با توجه به تغییر تعرفه های خدمات پزشکی و درمانی در سامانه ثبت نسخ آنلاین این امکان فرآهم شده است که شما بتوانید در دوره های زمانی مختلف تعرفه ها را تعیین نمائید. لطفا توجه فرمائید که شما باید طبق قراردادی که با بیمه نیروهای مسلح دارید مبلغ تعرفه های خود را پیدا کرده و در قسمت اطلاعات پایه درج نمائید. به دلیل تنوع در قراردادهایی که بیمه با پزشکان و مراکز مختلف عقد می نماید امکان درج تعرفه ها توسط سامانه به طور مستقیم وجود ندارد. و هر مرکز باید خود تعرفه ها را تعیین کرده و در بخش تعرفه ها وارد نماید.

وارد بخش تعریف تعرفه ها شوید

برای این منظور پس از ورود به سیستم از منوی سمت چپ قسمت اطلاعات پایه روی گزینه تعریف تعرفه ها کلیک نمائید.لطفا توجه داشته باشید هر تعرفه یک نام، مبالغ و تاریخ اعتبار دارد. به عنوان مـثال ویزیت پزشک عمومی در سال 98 از تاریخ 1/3/98 تا تاریخ 31/2/98 مبلغ 127000 ریال است که از از میزان 88900 به عنوان سهم سازمان بیمه گر و 38100 ریال به عنوان سهم بیمار در نظر گرفته شده است. در حال حاضر تعرفه مراکز خصوصی از تاریخ 1399/03/01 تغییر کرده است و طبق تعرفه جدید محاسبه می شود. بنابراین شما باید ابتدا تعرفه های موجود را ویراش کرده و تاریخ پایان تعرفه را 1399/02/31 تعیین نماید. برای این کار روی علامت مداد کنار روبروی تعرفه کلیک نماید و تاریخ پایان تعرفه قبلی را 1399/02/31 تعیین نمائید.

در پایان روی علامت چک مارک سبز رنگ کلیک کنید تا تعرفه فعلی ذخیره شود.

تعیین تعرفه جدید

برای این منظور از همان بخش تعریف تعرفه ها روی گزینه افزودن تعرف جدید کلیک نمائید. یک ردیف با یک مقدار پیش فرض اضافه می شود که شما باید مقادیر پیش فرض را تغییر داده. نام خدمت خود را انتخاب کنید. مبالغ را طبق تعرفه جدید اعلامی از طرف سازمان محاسبه نموده و در این بخش وارد نمائید. در پایان به منظور ذخیره تعرفه جدید روی چک مارک سبز رنگ کلیک کنید.


با توجه به تغییرات تعرفه های جدید خدمات درمانی نیروهای مسلح، همکاران ما تلاش می کنند به محض بدست آوردن هر کدام از تعرفه ها آن را در سایت قرار دهند. ضمنا شما می توانید خود نیز با مراجعه بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح تعرفه ها را دریافت نمایید. لطفا توجه فرمائید در هر صورت شما باید پس از ورد به سایت از بخش تعریف تعرفه های تعرفه های خود را بروزرسانی نمائید.

کد سازمانی نام خدمت از تاریخ تا تاریخ مبلغ کل سهم سازمان سهم بیمار
90000 ویزیت پزشک عمومی (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 324000 324000 0
90000 ویزیت پزشک عمومی (عادی) 1399/03/01 1400/02/31 149000 104300 44700
90000 ویزیت پزشک عمومی (قرارداد خصوصی مکمل (گروه A)) 1399/03/01 1400/02/31 324000 226800 97200
90000 ویزیت پزشک متخصص (عادی) 1399/03/01 1400/02/31 186000 130200 55800
90000 ویزیت پزشک متخصص (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 492000 492000 0
90000 ویزیت پزشک متخصص قرارداد مکمل(غیرجانباز) 1399/03/01 1400/02/31 492000 344400 147600
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی، فلوشیپ و فوق تخصص(عادی-قرارداد دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 236000 165200 70800
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی، فلوشیپ و فوق تخصص(جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 655000 655000 0
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی، فلوشیپ و فوق تخصص(عادی-قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 655000 458500 196500
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی(عادی-دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 472000 330400 141600
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی(جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 743000 743000 0
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی(عادی-قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 743000 520100 222900
901220 نوار مغز(عادی-دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 1028350 719845 308505
901220 نوار مغز(جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 2465550 2465550 0
901220 نوار مغز(عادی-قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 2465550 1725885 739665
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران غیر مادرزادی (عادی- دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 936450 655515 280935
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران غیر مادرزادی (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 2113150 2113150 0
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماران غیر مادرزادی (عادی-قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 2113150 1479205 633945
900710 نوار قلب(عادی-دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 124070 86849 37221
900710 نوار قلب(جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 310450 310450 0
900710 نوار قلب(غیر جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 310450 217315 93135
900771 هولتر مانیتورینگ(عادی-دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 472750 330925 141825
900771 هولتر مانیتورینگ(جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 1086450 1086450 0
900771 هولتر مانیتورینگ(عادی-قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 1086450 760515 325935
900800 تست ورزش(عادی-دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 669370 468559 200811
900800 تست ورزش(جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 1519810 1519810 0
900800 تست ورزش(عادی-قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 1519810 1063867 455943
401360 کلونوسکپی (عادی-دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 2818400 1972880 845520
401360 کلونوسکپی (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 6399200 6399200 0
401360 کلونوسکپی (غیر جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 6399200 4479440 1919760
901330 نوار عصب چشم vep (عادی-دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 422760 295932 126828
901330 نوار عصب چشم vep (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 959880 959880 0
901330 نوار عصب چشم vep (قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 959880 671916 287964
400565 آندوسکوپی(دولتی-عادی) 1399/03/01 1400/02/31 1881950 1317365 564585
400565 آندوسکوپی(جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 4286050 4286050 0
400565 آندوسکوپی(عادی-قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 4286050 3000235 1285815
8009 عینک 1399/03/01 1400/02/31 600000 600000 0
8009 عینک(جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 1200000 1200000 0
900985 نوار ریه(عادی-دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 176150 123305 52845
900985 نوار ریه(جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 399950 399950 0
900985 نوار ریه(عادی-قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 399950 279965 119985
901255 نوار عصب یک اندام (عادی-دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 1464900 1025430 439470
901255 نوار عصب یک اندام (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 3313000 3313000 0
901255 نوار عصب یک اندام (عادی-قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 3313000 2319100 993900
901260 نوار عصب و عضله دو اندام (عادی-دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 2049050 1434335 614715
901260 نوار عصب و عضله دو اندام (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 4626250 4626250 0
901260 نوار عصب و عضله دو اندام (عادی-قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 4626250 3238375 1387875
901265 نوار عصب سه اندام (عادی-دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 2633200 1843240 789960
901265 نوار عصب سه اندام (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 5939500 5939500 0
901265 نوار عصب سه اندام (عادی-قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 5939500 4157650 1781850
901270 نوار عصب و عضله چهار اندام (عادی-دولتی) 1399/03/01 1400/02/31 2985500 2089850 895650
901270 نوار عصب و عضله چهار اندام (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31 6739400 6739400
901270 نوار عصب و عضله چهار اندام (عادی-قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31 6739400 4717580 2021820
900750 D echo4 (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
900750 D echo4 (غیر جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
900755 D TEE3 (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
900755 D TEE3 (غیر جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
900740 Doppler Imaging (TDI) Tissue (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
900740 Doppler Imaging (TDI) Tissue (غیر جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
704995 UBT (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
704995 UBT (غیر جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته 1399/03/01 1400/02/31
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل) 1399/03/01 1400/02/31
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر 1399/03/01 1400/02/31
900781 اکو جنین (غیرجانباز) 1399/03/01 1400/02/31
900782 اکو جنین هر قل اضاف (غیرجانبار) 1399/03/01 1400/02/31
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی (غیر جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی (غیر جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری های مادرزادی (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری های مادرزادی (غیر جانباز)) 1399/03/01 1400/02/31
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی (غیر جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی ( عمومی) 1399/03/01 1400/02/31
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص) 1399/03/01 1400/02/31
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی) 1399/03/01 1400/02/31
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) 1399/03/01 1400/02/31
500170 سنگ شکن کلیه ( عادی) 1399/03/01 1400/02/31
500170 سنگ شکن کلیه ( قرارداد مکمل) 1399/03/01 1400/02/31
500170 سنگ شکن کلیه (جانباز) 1399/03/01 1400/02/31
202715 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست 1399/03/01 1400/02/31
100507 کشیدن بخیه 1399/03/01 1400/02/31

به دلیل پیچیدگی محاسبات تعرفه های فیزیوتراپی سیستم درهنگام ثبت نسخ به طور اتوماتیک آن را محاسبه می نماید. همکاران ما در حال تغییر سیستم محاسبات می باشند و در چند روز آینده تغییرات لازم اعمال خواهد شد. تاریخ پیام: 16/03/1399

در این بخش لینک های دانلود بخش نامه ها و تعرفه که از کانال اطلاع رسانی خدمات درمانی نیروهای مسلح دریافت شده است در اختیار شما قرار می گیرد.

نام فایل لینک دانلود
99تعرفه ضوابط دندانپزشکی شخص جانباز.pdf دانلود
خدمات سرپایی مراكز خیریه برخوردارو کم برخوردار 99- ادارات روزپرداخت.pdf دانلود
خدمات سرپایی مراكزخصوصی برخوردارو کم برخوردار 99- ادارات روزپرداخت.pdf دانلود
خدمات سرپایی مراكزدولتی دانشگاهی و غیردانشگاهی برخوردارو کم برخوردار 99-ادارات روزپرداخت.pdf دانلود
خدمات سرپایی مراكزغیر دولتی برخوردارو کم برخوردار 99- ادارات روزپرداخت.pdf دانلود
خدمات سرپایی مراكزوابسته به ن.م برخوردار 99- ادارات روزپرداخت..pdf دانلود
خدمات سرپایی مراكزوابسته به ن.م کم برخوردار 99- ادارات روزپرداخت..pdf دانلود
خدمات ویزیت سرپایی مراكزوابسته به ن.م برخوردار 99- ادارات روزپرداخت..pdf دانلود
خدمات ویزیت مراكز خیریه برخوردارو کم برخوردار 99- ادارات روزپرداخت.pdf دانلود
خدمات ویزیت مراكزخصوصی برخوردارو کم برخوردار 99- ادارات روزپرداخت.pdf دانلود
خدمات ویزیت مراكزدولتی دانشگاهی و غیردانشگاهی برخوردارو کم برخوردار 99-ادارات روزپرداخت.pdf دانلود
خدمات ویزیت مراكزغیر دولتی برخوردارو کم برخوردار 99- ادارات روزپرداخت.pdf دانلود
خدمات ویزیت مراكزوابسته به ن.م کم برخوردار 99- ادارات روزپرداخت..pdf دانلود
پ99 تعرفه ضوابط دندانپزشکی خصوصی.pdf دانلود
پ99تعرفه ضوابط دندانپزشکی دولتی - خیریه-غیر دولتی.pdf دانلود
پیوست 1.pdf دانلود
پیوست 2 - کدهای غیرفعال و جدید دندانپزشکی.pdf دانلود
پیوست 2 - کدهای غیرفعال.pdf دانلود
پیوست 3-ضریب ارزشیابی.pdf دانلود
پیوست 32- تعرفه ضوابط دندانپزشکی دولتی - خیریه-غیر دولتی.pdf دانلود
پیوست 33- تعرفه ضوابط دندانپزشکی خصوصی.pdf دانلود
پیوست 34- تعرفه ضوابط دندانپزشکی شخص جانباز.pdf دانلود
پیوست 4 - تغییرات ضوابط دندانپزشکی سال 1399.pdf دانلود
پیوست شماره 19- خدمات سرپایی مراكز وابسته به ن.م برخوردار-ادارات.pdf دانلود
پیوست شماره 1- ویزیت سرپایی مراكزدولتی دانشگاهی - ادارات.pdf دانلود
پیوست شماره 11 ویزیت و خدمات سرپایی مراكزغیر دولتی -ادارات.pdf دانلود
پیوست شماره 12- خدمات سرپایی مراكزغیر دولتی -ادارات.pdf دانلود
پیوست شماره 15- خدمات سرپایی مراكز خصوصی -ادارات.pdf دانلود
پیوست شماره 16- سقف تعرفه هتلینگ خصوصی مناطق برخورداروکم برخوردار سال 1399.pdf دانلود
پیوست شماره 17 ویزیت سرپایی مراكز وابسته به ن.م برخوردار-ادارات.pdf دانلود
پیوست شماره 2- خدمات سرپایی مراكزدولتی دانشگاهی - ادارات.pdf دانلود
پیوست شماره 20- خدمات سرپایی مراكز وابسته به ن.م کم برخوردار-ادارات.pdf دانلود
پیوست شماره 21-سقف تعرفه هتلینگ مراکز وابسته به نیروهای مسلح مناطق برخوردار سال 1399.pdf دانلود
پیوست شماره 22-سقف تعرفه هتلینگ مراکز وابسته به نیروهای مسلح مناطق کم برخوردار سال 1399.pdf دانلود
پیوست شماره 23 - ویزیت سرپایی مراكزخیریه -ادارات.pdf دانلود
پیوست شماره 24 -خدمات سرپایی مراكزخیریه -ادارات.pdf دانلود
پیوست شماره 25- سقف تعرفه هتلینگ خیریه و موقوفه مناطق برخوردار وکم بر خوردار سال 1399.pdf دانلود
پیوست شماره 27- جدول تعرفه و تعهدات بستری مراکز طرف قرارداد درمناطق برخوردار وکم بر خوردار.pdf دانلود
پیوست شماره 29- ارزش پایه بیهوشی بر اساس ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی.xls دانلود
پیوست شماره 3- آئین نامه تمام وقت جغرافیایی.pdf دانلود
پیوست شماره 31-خدمات ویژه سال 1399.pdf دانلود
پیوست شماره 5 -تعرفه هتلینگ دولتی دانشگاهی وغیردانشگاهی برخورداروکم برخوردار سال 1399.pdf دانلود
پیوست شماره 6- تعرفه نگهداری بیماران مزمن روانی مناطق برخورداروکم برخوردار سال1399.pdf دانلود
پیوست شماره 7- تعرفه گلوبال مراکز دولتی دانشگاهی و غیر دانشگاهی مناطق برخوردار و کم برخوردار سال 1399.pdf دانلود
پیوست شماره 8 -آئین نامه گلوبال دولتی دانشگاهی و غیر دانشگاهی سال 1399.pdf دانلود
پیوست شماره 9ویزیت سرپایی مراکز دولتی - غیر دانشگاهی -ادارات.pdf دانلود
پیوست شماره14ویزیت سرپایی مراكز خصوصی -ادارات.pdf دانلود
پیوست شماره28 - جدول تعرفه و تعهدات بستری بخش روز پرداخت در مناطق برخوردار وکم بر خوردار.pdf دانلود
پیوست شماره4 -آئین نامه ترجیحی مناطق محروم سال 1399.pdf دانلود
کتاب ارزش نسبی ویرایش سوم.pdf دانلود
گلوبال نظامی طرف قرارداد مناطق برخوردار 1399 فرانشیز صفر.pdf دانلود
فایل اکسل ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی.xlsx دانلود
آمار بازدید
» 12 آنلاین
» 677 امروز
» 1085 دیروز
» 677 این هفته
» 14612 ماه
» 46693 سال
» 46693 جمع