مطب دکتر هاشمی پور

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
204580 گچ گیری کوتاه پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
203480 درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون
203480 درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون
203495 درمان بسته جداشدن اپیفیز دیستال فمور؛ با یا بدون مانیپولاسیون
203495 درمان بسته جداشدن اپیفیز دیستال فمور؛ با یا بدون مانیپولاسیون
203775 درمان بسته شکستگی تنه تیبیا (با یا بدون شکستگی فیبولا) با یا بدون مانیپولاسیون
203775 درمان بسته شکستگی تنه تیبیا (با یا بدون شکستگی فیبولا) با یا بدون مانیپولاسیون
203845 درمان بسته شکستگی سطح مفصلی تحمل کننده وزن دیستال تیبیا
203845 درمان بسته شکستگی سطح مفصلی تحمل کننده وزن دیستال تیبیا
202270 درناژ غلاف تاندون، انگشت و یا کف دست
202270 درناژ غلاف تاندون، انگشت و یا کف دست
200055 درآوردن جسم خارجی از بافت نرم
200055 درآوردن جسم خارجی از بافت نرم
200100 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون)
200100 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون)
201440 درمان بسته شکستگی کلاویکول
201440 درمان بسته شکستگی کلاویکول
201455 درمان بسته شکستگی پروگزیمال هومروس
201455 درمان بسته شکستگی پروگزیمال هومروس
201470 درمان بسته شکستگی توبروزیته هومروس؛ با یا بدون مانیپولاسیون
201470 درمان بسته شکستگی توبروزیته هومروس؛ با یا بدون مانیپولاسیون
201765 درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون
201765 درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون
202120 درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202120 درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202150 درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت)
202150 درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت)
202180 درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا
202180 درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا
202210 درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون
202210 درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون
202160 درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202160 درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
204580 گچ گیری کوتاه پا
204580 گچ گیری کوتاه پا
203480 درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون
203480 درمان بسته شکستگی انتهای دیستال فمور، کندیل داخلی یا خارجی با مانیپولاسیون
203495 درمان بسته جداشدن اپیفیز دیستال فمور؛ با یا بدون مانیپولاسیون
203495 درمان بسته جداشدن اپیفیز دیستال فمور؛ با یا بدون مانیپولاسیون
203775 درمان بسته شکستگی تنه تیبیا (با یا بدون شکستگی فیبولا) با یا بدون مانیپولاسیون
203775 درمان بسته شکستگی تنه تیبیا (با یا بدون شکستگی فیبولا) با یا بدون مانیپولاسیون
203845 درمان بسته شکستگی سطح مفصلی تحمل کننده وزن دیستال تیبیا
203845 درمان بسته شکستگی سطح مفصلی تحمل کننده وزن دیستال تیبیا
202270 درناژ غلاف تاندون، انگشت و یا کف دست
202270 درناژ غلاف تاندون، انگشت و یا کف دست
200055 درآوردن جسم خارجی از بافت نرم
200055 درآوردن جسم خارجی از بافت نرم
200100 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون)
200100 درآوردن ایمپلنت؛ سطحی (برای مثال سیم، میل یا پین مدفون)
201440 درمان بسته شکستگی کلاویکول
201440 درمان بسته شکستگی کلاویکول
201455 درمان بسته شکستگی پروگزیمال هومروس
201455 درمان بسته شکستگی پروگزیمال هومروس
201470 درمان بسته شکستگی توبروزیته هومروس؛ با یا بدون مانیپولاسیون
201470 درمان بسته شکستگی توبروزیته هومروس؛ با یا بدون مانیپولاسیون
201765 درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون
201765 درمان بسته شکستگی دررفتگی نوع Monteggia در آرنج (شکستگی انتهای پروگزیمال اولنا با دررفتگی سر رادیوس) با مانیپولاسیون
202120 درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202120 درمان بسته شکستگی تنه رادیوس و یا اولنا؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202150 درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت)
202150 درمان بسته شکستگی دیستال رادیوس (مانند شکستگی کالیس یا اسمیت)
202180 درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا
202180 درمان بسته شکستگی استیلوئید اولنا
202210 درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون
202210 درمان بسته دررفتگی رادیواولنار دیستال با مانیپولاسیون
202160 درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون
202160 درمان بسته شکستگی اسکافوئید (ناویکولار) مچ؛ با یا بدون مانیپولاسیون
200067 تزریق مفصلی بزرگ
200067 تزریق مفصلی بزرگ

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع