مطب دکترفرزام

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900771 هولتر
300945 درآوردن مولد پیس میکر دائمی (بطن چپ که قبلا جایگذاری شده)
300945 درآوردن مولد پیس میکر دائمی (بطن چپ که قبلا جایگذاری شده)
90000 ویزیت فوق تخصص
90000 ویزیت فوق تخصص
900710 نوار قلب
900710 نوار قلب
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900785 اکوکاردیوگرافی کامل در بیماری‌های عادی
900800 تست ورزش
900800 تست ورزش
900771 هولتر
900771 هولتر
300945 درآوردن مولد پیس میکر دائمی (بطن چپ که قبلا جایگذاری شده)
300945 درآوردن مولد پیس میکر دائمی (بطن چپ که قبلا جایگذاری شده)

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع