مطب دکترابوذرنریمانی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200065 تزریق مفصلی کوچک
200066 تزریق مفصلی متوسط
202715 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
204575 گچ گیری بلند پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
90000 ویزیت متخصص
200065 تزریق مفصلی کوچک
200066 تزریق مفصلی متوسط
200067 تزریق مفصلی بزرگ
202715 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
204575 گچ گیری بلند پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
602770 شستشوی گوش
200105 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد
203820 درمان بسته شکستگی هر دو قوزک مچ پا (برای مثال قوزک خارجی و داخلی، قوزک خلفی و خارجی، یا قوزک داخلی و خلفی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202180 درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا
203810 درمان بسته شکستگی دیستال فیبولا (قوزک خارجی)؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202180 درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا
204450 درمان بسته دررفتگی مفصل تارسومتاتارسال؛ با یا بدون بیهوشی
202615 درمان بسته شکستگی متاکارپ، منفرد؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر استخوان بدون فیکساسیون
202120 درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202130 درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی)
202130 درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و درمان بسته دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال (شکستگی _ دررفتگی گالزی)
200105 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد
200105 خارج کردن پیچ یا پین عمقی به هر روش و به هر تعداد
202150 درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت) یا جداشدن اپیفیز با یا بدون شکستگی زائده استیلوئید اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون
204385 درمان بسته شکستگی متاتارس؛ با یا بدون مانیپولاسیون، هر کدام

آمار بازدید
» 4 آنلاین
» 186 امروز
» 1033 دیروز
» 5016 این هفته
» 23858 ماه
» 162870 سال
» 162870 جمع