مرکز جامع توانبخشی نیلوفرآبی

درباره ما

در باره ما


خدمات ما

خدمات ارائه شده در مرکز ما

کد بین المللی نوع خدمت
901220 نوار مغز
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901220 نوار مغز
90000 ویزیت متخصص
90000 ویزیت متخصص
901220 نوار مغز
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901270 نوار عصب و عضله 4 اندام
901260 نوار عصب و عضله 2 اندام

آمار بازدید
» آنلاین
» امروز
» دیروز
» این هفته
» ماه
» سال
» جمع