مطب دکتر حبیب الله محمودی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
90000 ویزیت متخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
90000 ویزیت متخصص
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901005 اسپیرومتری غیر ساده بدون برونکودیلاتور
901010 اسپیرومتری غیر ساده با برونکودیلاتور

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع