مطب دکتر ناصر عباسیان

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
100630 پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان
100630 پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان
100640 ماستوتومی با اکسپلوراسیون یا درناژ آبسه عمقی
100640 ماستوتومی با اکسپلوراسیون یا درناژ آبسه عمقی
100285 بستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم dehiscence، عارضه دار شده
100285 بستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم dehiscence، عارضه دار شده
100280 ترمیم مشکل هر ناحیه از بدن به ازای هر 5 سانتیمتر اضافی یا کمتر از آن
100280 ترمیم مشکل هر ناحیه از بدن به ازای هر 5 سانتیمتر اضافی یا کمتر از آن
100230 ترميم ساده زخم‌هاي سطحي ناحيه صورت، گوش‌ها، پلك‌ها، بيني، لب‌ها و يا پرده‌هاي مخاطي؛ به ازای هر 3 سانتيمتر اضافه
100230 ترميم ساده زخم‌هاي سطحي ناحيه صورت، گوش‌ها، پلك‌ها، بيني، لب‌ها و يا پرده‌هاي مخاطي؛ به ازای هر 3 سانتيمتر اضافه
100235 بستن ثانويه زخم جراحي سطحی با ترمیم ساده ثانویه
100235 بستن ثانويه زخم جراحي سطحی با ترمیم ساده ثانویه
100240 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و یا اندام ها، دست ها، پاها و یا اعضای تناسلی خارجی؛ تا 10 سانتیمتر
100240 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و یا اندام ها، دست ها، پاها و یا اعضای تناسلی خارجی؛ تا 10 سانتیمتر
100245 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و ...
100245 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و ...
100250 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ تا 7 سانتیمتر
100250 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ تا 7 سانتیمتر
100255 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ به ازای هر 3 سانتیمتر اضافه
100255 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ به ازای هر 3 سانتیمتر اضافه
100260 ترمیم مشکل ناحیه تنه؛ تا 7.5 سانتیمتر
100260 ترمیم مشکل ناحیه تنه؛ تا 7.5 سانتیمتر
100265 ترمیم مشکل پوست سر، بازو و یا ساق پا؛ تا 7.5 سانتیمتر
100265 ترمیم مشکل پوست سر، بازو و یا ساق پا؛ تا 7.5 سانتیمتر
100270 ترمیم مشکل، ناحیه پیشانی، گونه، چانه، دهان، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی، دست ها و یا پاها؛ تا 7.5 سانتیمتر
100270 ترمیم مشکل، ناحیه پیشانی، گونه، چانه، دهان، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی، دست ها و یا پاها؛ تا 7.5 سانتیمتر
100275 ترمیم مشکل پلک ها، بینی، گوش ها و یا لب ها؛ تا 7.5 سانتیمتر
100275 ترمیم مشکل پلک ها، بینی، گوش ها و یا لب ها؛ تا 7.5 سانتیمتر
100120 اکسیزیون، ضایعات بدخیم، شامل هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون تا 2 سانتیمتر
100120 اکسیزیون، ضایعات بدخیم، شامل هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون تا 2 سانتیمتر
100125 اکسیزیون، ضایعات بدخیم، هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون بیش از 2 سانتیمتر
100125 اکسیزیون، ضایعات بدخیم، هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون بیش از 2 سانتیمتر
100135 برداشتن با یا بدون دبریدمان ناخن با یا بدون تخلیه هماتوم ناخن
100135 برداشتن با یا بدون دبریدمان ناخن با یا بدون تخلیه هماتوم ناخن
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100150 نمونه‌برداری از ناخن (مثلاً خود ناخن، بستر، ماتریکس، هیپونیکیوم، چین های کناری و پروگزیمال ناخن) (عمل مستقل)
100150 نمونه‌برداری از ناخن (مثلاً خود ناخن، بستر، ماتریکس، هیپونیکیوم، چین های کناری و پروگزیمال ناخن) (عمل مستقل)
100160 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل
100160 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل
100005 آسپیراسیون سوزنی (FNA)؛ بدون هدایت رادیولوژیک
100005 آسپیراسیون سوزنی (FNA)؛ بدون هدایت رادیولوژیک
100010 آسپیراسیون سوزنی(FNA)؛ با هدایت رادیولوژیک (سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن یا ام. آر.‌‌ ای)
100015 جراحی آکنه (برای مثال مارسوپیالیزاسیون، باز کردن یا برداشت چندین میلیا، کومدون‌ها، کیست و یا پوستول)
100015 جراحی آکنه (برای مثال مارسوپیالیزاسیون، باز کردن یا برداشت چندین میلیا، کومدون‌ها، کیست و یا پوستول)
100020 انسیزیون و درناژ آبسه (برای مثال کاربانکل، هیدرآدنیت چرکی، آبسه جلدی یا زیرجلدی، کیست، فرونکل، پارونشیا)
100020 انسیزیون و درناژ آبسه (برای مثال کاربانکل، هیدرآدنیت چرکی، آبسه جلدی یا زیرجلدی، کیست، فرونکل، پارونشیا)
100025 انسیزیون و درناژ کیست پیلونیدال، ساده یا مشکل
100025 انسیزیون و درناژ کیست پیلونیدال، ساده یا مشکل
100030 انسیزیون و درآوردن جسم خارجی؛ بافت زیرجلدی؛ ساده یا مشکل
100030 انسیزیون و درآوردن جسم خارجی؛ بافت زیرجلدی؛ ساده یا مشکل
100065 دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی(های) باز و یا دررفتگی
100065 دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی(های) باز و یا دررفتگی
100070 دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی(های) باز و دررفتگی(ها)؛ پوست، بافت زیرجلدی، فاشیای عضله، عضله و استخوان
100070 دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی(های) باز و دررفتگی(ها)؛ پوست، بافت زیرجلدی، فاشیای عضله، عضله و استخوان
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
100630 پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان
100630 پونکسیون و آسپیراسیون کیست پستان
100640 ماستوتومی با اکسپلوراسیون یا درناژ آبسه عمقی
100640 ماستوتومی با اکسپلوراسیون یا درناژ آبسه عمقی
100285 بستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم dehiscence، عارضه دار شده
100285 بستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم dehiscence، عارضه دار شده
100280 ترمیم مشکل هر ناحیه از بدن به ازای هر 5 سانتیمتر اضافی یا کمتر از آن
100280 ترمیم مشکل هر ناحیه از بدن به ازای هر 5 سانتیمتر اضافی یا کمتر از آن
100230 ترميم ساده زخم‌هاي سطحي ناحيه صورت، گوش‌ها، پلك‌ها، بيني، لب‌ها و يا پرده‌هاي مخاطي؛ به ازای هر 3 سانتيمتر اضافه
100230 ترميم ساده زخم‌هاي سطحي ناحيه صورت، گوش‌ها، پلك‌ها، بيني، لب‌ها و يا پرده‌هاي مخاطي؛ به ازای هر 3 سانتيمتر اضافه
100235 بستن ثانويه زخم جراحي سطحی با ترمیم ساده ثانویه
100235 بستن ثانويه زخم جراحي سطحی با ترمیم ساده ثانویه
100240 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و یا اندام ها، دست ها، پاها و یا اعضای تناسلی خارجی؛ تا 10 سانتیمتر
100240 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و یا اندام ها، دست ها، پاها و یا اعضای تناسلی خارجی؛ تا 10 سانتیمتر
100245 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و ...
100245 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و ...
100250 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ تا 7 سانتیمتر
100250 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ تا 7 سانتیمتر
100255 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ به ازای هر 3 سانتیمتر اضافه
100255 بستن لایه به لایه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ به ازای هر 3 سانتیمتر اضافه
100260 ترمیم مشکل ناحیه تنه؛ تا 7.5 سانتیمتر
100260 ترمیم مشکل ناحیه تنه؛ تا 7.5 سانتیمتر
100265 ترمیم مشکل پوست سر، بازو و یا ساق پا؛ تا 7.5 سانتیمتر
100265 ترمیم مشکل پوست سر، بازو و یا ساق پا؛ تا 7.5 سانتیمتر
100270 ترمیم مشکل، ناحیه پیشانی، گونه، چانه، دهان، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی، دست ها و یا پاها؛ تا 7.5 سانتیمتر
100270 ترمیم مشکل، ناحیه پیشانی، گونه، چانه، دهان، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی، دست ها و یا پاها؛ تا 7.5 سانتیمتر
100275 ترمیم مشکل پلک ها، بینی، گوش ها و یا لب ها؛ تا 7.5 سانتیمتر
100275 ترمیم مشکل پلک ها، بینی، گوش ها و یا لب ها؛ تا 7.5 سانتیمتر
100120 اکسیزیون، ضایعات بدخیم، شامل هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون تا 2 سانتیمتر
100120 اکسیزیون، ضایعات بدخیم، شامل هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون تا 2 سانتیمتر
100125 اکسیزیون، ضایعات بدخیم، هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون بیش از 2 سانتیمتر
100125 اکسیزیون، ضایعات بدخیم، هر ناحیه از بدن؛ قطر اکسیزیون بیش از 2 سانتیمتر
100135 برداشتن با یا بدون دبریدمان ناخن با یا بدون تخلیه هماتوم ناخن
100135 برداشتن با یا بدون دبریدمان ناخن با یا بدون تخلیه هماتوم ناخن
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100140 اکسزیون ناخن در گوشت فرو رفته
100150 نمونه‌برداری از ناخن (مثلاً خود ناخن، بستر، ماتریکس، هیپونیکیوم، چین های کناری و پروگزیمال ناخن) (عمل مستقل)
100150 نمونه‌برداری از ناخن (مثلاً خود ناخن، بستر، ماتریکس، هیپونیکیوم، چین های کناری و پروگزیمال ناخن) (عمل مستقل)
100160 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل
100160 اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال؛ ساده، وسیع یا مشکل
100005 آسپیراسیون سوزنی (FNA)؛ بدون هدایت رادیولوژیک
100005 آسپیراسیون سوزنی (FNA)؛ بدون هدایت رادیولوژیک
100010 آسپیراسیون سوزنی(FNA)؛ با هدایت رادیولوژیک (سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن یا ام. آر.‌‌ ای)
100015 جراحی آکنه (برای مثال مارسوپیالیزاسیون، باز کردن یا برداشت چندین میلیا، کومدون‌ها، کیست و یا پوستول)
100015 جراحی آکنه (برای مثال مارسوپیالیزاسیون، باز کردن یا برداشت چندین میلیا، کومدون‌ها، کیست و یا پوستول)
100020 انسیزیون و درناژ آبسه (برای مثال کاربانکل، هیدرآدنیت چرکی، آبسه جلدی یا زیرجلدی، کیست، فرونکل، پارونشیا)
100020 انسیزیون و درناژ آبسه (برای مثال کاربانکل، هیدرآدنیت چرکی، آبسه جلدی یا زیرجلدی، کیست، فرونکل، پارونشیا)
100025 انسیزیون و درناژ کیست پیلونیدال، ساده یا مشکل
100025 انسیزیون و درناژ کیست پیلونیدال، ساده یا مشکل
100030 انسیزیون و درآوردن جسم خارجی؛ بافت زیرجلدی؛ ساده یا مشکل
100030 انسیزیون و درآوردن جسم خارجی؛ بافت زیرجلدی؛ ساده یا مشکل
100065 دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی(های) باز و یا دررفتگی
100065 دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی(های) باز و یا دررفتگی
100070 دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی(های) باز و دررفتگی(ها)؛ پوست، بافت زیرجلدی، فاشیای عضله، عضله و استخوان
100070 دبریدمان شامل درآوردن اجسام خارجی همراه با شکستگی(های) باز و دررفتگی(ها)؛ پوست، بافت زیرجلدی، فاشیای عضله، عضله و استخوان
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر
100105 اکسیژن ضایعه خوش خیم بزرگ تر از 2 سانتی متر

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع