مطب دکتر محمدحسین هادی زاده

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901330 نوارعصب چشم vep
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901220 نوار مغز
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام

آمار بازدید
» 2 آنلاین
» 198 امروز
» 1033 دیروز
» 5028 این هفته
» 23870 ماه
» 162882 سال
» 162882 جمع