درمانگاه عمومی ومرکز دیالیز هرند

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
900145 گلوبال- همودياليز مزمن، يک ارزيابي به وسيله پزشک، با يا بدون اصلاح قابل توجه در فرآيند انجام آن در مراکز دولتی
90962 ست دیالیز (بیمار حاد)
90962 ست دیالیز (بیمار حاد)
90962 ست دیالیز ( بیمار مزمن)
90962 ست دیالیز ( بیمار مزمن)
07196 محلول همودالیز (بیمار حاد)
07196 محلول همودالیز (بیمار حاد)
07196 محلول همودالیز (بیمار مزمن)
07196 محلول همودالیز (بیمار مزمن)
05284 پودر بیکربنات (بیمار حاد)
05284 پودر بیکربنات (بیمار حاد)
05284 پودر بیکربنات (بیمار مزمن)
05284 پودر بیکربنات (بیمار مزمن)
900145 گلوبال- همودياليز مزمن، يک ارزيابي به وسيله پزشک، با يا بدون اصلاح قابل توجه در فرآيند انجام آن در مراکز دولتی
900145 گلوبال- همودياليز مزمن، يک ارزيابي به وسيله پزشک، با يا بدون اصلاح قابل توجه در فرآيند انجام آن در مراکز دولتی
90962 ست دیالیز (بیمار حاد)
90962 ست دیالیز (بیمار حاد)
90962 ست دیالیز ( بیمار مزمن)
90962 ست دیالیز ( بیمار مزمن)
07196 محلول همودالیز (بیمار حاد)
07196 محلول همودالیز (بیمار حاد)
07196 محلول همودالیز (بیمار مزمن)
07196 محلول همودالیز (بیمار مزمن)
05284 پودر بیکربنات (بیمار حاد)
05284 پودر بیکربنات (بیمار حاد)
05284 پودر بیکربنات (بیمار مزمن)
05284 پودر بیکربنات (بیمار مزمن)
900145 گلوبال- همودياليز مزمن، يک ارزيابي به وسيله پزشک، با يا بدون اصلاح قابل توجه در فرآيند انجام آن در مراکز دولتی

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع