مطب دکتر حبیب افضلی فرد

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
200065 تزریق مفصلی کوچک
200066 تزریق مفصلی متوسط
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200066 تزریق مفصلی متوسط
200065 تزریق مفصلی کوچک
200067 تزریق مفصلی بزرگ
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام

آمار بازدید
» 12 آنلاین
» 1107 امروز
» 1452 دیروز
» 7831 این هفته
» 26673 ماه
» 165685 سال
» 165685 جمع