ابلاغیه های سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

این ابلاغیه ها از طریق کانال ایتا سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح دریافت شده اند. لازم به ذکر است این وب سات یک وب سایت خصوصی می باشد و وابسته به سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نمی باشد.

ردیف تاریخ اجرا نوع مرکز عنوان اعتبار دانلود
25 1400/01/01 مراکز دولتی دانشگاهی جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکز دولتی -دانشگاهی مناطق برخوردارو کم برخوردار در سال 1400 -ادارات- خدمات درمانی نیروهای مسلح
24 1400/01/01 مراکز دولتی -دانشگاهی جدول تعرفه و تعهدات خدمات سرپایی در مراکز دولتی -دانشگاهی مناطق برخوردارو کم برخوردار در سال 1400 -ادارات- خدمات درمانی نیروهای مسلح
23 1400/01/01 مراکز دولتی -دانشگاهی جدول تعرفه و تعهدات خدمات پاراکلینیک در مراکز دولتی -دانشگاهی مناطق برخوردارو کم برخوردار در سال 1400 ادارات طرف قرارداد- خدمات درمانی نیروهای مسلح
22 1400/01/01 مراکز دولتی - غیردانشگاهی جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکز دولتی - غیردانشگاهی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال 1400ادارات- خدمات درمانی نیروهای مسلح
21 1400/01/01 مراکز دولتی - غیردانشگاهی جدول تعرفه و تعهدات خدمات سرپایی در مراکز دولتی - غیردانشگاهی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال 1400 -ادارات- خدمات درمانی نیروهای مسلح
20 1400/01/01 مراكز دولتی -غیردانشگاهی جدول تعرفه و تعهدات خدمات پاراكلینیک در مراكز دولتی -غیردانشگاهی مناطق برخوردار و كم برخوردار در سال 1400 - ادارات طرف قرارداد- خدمات درمانی نیروهای مسلح
19 1400/01/01 مراکزغیردولتی جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکزغیردولتی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال 1400 - ادارات- خدمات درمانی نیروهای مسلح
18 1400/01/01 مراکز غیر دولتی جدول تعرفه و تعهدات خدمات سرپایی در مراکز غیر دولتی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال 1400 - ادارات- خدمات درمانی نیروهای مسلح
17 1400/01/01 مراكز عمومی غیر دولتی جدول تعرفه و تعهدات خدمات پاراكلینیك در مراكز عمومی غیر دولتی مناطق برخوردار و كم برخوردار در سال 1400ادارات طرف قرارداد- خدمات درمانی نیروهای مسلح
16 1400/01/01 مراکز خصوصی جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکزخصوصی مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال 1400 - ادارات- خدمات درمانی نیروهای مسلح
15 1400/01/01 مراکز خصوصی جدول تعرفه و تعهدات خدمات سرپایی در مراکزخصوصی مناطق برخوردار و کم برخوردار طرف قرارداد در سال 1400 -ادارات- خدمات درمانی نیروهای مسلح
14 1400/01/01 مراکزوابسته به نیروهای مسلح جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکزوابسته به نیروهای مسلح مناطق برخورداردر سال 1400 - ادارات- خدمات درمانی نیروهای مسلح
13 1400/01/01 جدول تعرفه و تعهدات خدمات سرپایی در مراکزوابسته به نیروهای مسلح مناطق برخورداردر سال 1400 - ادارات- خدمات درمانی نیروهای مسلح
12 1400/01/01 بيمارستان های وابسته به نيروهای مسلح جدول تعرفه اقامت )هتلينگ( در بيمارستان های وابسته به نيروهای مسلح در مناطق برخورداردر سال 1400 )به ريال(- خدمات درمانی نیروهای مسلح
11 1400/01/01 مراكزوابسته به نیروهای مسلح جدول تعرفه و تعهدات خدمات پاراكلینیک در مراكزوابسته به نیروهای مسلح مناطق برخوردار و كم برخوردار در سال 1400 - ادارات طرف قرارداد- خدمات درمانی نیروهای مسلح
10 1400/01/01 مراکز خیریه وموقوفه جدول تعرفه و تعهدات ویزیت سرپایی در مراکز خیریه وموقوفه مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال 1400 - ادارات- خدمات درمانی نیروهای مسلح
9 1400/01/01 مراکز خیریه و موقوفه جدول تعرفه و تعهدات خدمات سرپایی در مراکز خیریه و موقوفه مناطق برخوردار و کم برخوردار در سال 1400 - ادارات- خدمات درمانی نیروهای مسلح
8 1400/01/01 خدمات بستری -جدول تعرفه و تعهدات حق الزحمه خدمات بستری مراکز طرف قرارداد مناطق برخوردار وکم بر خوردار در سال 1400 )به ریال(- خدمات درمانی نیروهای مسلح
7 1400/01/01 مراکز خصوصي جدول تعرفه و تعهدات خدمات پاراکلینیک مراکز خصوصي برخوردار و کم برخوردار سال 1400 ادارات -طرف قرارداد- خدمات درمانی نیروهای مسلح
6 1400/01/01 مراکز خیریه وموقوفه تعرفه و تعهدات خدمات پاراکلینیک در مراکز خیریه وموقوفه مناطق برخوردارو کم برخوردار در سال 1400 ادارات طرف قرارداد- خدمات درمانی نیروهای مسلح
5 1400/01/01 عمومی ضوابط خدمات دندانپزشکی سال 1400- خدمات درمانی نیروهای مسلح سه ماهه اول
4 1400/01/01 مراکز دولتی تعرفه و ضوابط دندانپزشکی سال 1400- خدمات درمانی نیروهای مسلح سه ماهه اول
3 1400/01/01 مراکز خصوصی تعرفه و ضوابط دندانپزشکی سال 1400 - خدمات درمانی نیروهای مسلح سه ماهه اول
2 1400/01/01 مراکز خیریه و موقوفه تعرفه و ضوابط دندانپزشکی سال 1400 - خدمات درمانی نیروهای مسلح سه ماهه اول
1 1400/01/01 مراکز عمومی غیر دولتی تعرفه و ضوابط دندانپزشکی سال 1400 - خدمات درمانی نیروهای مسلح سه ماهه اول
آمار بازدید
» 3 آنلاین
» 107 امروز
» 1010 دیروز
» 3439 این هفته
» 23334 ماه
» 110496 سال
» 110496 جمع