سمانه وطن دوست متخصص پوست

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
100090 نمونه‌برداري پوست، بافت زيرجلدي و يا بافت مخاطي (شامل ترميم اوليه)، منفرد یا متعدد
100090 نمونه‌برداري پوست، بافت زيرجلدي و يا بافت مخاطي (شامل ترميم اوليه)، منفرد یا متعدد
100575 تخريب ضايعات خوش‌خيم به هر روش؛ به ازای هر جلسه
100575 تخريب ضايعات خوش‌خيم به هر روش؛ به ازای هر جلسه
100160 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل
100160 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
100090 نمونه‌برداري پوست، بافت زيرجلدي و يا بافت مخاطي (شامل ترميم اوليه)، منفرد یا متعدد
100090 نمونه‌برداري پوست، بافت زيرجلدي و يا بافت مخاطي (شامل ترميم اوليه)، منفرد یا متعدد
100575 تخريب ضايعات خوش‌خيم به هر روش؛ به ازای هر جلسه
100575 تخريب ضايعات خوش‌خيم به هر روش؛ به ازای هر جلسه
100160 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل
100160 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع