مطب دکتر علی خدابنده

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
602770 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)
602770 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
200065 تزریق مفصلی کوچک
200065 تزریق مفصلی کوچک
200066 تزریق مفصلی متوسط
200066 تزریق مفصلی متوسط
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ
100507 کشیدن بخیه
100507 کشیدن بخیه
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
900015 سرم تراپي
900015 سرم تراپي
900100 مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی بالینی (انجام و تفسیر)
900100 مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی بالینی (انجام و تفسیر)
100285 بستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم dehiscence، عارضه دار شده
100285 بستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم dehiscence، عارضه دار شده
602765 درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیهوشی عمومی
602765 درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیهوشی عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
90000 ویزیت پزشک عمومی( سابقه بالای 15 سال)
602770 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)
602770 شستشوی گوش - درآوردن سرومن سفت شده، هر گوش به هر روش (شستشوی گوش، ساکشن و ...)
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100215 سوچر تا 10 سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
100220 سوچر به ازای هر 5 سانتی متر بیشتر از ده سانتی متر
200065 تزریق مفصلی کوچک
200065 تزریق مفصلی کوچک
200066 تزریق مفصلی متوسط
200066 تزریق مفصلی متوسط
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ
100507 کشیدن بخیه
100507 کشیدن بخیه
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100095 اکسیژن تکمه پوستی (زگیل)
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
900015 سرم تراپي
900015 سرم تراپي
900100 مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی بالینی (انجام و تفسیر)
900100 مجموعه تست های مورد استفاده برای ارزیابی بالینی (انجام و تفسیر)
100285 بستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم dehiscence، عارضه دار شده
100285 بستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم dehiscence، عارضه دار شده
602765 درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیهوشی عمومی
602765 درآوردن جسم خارجی از مجرای گوش خارجی؛ با یا بدون بیهوشی عمومی
90000 ویزیت پزشک عمومی

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع