مطب خصوصی دکتر مهدی مبارکی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
90000 ویزیت متخصص روانپزشکی
8009 عینک
8009 عینک
8009 عینک
8009 عینک
8009 عینک
8009 عینک
8009 عینک
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص)
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص)
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص)
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص)
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص)
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص)
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص)
90501 تایید کلینیکی تایید نسخ پروتزهای دندانی (متخصص)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90501 تایید کلینیکی نسخ پروتزهای دندانی (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) )
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) )
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) )
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) )
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) )
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) )
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) )
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (متخصص) )
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
90500 تایید نسخ جراحی های دهان، دندان، لثه و... (عمومی)
80010 عینک دو دید
80010 عینک دو دید
80010 عینک دو دید
80010 عینک دو دید
80010 عینک دو دید
80010 عینک دو دید
80010 عینک دو دید
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901220 نوار مغز
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
901005 اسپیرومتری بدون برونکو
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
400565 اندوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
401360 کلونوسکوپی
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
901330 نوارعصب چشم vep
901330 نوارعصب چشم vep
901330 نوارعصب چشم vep
901330 نوارعصب چشم vep
901330 نوارعصب چشم vep
901330 نوارعصب چشم vep
901330 نوارعصب چشم vep
901330 نوارعصب چشم vep
701865 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd)
701865 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd)
701865 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd)
701865 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd)
701865 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd)
701865 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd)
701865 سونوگرافی داپلر ترانس کرانیل(tcd)
602370 لیزر PRP
602370 لیزر PRP
602370 لیزر PRP
602370 لیزر PRP
602370 لیزر PRP
602370 لیزر PRP
602370 لیزر PRP
602195 Pi لیزر
602195 Pi لیزر
602195 Pi لیزر
602195 Pi لیزر
602195 Pi لیزر
602195 Pi لیزر
602195 Pi لیزر
602215 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی)
602215 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی)
602215 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی)
602215 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی)
602215 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی)
602215 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی)
602215 جراحی لیزر(لیزر کپسولاتومی)
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900985 اسپیرومتری ساده بزرگسالان
900990 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال
900990 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال
900990 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال
900990 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال
900990 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال
900990 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال
900990 اسپیرومتری ساده نوزادان و اطفال زیر دو سال
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901255 نوار عصب و عضله 1 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901265 نوار عصب و عضله 3 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
900771 هولتر
900771 هولتر
900771 هولتر
900771 هولتر
900771 هولتر
900771 هولتر
900771 هولتر
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
204540 گچ گیری بلند و کوتاه دست
204575 گچ گیری بلند پا
204575 گچ گیری بلند پا
204575 گچ گیری بلند پا
204575 گچ گیری بلند پا
204575 گچ گیری بلند پا
204575 گچ گیری بلند پا
204575 گچ گیری بلند پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
501935 پولیپکتومی
501935 پولیپکتومی
501935 پولیپکتومی
501935 پولیپکتومی
501935 پولیپکتومی
501935 پولیپکتومی
501935 پولیپکتومی
602770 شستشوی گوش
602770 شستشوی گوش
602770 شستشوی گوش
602770 شستشوی گوش
602770 شستشوی گوش
602770 شستشوی گوش
602770 شستشوی گوش
500955 ختنه
500955 ختنه
500955 ختنه
500955 ختنه
500955 ختنه
500955 ختنه
500955 ختنه
500955 ختنه
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
200065 تزریق مفصلی کوچک
200065 تزریق مفصلی کوچک
200065 تزریق مفصلی کوچک
200065 تزریق مفصلی کوچک
200065 تزریق مفصلی کوچک
200065 تزریق مفصلی کوچک
200065 تزریق مفصلی کوچک
200066 تزریق مفصلی متوسط
200066 تزریق مفصلی متوسط
200066 تزریق مفصلی متوسط
200066 تزریق مفصلی متوسط
200066 تزریق مفصلی متوسط
200066 تزریق مفصلی متوسط
200066 تزریق مفصلی متوسط
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100507 کشیدن بخیه
100507 کشیدن بخیه
100507 کشیدن بخیه
100507 کشیدن بخیه
100507 کشیدن بخیه
100507 کشیدن بخیه
100507 کشیدن بخیه
202715 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست
202715 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست
202715 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست
202715 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست
202715 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست
202715 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست
202715 قطع دوطرفه انگشت اضافه دست
500170 سنگ شکن کلیه
500170 سنگ شکن کلیه
500170 سنگ شکن کلیه
500170 سنگ شکن کلیه
500170 سنگ شکن کلیه
500170 سنگ شکن کلیه
500170 سنگ شکن کلیه
704995 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14
704995 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14
704995 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14
704995 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14
704995 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14
704995 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14
704995 تست تنفسی Breath Test با کربن رادیواکتیو 14
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging
900750 4D Echo
900750 4D Echo
900750 4D Echo
900750 4D Echo
900750 4D Echo
900750 4D Echo
900750 4D Echo
900755 3D TEE
900755 3D TEE
900755 3D TEE
900755 3D TEE
900755 3D TEE
900755 3D TEE
900755 3D TEE
900755 3D TEE
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900780 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های مادرزادی
900781 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول
900781 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول
900781 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول
900781 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول
900781 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول
900781 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول
900781 اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول
900782 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه
900782 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه
900782 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه
900782 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه
900782 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه
900782 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه
900782 اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900790 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش
900795 اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
900797 انجام کنتراست در حین اکوکاردیوگرافی
901540 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت)
901540 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت)
901540 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت)
901540 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت)
901540 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت)
901540 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت)
901540 شیمی درمانی (تجویز شيمي درماني داخل وريدي يا شرياني با تکنيک تجويز سريع و روش انفوزيون موارد متعدد دارو از قبل مخلوط شده به ازاي هر جلسه تا 8 ساعت)

آمار بازدید
» 10 آنلاین
» 727 امروز
» 1192 دیروز
» 727 این هفته
» 19569 ماه
» 158581 سال
» 158581 جمع