,400 0
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202210 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202210 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202210 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202210 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202210 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202210 7.2 0 327,000 940,000 10% 2,354,400 2,118,960 235,440
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202210 7.2 0 327,000 940,000 10% 2,354,400 2,118,960 235,440
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202210 7.2 0 327,000 940,000 30% 2,354,400 1,648,080 706,320
درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202210 7.2 0 327,000 940,000 10% 2,354,400 2,118,960 235,440
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202230 11.2 0 327,000 940,000 30% 3,662,400 2,563,680 1,098,720
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202230 11.2 0 327,000 940,000 0% 3,662,400 3,662,400 0
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202230 11.2 0 327,000 940,000 30% 3,662,400 2,563,680 1,098,720
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202230 11.2 0 327,000 940,000 30% 3,662,400 2,563,680 1,098,720
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202230 11.2 0 327,000 940,000 30% 3,662,400 2,563,680 1,098,720
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202230 11.2 0 327,000 940,000 30% 3,662,400 2,563,680 1,098,720
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202230 11.2 0 327,000 940,000 30% 3,662,400 2,563,680 1,098,720
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202230 11.2 0 327,000 940,000 10% 3,662,400 3,296,160 366,240
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202230 11.2 0 327,000 940,000 10% 3,662,400 3,296,160 366,240
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202230 11.2 0 327,000 940,000 30% 3,662,400 2,563,680 1,098,720
درمان بسته دررفتگی لونیت با مانیپولاسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202230 11.2 0 327,000 940,000 10% 3,662,400 3,296,160 366,240
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202120 13 0 327,000 940,000 30% 4,251,000 2,975,700 1,275,300
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202120 13 0 327,000 940,000 0% 4,251,000 4,251,000 0
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202120 13 0 327,000 940,000 30% 4,251,000 2,975,700 1,275,300
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202120 13 0 327,000 940,000 30% 4,251,000 2,975,700 1,275,300
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202120 13 0 327,000 940,000 30% 4,251,000 2,975,700 1,275,300
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202120 13 0 327,000 940,000 30% 4,251,000 2,975,700 1,275,300
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202120 13 0 327,000 940,000 30% 4,251,000 2,975,700 1,275,300
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202120 13 0 327,000 940,000 10% 4,251,000 3,825,900 425,100
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202120 13 0 327,000 940,000 10% 4,251,000 3,825,900 425,100
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202120 13 0 327,000 940,000 30% 4,251,000 2,975,700 1,275,300
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202120 13 0 327,000 940,000 10% 4,251,000 3,825,900 425,100
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202130 20.9 5 327,000 940,000 30% 11,534,300 8,074,010 3,460,290
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202130 20.9 5 327,000 940,000 0% 11,534,300 11,534,300 0
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202130 20.9 5 327,000 940,000 30% 11,534,300 8,074,010 3,460,290
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202130 20.9 5 327,000 940,000 30% 11,534,300 8,074,010 3,460,290
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202130 20.9 5 327,000 940,000 30% 11,534,300 8,074,010 3,460,290
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202130 20.9 5 327,000 940,000 30% 11,534,300 8,074,010 3,460,290
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202130 20.9 5 327,000 940,000 30% 11,534,300 8,074,010 3,460,290
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202130 20.9 5 327,000 940,000 10% 11,534,300 10,380,870 1,153,430
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202130 20.9 5 327,000 940,000 10% 11,534,300 10,380,870 1,153,430
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202130 20.9 5 327,000 940,000 30% 11,534,300 8,074,010 3,460,290
درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202130 20.9 5 327,000 940,000 10% 11,534,300 10,380,870 1,153,430
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202150 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202150 8 0 327,000 940,000 0% 2,616,000 2,616,000 0
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202150 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202150 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202150 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202150 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202150 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202150 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202150 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202150 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202150 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202160 8.4 0 327,000 940,000 30% 2,746,800 1,922,760 824,040
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202160 8.4 0 327,000 940,000 0% 2,746,800 2,746,800 0
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202160 8.4 0 327,000 940,000 30% 2,746,800 1,922,760 824,040
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202160 8.4 0 327,000 940,000 30% 2,746,800 1,922,760 824,040
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202160 8.4 0 327,000 940,000 30% 2,746,800 1,922,760 824,040
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202160 8.4 0 327,000 940,000 30% 2,746,800 1,922,760 824,040
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202160 8.4 0 327,000 940,000 30% 2,746,800 1,922,760 824,040
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202160 8.4 0 327,000 940,000 10% 2,746,800 2,472,120 274,680
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202160 8.4 0 327,000 940,000 10% 2,746,800 2,472,120 274,680
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202160 8.4 0 327,000 940,000 30% 2,746,800 1,922,760 824,040
درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202160 8.4 0 327,000 940,000 10% 2,746,800 2,472,120 274,680
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202170 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202170 8 0 327,000 940,000 0% 2,616,000 2,616,000 0
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202170 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202170 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202170 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202170 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202170 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202170 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202170 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202170 8 0 327,000 940,000 30% 2,616,000 1,831,200 784,800
درمان بسته شکستگی استخوان مچ به جز اسکافوئید مچ (ناویکولار)؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202170 8 0 327,000 940,000 10% 2,616,000 2,354,400 261,600
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202180 10.8 0 327,000 940,000 30% 3,531,600 2,472,120 1,059,480
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202180 10.8 0 327,000 940,000 0% 3,531,600 3,531,600 0
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202180 10.8 0 327,000 940,000 30% 3,531,600 2,472,120 1,059,480
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202180 10.8 0 327,000 940,000 30% 3,531,600 2,472,120 1,059,480
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202180 10.8 0 327,000 940,000 30% 3,531,600 2,472,120 1,059,480
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202180 10.8 0 327,000 940,000 30% 3,531,600 2,472,120 1,059,480
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202180 10.8 0 327,000 940,000 30% 3,531,600 2,472,120 1,059,480
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202180 10.8 0 327,000 940,000 10% 3,531,600 3,178,440 353,160
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202180 10.8 0 327,000 940,000 10% 3,531,600 3,178,440 353,160
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202180 10.8 0 327,000 940,000 30% 3,531,600 2,472,120 1,059,480
درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202180 10.8 0 327,000 940,000 10% 3,531,600 3,178,440 353,160
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202615 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202615 4 0 327,000 940,000 0% 1,308,000 1,308,000 0
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202615 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202615 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202615 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202615 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202615 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202615 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202615 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202615 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202615 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202625 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202625 6.8 0 327,000 940,000 0% 2,223,600 2,223,600 0
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202625 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202625 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202625 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202625 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202625 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202625 6.8 0 327,000 940,000 10% 2,223,600 2,001,240 222,360
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202625 6.8 0 327,000 940,000 10% 2,223,600 2,001,240 222,360
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202625 6.8 0 327,000 940,000 30% 2,223,600 1,556,520 667,080
درمان بسته دررفتگی یا شکستگی دررفتگی کارپومتاکارپ، شست، با مانیپولاسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202625 6.8 0 327,000 940,000 10% 2,223,600 2,001,240 222,360
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202635 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202635 4.6 0 327,000 940,000 0% 1,504,200 1,504,200 0
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202635 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202635 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202635 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202635 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202635 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202635 4.6 0 327,000 940,000 10% 1,504,200 1,353,780 150,420
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202635 4.6 0 327,000 940,000 10% 1,504,200 1,353,780 150,420
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202635 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی کارپومتاکارپ به جز شست، با مانیپولاسیون شست، هر مفصل؛ با یا بدون بیهوشی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202635 4.6 0 327,000 940,000 10% 1,504,200 1,353,780 150,420
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202650 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202650 4.6 0 327,000 940,000 0% 1,504,200 1,504,200 0
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202650 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202650 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202650 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202650 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202650 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202650 4.6 0 327,000 940,000 10% 1,504,200 1,353,780 150,420
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202650 4.6 0 327,000 940,000 10% 1,504,200 1,353,780 150,420
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202650 4.6 0 327,000 940,000 30% 1,504,200 1,052,940 451,260
درمان بسته دررفتگی متاکارپوفالانژیال، منفرد، با مانیپولاسیون؛ با یا بدون بیهوشی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202650 4.6 0 327,000 940,000 10% 1,504,200 1,353,780 150,420
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202660 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202660 4 0 327,000 940,000 0% 1,308,000 1,308,000 0
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202660 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202660 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202660 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202660 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202660 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202660 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202660 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202660 4 0 327,000 940,000 30% 1,308,000 915,600 392,400
درمان بسته شکستگی تنه بند انگشت میانی یا پروگزیمال، شست یا بقیه انگشتان نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202660 4 0 327,000 940,000 10% 1,308,000 1,177,200 130,800
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202695 5.2 0 327,000 940,000 30% 1,700,400 1,190,280 510,120
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202695 5.2 0 327,000 940,000 0% 1,700,400 1,700,400 0
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202695 5.2 0 327,000 940,000 30% 1,700,400 1,190,280 510,120
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202695 5.2 0 327,000 940,000 30% 1,700,400 1,190,280 510,120
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202695 5.2 0 327,000 940,000 30% 1,700,400 1,190,280 510,120
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202695 5.2 0 327,000 940,000 30% 1,700,400 1,190,280 510,120
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202695 5.2 0 327,000 940,000 30% 1,700,400 1,190,280 510,120
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202695 5.2 0 327,000 940,000 10% 1,700,400 1,530,360 170,040
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202695 5.2 0 327,000 940,000 10% 1,700,400 1,530,360 170,040
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202695 5.2 0 327,000 940,000 30% 1,700,400 1,190,280 510,120
فیکساسیون اسکلتی دررفتگی مفصل اینترفالانژیال، از طریق پوست، منفرد، با مانیپولاسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202695 5.2 0 327,000 940,000 10% 1,700,400 1,530,360 170,040
درمان بسته شکستگی دنبالچه خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202955 3.6 0 327,000 940,000 30% 1,177,200 824,040 353,160
درمان بسته شکستگی دنبالچه جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202955 3.6 0 327,000 940,000 0% 1,177,200 1,177,200 0
درمان بسته شکستگی دنبالچه عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202955 3.6 0 327,000 940,000 30% 1,177,200 824,040 353,160
درمان بسته شکستگی دنبالچه عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202955 3.6 0 327,000 940,000 30% 1,177,200 824,040 353,160
درمان بسته شکستگی دنبالچه عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202955 3.6 0 327,000 940,000 30% 1,177,200 824,040 353,160
درمان بسته شکستگی دنبالچه عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202955 3.6 0 327,000 940,000 30% 1,177,200 824,040 353,160
درمان بسته شکستگی دنبالچه خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202955 3.6 0 327,000 940,000 30% 1,177,200 824,040 353,160
درمان بسته شکستگی دنبالچه دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202955 3.6 0 327,000 940,000 10% 1,177,200 1,059,480 117,720
درمان بسته شکستگی دنبالچه خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202955 3.6 0 327,000 940,000 10% 1,177,200 1,059,480 117,720
درمان بسته شکستگی دنبالچه غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202955 3.6 0 327,000 940,000 30% 1,177,200 824,040 353,160
درمان بسته شکستگی دنبالچه نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 202955 3.6 0 327,000 940,000 10% 1,177,200 1,059,480 117,720
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203460 14 0 327,000 940,000 30% 4,578,000 3,204,600 1,373,400
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203460 14 0 327,000 940,000 0% 4,578,000 4,578,000 0
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203460 14 0 327,000 940,000 30% 4,578,000 3,204,600 1,373,400
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203460 14 0 327,000 940,000 30% 4,578,000 3,204,600 1,373,400
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203460 14 0 327,000 940,000 30% 4,578,000 3,204,600 1,373,400
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203460 14 0 327,000 940,000 30% 4,578,000 3,204,600 1,373,400
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203460 14 0 327,000 940,000 30% 4,578,000 3,204,600 1,373,400
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203460 14 0 327,000 940,000 10% 4,578,000 4,120,200 457,800
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203460 14 0 327,000 940,000 10% 4,578,000 4,120,200 457,800
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203460 14 0 327,000 940,000 30% 4,578,000 3,204,600 1,373,400
درمان بسته شکستگی تنه فمور بدون فیکساسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203460 14 0 327,000 940,000 10% 4,578,000 4,120,200 457,800
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203545 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203545 6.4 0 327,000 940,000 0% 2,092,800 2,092,800 0
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203545 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203545 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203545 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203545 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203545 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203545 6.4 0 327,000 940,000 10% 2,092,800 1,883,520 209,280
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203545 6.4 0 327,000 940,000 10% 2,092,800 1,883,520 209,280
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203545 6.4 0 327,000 940,000 30% 2,092,800 1,464,960 627,840
درمان بسته دررفتگی کشکک؛ با یا بدون بیهوشی نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203545 6.4 0 327,000 940,000 10% 2,092,800 1,883,520 209,280
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203480 16 0 327,000 940,000 30% 5,232,000 3,662,400 1,569,600
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203480 16 0 327,000 940,000 0% 5,232,000 5,232,000 0
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون عینک غیر جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203480 16 0 327,000 940,000 30% 5,232,000 3,662,400 1,569,600
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون عینک جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203480 16 0 327,000 940,000 30% 5,232,000 3,662,400 1,569,600
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون عینک غیرجانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203480 16 0 327,000 940,000 30% 5,232,000 3,662,400 1,569,600
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون عینک جانباز(قبل از اردیبهشت 1401) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203480 16 0 327,000 940,000 30% 5,232,000 3,662,400 1,569,600
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون خیریه 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203480 16 0 327,000 940,000 30% 5,232,000 3,662,400 1,569,600
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203480 16 0 327,000 940,000 10% 5,232,000 4,708,800 523,200
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون خصوصی عادی 1401(قیمت دولتی) از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203480 16 0 327,000 940,000 10% 5,232,000 4,708,800 523,200
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون غیر دولتی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203480 16 0 327,000 940,000 30% 5,232,000 3,662,400 1,569,600
درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون نظامی 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203480 16 0 327,000 940,000 10% 5,232,000 4,708,800 523,200
درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ با یا بدون مانیپولاسیون خصوصی مکمل 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203515 8.8 0 327,000 940,000 30% 2,877,600 2,014,320 863,280
درمان بسته شکستگی تیبیا، پروگزیمال (پلاتو)؛ با یا بدون مانیپولاسیون جانباز 1401 از 1401/01/01 تا 1401/12/29 203515