مطب دکتریلدامظلوم

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900771 هولتر
90000 ویزیت متخصص
900740 (TDI)Tissue Doppler Imaging

آمار بازدید
» 5 آنلاین
» 170 امروز
» 1291 دیروز
» 170 این هفته
» 27027 ماه
» 166039 سال
» 166039 جمع